Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8541Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 23 ust.9)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, mając na uwadze wymogi ochrony środowiska, potrzebę zapewnienia kompletności pojazdów w celu uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu oraz przeciwdziałanie niewłaściwemu zagospodarowaniu odpadów, określi, w drodze rozporządzenia, listę istotnych elementów pojazdu kompletnego 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8542Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 27 pkt 1)
2022-09-04

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób unieważniania dowodu rejestracyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8543Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 27 pkt 2)
2022-09-04

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, określi, w drodze rozporządzenia:

2)   wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8544Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 27 pkt 3)
2022-09-04

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, określi, w drodze rozporządzenia:

3)   wzór zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8545Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 27 pkt 4)
2022-09-04

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, określi, w drodze rozporządzenia:

4)   sposób przechowywania zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 i 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8546Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 27 pkt 5)
2022-09-04

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, określi, w drodze rozporządzenia:

5)   sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8547Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 38 ust.4)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw klimatu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, odpady, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposób jej wykonania, kierując się potrzebą ustalenia średniej zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8548Dz.U. 2019 poz. 1594
Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania

(art. 5 ust.4)
2016-09-10

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres kontroli użytkowników

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8549Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 5 ust.8 pkt 1)
2017-06-20

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób współpracy, o której mowa w ust. 1

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8550Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 5 ust.8 pkt 2)
2017-06-20

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb i sposób współpracy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i ministra właściwego

do spraw zagranicznych w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8551Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 5 ust.8 pkt 3)
2017-06-20

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres zadań koordynatora modułu systemu IMI dotyczącego zwrotu dóbr kultury

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8552Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 39 ust.9 pkt 1)
2017-06-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

1) dokumenty dołączane do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8553Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 39 ust.9 pkt 2)
2017-06-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8554Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 43 ust.10 pkt 1)
2017-06-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

1) dokumenty dołączane do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8555Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 43 ust.10 pkt 2)
2017-06-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8556Dz.U. 2019 poz. 1582
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

(art. 12 ust.4)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia

członków Rady, uwzględniając funkcje pełnione przez nich w Radzie, zakres wykonywanych zadań, w szczególności związanych

z organizowaniem i przeprowadzaniem posiedzenia Rady, a także znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania

Agencji.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8557Dz.U. 2019 poz. 1582
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

(art. 16 pkt 1)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut,

w którym określa:

1) szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Agencji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8558Dz.U. 2019 poz. 1582
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

(art. 16 pkt 2)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut,

w którym określa:

2) organizację wewnętrzną Agencji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8559Dz.U. 2019 poz. 1580
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2017-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8560Dz.U. 2019 poz. 1580
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2014-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane