Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8541Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 11 ust.2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Instytutu, określi, w drodze rozporządzenia, rzadkie grupy

krwi, rodzaje osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników

wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokość rekompensaty, o której mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8542Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 7 ust.5 pkt 2)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób dokumentowania objętości oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników do celów nadania odznaki

„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8543Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 7 ust.5 pkt 1b)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory:

b) legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8544Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 7 ust.5 pkt 1a)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory:

a) wniosku o nadanie odznaki, o którym mowa w ust. 3

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8545Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 6 ust.11 pkt 3)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres i sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 7

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8546Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 6 ust.11 pkt 2)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory legitymacji, o których mowa w ust. 2 i 6

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8547Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 6 ust.11 pkt 1)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory odznak, o których mowa w ust. 3–5

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8548Dz.U. 2023 poz. 1448
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(art. 83 ust.2 pkt 2)
2017-02-20

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych – sposób współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych, w tym w zakresie trybu postępowania tych organów w podejmowaniu działań określonych w art. 27–29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30)

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8549Dz.U. 2023 poz. 506
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(art. 46 pkt 8)
2017-03-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8)   wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 7

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8550Dz.U. 2023 poz. 506
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(art. 46 pkt 9)
2017-03-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9)   wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8551Dz.U. 2023 poz. 506
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(art. 46 pkt 10)
2017-03-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

10)  tryb dokonywania przez dyrektora CEM wymiany dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8552Dz.U. 2023 poz. 506
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(art. 46 pkt 11)
2017-03-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

11)  wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności kontrolnych, o którym mowa w art. 25 ust. 4

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8553Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 18 ust.6)
2017-04-29

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru,

o którym mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8554Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 22 ust.6)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory legitymacji i odznaki oraz

sposób i tryb nadawania odznaki „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz ze sposobem dokumentowania

ilości pobrań dla celów nadania tej odznaki

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8555Dz.U. 2023 poz. 826
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 3 ust.4)
2012-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, podział kwoty środków finansowych, o której mowa w ust. 2, uwzględniając realizację refundacji, a także liczbę i rodzaj złożonych wniosków, o których mowa w art. 24 ust. 1

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8556Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 27 ust.6)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek wykonujących bezpośrednio czynności związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, dystrybucją lub testowaniem tkanek i komórek ludzkich

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8557Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 36 ust.7 pkt 1)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) kwalifikacje zawodowe osób pobierających komórki, tkanki i narządy oraz osób dokonujących ich przeszczepiania

lub stosowania u ludzi

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8558Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 36 ust.7 pkt 2)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) kwalifikacje zawodowe koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8559Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 36 ust.7 pkt 3)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty wymienione w ust. 1, w których podejmowane będzie postępowanie

polegające na pobieraniu, przechowywaniu, przeszczepianiu komórek, tkanek lub narządów lub

zastosowaniu u ludzi komórek lub tkanek

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8560Dz.U. 2023 poz. 991
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 53a ust.5)
2016-07-15

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wskaźniki ekonomiczno-finansowe, o których mowa w ust. 3, sposób ich obliczania oraz przypisane im punktowe oceny służące do analizy ekonomiczno-finansowej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane