Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8541Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 3)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób informowania kandydata na dawcę krwi i dawcy krwi o dyskwalifikacji i jej przyczynie

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8542Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 2)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) kryteria dyskwalifikacji stosowane wobec kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8543Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 1)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) kryteria dopuszczenia dawców krwi do oddawania krwi i jej składników

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8544Dz.U. 2024 poz. 930
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 3 ust.4)
2012-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, podział kwoty środków finansowych, o której mowa w ust. 2, uwzględniając realizację refundacji, a także liczbę i rodzaj złożonych wniosków, o których mowa w art. 24 ust. 1

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8545Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 14b ust.7)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dotyczące systemu zapewnienia jakości, w tym kontroli jakości, dotyczące czasu i warunków przechowywania krwi i jej składników oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8546Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 14 ust.1i)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje oraz wymagany staż pracy osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi przy pobieraniu, badaniu i preparatyce oraz wydawaniu krwi lub jej składników, a także wykaz stanowisk, w poszczególnych działach i pracowniach jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, związanych z pobieraniem, badaniem i preparatyką oraz wydawaniem krwi lub jej składników

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8547Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 11 ust.2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Instytutu, określi, w drodze rozporządzenia, rzadkie grupy

krwi, rodzaje osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników

wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokość rekompensaty, o której mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8548Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 7 ust.5 pkt 2)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób dokumentowania objętości oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników do celów nadania odznaki

„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8549Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 7 ust.5 pkt 1b)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory:

b) legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8550Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 7 ust.5 pkt 1a)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory:

a) wniosku o nadanie odznaki, o którym mowa w ust. 3

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8551Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 6 ust.11 pkt 3)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres i sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 7

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8552Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 6 ust.11 pkt 2)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory legitymacji, o których mowa w ust. 2 i 6

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8553Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 6 ust.11 pkt 1)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory odznak, o których mowa w ust. 3–5

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8554Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 48 ust.1 pkt 3)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

3) metody badania wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli, ze szczególnym uwzględnieniem metod referencyjnych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8555Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 48 ust.1 pkt 2)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres badania wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8556Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 33c ust.3)
2017-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku oraz szczegółowy zakres

danych i wykaz dokumentów objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania

leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych,

a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste,

o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8557Dz.U. 2019 poz. 1405
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 37e pkt 3)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy narządów oraz sposób

oznaczania narządów za pomocą tego oznakowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8558Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zf ust.4 pkt 3)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób odbywania ciągłego szkolenia, w tym tryb dokumentowania jego przebiegu

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8559Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zf ust.4 pkt 2)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej w ramach ciągłego szkolenia

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8560Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zf ust.4 pkt 1)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) ramowy program ciągłych szkoleń

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone