Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8541Dz.U. 2024 poz. 295
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

(art. 10 ust.4 pkt 2)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres danych zawartych w deklaracji, o której mowa w ust. 3a pkt 2

- uwzględniając konieczność zapewnienia wnikliwości i szybkości postępowania podatkowego oraz zmniejszenia kosztów jego prowadzenia, jak również prawidłowego poboru podatku przez płatników i wiarygodności informacji przekazywanych organowi podatkowemu.

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8542Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 299 §7 pkt 2)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wysokość opłaty uiszczanej za udostępnienie informacji komornikom sądowym, uwzględniając formę udostępnienia informacji i ponoszone przez organy podatkowe koszty związane z ich udostępnieniem

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8543Dz.U. 2023 poz. 241
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

(art. 75a ust.6)
2025-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych corocznie ogłasza, w terminie do dnia 31 grudnia, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, listę państw i terytoriów, o których mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b i c, która obowiązuje za okres sprawozdawczy, w którym ta lista została ogłoszona.

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8544Dz.U. 2024 poz. 340
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(art. 15za ust.2)
2020-03-31

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, określając w szczególności rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8545Dz.U. 2024 poz. 295
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

(art. 10 ust.4 pkt 1)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób pobierania i zwrotu podatku, w tym czynności związane z poborem podatku i zakres pouczeń udzielanych podatnikowi przez płatnika oraz treść rejestru podatku

- uwzględniając konieczność zapewnienia wnikliwości i szybkości postępowania podatkowego oraz zmniejszenia kosztów jego prowadzenia, jak również prawidłowego poboru podatku przez płatników i wiarygodności informacji przekazywanych organowi podatkowemu.

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8546Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 299 §7 pkt 3)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb pobierania przez organy podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej opłaty uiszcza-

nej za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz sposób uiszczania tej opłaty, uwzględniając

organizację czynności związanych z poborem opłaty i formę jej zapłaty

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8547Dz.U. 2020 poz. 333
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(art. 6d ust.7)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz szczegółowy zakres zawartych w nim danych niezbędnych do przekazania podmiotowi uprawnio-nemu 1,5% należnego podatku rolnego, mając na względzie umożliwienie identyfikacji podatnika i właściwego organu podatkowego, do którego jest składany ten wniosek, oraz poprawne przekazanie kwoty 1,5% należnego podatku rolnego.

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8548Dz.U. 2020 poz. 333
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(art. 6d ust.8 pkt 1)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przekazywania wniosku, o którym mowa w ust. 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

– uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tym wniosku oraz potrzebę ochrony tych danych przed nieuprawnionym dostępem.

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8549Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 106r pkt 5)
2026-02-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób oznaczania faktur ustrukturyzowanych, udostępnianych nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4, w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur lub używanych poza Krajowym Systemem e-Faktur, umożliwiający dostęp do faktury w Krajowym Systemie e-Faktur oraz umożliwiający weryfikację danych zawartych na tej fakturze, oraz wymagania techniczne dla tego sposobu oznaczania

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości identyfikacji i weryfikacji podmiotów, o których mowa w art. 106nb, zapewnienia dostępu do faktur ustrukturyzowanych, faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1, po przesłaniu ich do Krajowego Systemu e-Faktur, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur oraz umożliwienia weryfikacji danych z tych faktur i zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności ich treści oraz możliwości zapoznania się z ich treścią.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8550Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 106r pkt 6)
2026-02-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób oznaczania faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1, udostępnionych nabywcy w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, umożliwiający weryfikację danych z tych faktur oraz umożliwiający zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści tych faktur, w przypadku ich udostępnienia nabywcy, o którym mowa w art. 106nf ust. 2, w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, oraz wymagania techniczne dla tego sposobu oznaczania

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości identyfikacji i weryfikacji podmiotów, o których mowa w art. 106nb, zapewnienia dostępu do faktur ustrukturyzowanych, faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1, po przesłaniu ich do Krajowego Systemu e-Faktur, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur oraz umożliwienia weryfikacji danych z tych faktur i zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności ich treści oraz możliwości zapoznania się z ich treścią.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8551Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 106s)
2026-02-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, w których podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, uwzględniając:

1) specyfikę niektórych rodzajów działalności związaną z liczbą i rodzajem czynności wymagających udokumentowania;

2) konieczność zapewnienia szczególnych sposobów dokumentowania czynności przez podatników;

3) możliwości techniczno-organizacyjne związane z dokumentowaniem czynności przez podatników;

4) konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z unikaniem prawidłowego dokumentowania czynności

przez podatników.

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8552Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 106r pkt 1)
2024-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości identyfikacji i weryfikacji podmiotów, o których mowa w art. 106nb, zapewnienia dostępu do faktur ustrukturyzowanych, faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1, po przesłaniu ich do Krajowego Systemu e-Faktur, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur oraz umożliwienia weryfikacji danych z tych faktur i zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności ich treści oraz możliwości zapoznania się z ich treścią.

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8553Dz.U. 2024 poz. 340
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(art. 15zzh ust.1 pkt 2)
2020-03-08

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w:

2) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8554Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 106r pkt 2)
2024-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości identyfikacji i weryfikacji podmiotów, o których mowa w art. 106nb, zapewnienia dostępu do faktur ustrukturyzowanych, faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1, po przesłaniu ich do Krajowego Systemu e-Faktur, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur oraz umożliwienia weryfikacji danych z tych faktur i zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności ich treści oraz możliwości zapoznania się z ich treścią.

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8555Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 106r pkt 3)
2024-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości identyfikacji i weryfikacji podmiotów, o których mowa w art. 106nb, zapewnienia dostępu do faktur ustrukturyzowanych, faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1, po przesłaniu ich do Krajowego Systemu e-Faktur, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur oraz umożliwienia weryfikacji danych z tych faktur i zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności ich treści oraz możliwości zapoznania się z ich treścią.

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8556Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 106r pkt 4)
2026-02-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) zakres danych, których podanie umożliwia dostęp w Krajowym Systemie e-Faktur do faktury ustrukturyzowanej, faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1, po przesłaniu ich do Krajowego Systemu e-Faktur, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, bez konieczności uwierzytelniania

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości identyfikacji i weryfikacji podmiotów, o których mowa w art. 106nb, zapewnienia dostępu do faktur ustrukturyzowanych, faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1, po przesłaniu ich do Krajowego Systemu e-Faktur, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur oraz umożliwienia weryfikacji danych z tych faktur i zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności ich treści oraz możliwości zapoznania się z ich treścią.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8557Dz.U. 2023 poz. 1015
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 110a ust.6)
2022-09-08

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej wydawanej przez Agencję oraz tryb wydawania, wymiany i zwrotu tej legitymacji

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8558Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 30m ust.5)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, o których mowa w ust. 1

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8559Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 41d ust.11)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8560Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45 ust.8b)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania informacji, o których mowa w ust. 3f, za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane