Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8541Dz.U. 2023 poz. 1650
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

(art. 521 ust.4 pkt 1)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia rozliczeń za uruchomione zapasy obowiązkowe gazu ziemnego oraz kalkulacji ceny za pa-

liwa gazowe stosowanej do tych rozliczeń

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa gazowego państwa, potrzebę zapewnienia neutralności

kosztowej działań bilansujących podejmowanych przez operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora syste-

mów połączonych gazowych, równoprawne traktowanie przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność

gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego oraz

innych użytkowników systemu gazowego, a także przejrzysty i obiektywny charakter przyjętego systemu rozliczeń

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8542Dz.U. 2023 poz. 1650
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

(art. 521 ust.4 pkt 2)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy sposób bilansowania systemu przesyłowego gazowego i prowadzenia rozliczeń z tytułu jego nie-

zbilansowania w okresie uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz w okresie wprowadzenia

ograniczeń

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa gazowego państwa, potrzebę zapewnienia neutralności

kosztowej działań bilansujących podejmowanych przez operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora syste-

mów połączonych gazowych, równoprawne traktowanie przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność

gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego oraz

innych użytkowników systemu gazowego, a także przejrzysty i obiektywny charakter przyjętego systemu rozliczeń

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8543Dz.U. 2023 poz. 1658
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(art. 3 ust.3)
2014-01-01

 Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, przykładowy wykaz wyrobów, w tym części składowych opakowań oraz złączonych z wyrobem elementów pomocniczych, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie,

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8544Dz.U. 2023 poz. 1658
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(art. 11 ust.4)
2015-01-02

 Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, opakowania, do których nie stosuje się wymagań określonych w ust. 1 pkt 2, kierując się właściwościami fizycznymi i składem chemicznym opakowań, a także ryzykiem powstania zagrożeń dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi.

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8545Dz.U. 2023 poz. 1658
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(art. 11 ust.5)
2015-01-02

 Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8546Dz.U. 2023 poz. 1658
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(art. 15 ust.4)
2015-01-02

 Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzory oznakowania opakowań

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8547Dz.U. 2023 poz. 1658
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(art. 20 ust.5)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych, które organizacja odzysku opakowań jest obowiązana uwzględniać w osiągniętych poziomach recyklingu odpadów opakowaniowych

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8548Dz.U. 2023 poz. 1658
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(art. 20 ust.6)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r.

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8549Dz.U. 2023 poz. 1658
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(art. 21 ust.9)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8550Dz.U. 2023 poz. 1658
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(art. 23 ust.13)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów DPO i DPR

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
8551Dz.U. 2023 poz. 1658
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(art. 24 ust.11)
2014-01-01

 Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów EDPO i EDPR

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
8552Dz.U. 2023 poz. 1658
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(art. 25 ust.4)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, minimalne roczne poziomy recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których w porozumieniu nie mogą zostać określone poziomy recyklingu

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8553Dz.U. 2023 poz. 1658
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(art. 25 ust.7)
2014-01-01

 Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzór raportu, o którym mowa w ust. 6

 

Minister Klimatu 
Zamknięte - zrealizowane
 
8554Dz.U. 2023 poz. 1658
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(art. 35 ust.2)
2025-10-13

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań, kierując się negatywnym oddziaływaniem na środowisko opakowań oraz odpadów opakowaniowych powstałych z tych opakowań i kosztami ich zagospodarowania oraz biorąc pod uwagę, że opłata produktowa powinna stanowić zachętę do poddawania odpadów opakowaniowych recyklingowi oraz selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych.

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8555Dz.U. 2023 poz. 1658
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(art. 40b ust.2)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, stawkę opłaty recyklingowej, o której mowa w art. 40a

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8556Dz.U. 2023 poz. 1658
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(art. 40m ust.2)
2023-10-13

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym, kierując się potrzebą ustalenia jej wysokości na poziomie stanowiącym zachętę do zwrotu opakowań i odpadów opakowaniowych, a także akceptowalnym społecznie poziomem stawki kaucji.

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - zaległe
 
8557Dz.U. 2023 poz. 1658
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(art. 51 pkt 1)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1)    szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania audytu

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8558Dz.U. 2023 poz. 1658
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(art. 51 pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

2)    szczegółowy zakres sprawozdania z przeprowadzonego audytu

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8559Dz.U. 2023 poz. 1658
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(art. 51 pkt 3)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

3)    termin przekazywania sprawozdania z przeprowadzonego audytu

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8560Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 8 ust.11 pkt 1)
2015-12-07

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalny zakres postanowień umowy, o której mowa w ust. 1, zawieranej między ministrem właściwym do

spraw gospodarki morskiej a uznaną organizacją

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane