Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8541Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 41 ust.4c)
2021-02-04

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8542Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 45 ust.10)
2021-09-19

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8543Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 45a ust.6)
2021-01-05

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów ust. 1, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8544Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 47 ust.2b)
2021-02-04

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów ust. 1, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8545Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 47u pkt 1)
2023-01-27

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób wydawania i prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8546Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 47u pkt 2)
2023-01-27

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) format dziennika budowy w postaci papierowej

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8547Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 47u pkt 3)
2023-01-27

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie EDB

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8548Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 53a ust.4)
2021-07-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8549Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 57 ust.3b)
2022-04-04

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8550Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 59d ust.3)
2021-09-19

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu obowiązkowej kontroli

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8551Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 60r pkt 1)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-

kalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci papierowej i elektronicznej, w tym

dokonywania wpisów

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8552Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 60r pkt 2)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-

kalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie c-KOB

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8553Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 71 ust.2c)
2021-02-04

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8554Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 82b ust.8)
2021-09-19

 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8555Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 88a ust.6 pkt 1)
2023-08-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób prowadzenia systemu e-CRUB, w tym przyporządkowania danych, o których mowa

w ust. 2 i 4, do zbiorów danych gromadzonych w rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8556Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 88a ust.6 pkt 2)
2023-08-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory formularzy do przekazywania danych identyfikujących uprawnienia budowlane lub uznane kwalifikacje zawodowe oraz danych dotyczących osoby, która nabyła te uprawnienia lub kwalifikacje

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8557Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 88a ust.6 pkt 3)
2023-08-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory formularzy do przekazywania danych identyfikujących decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz danych dotyczących osoby ukaranej

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8558Dz.U. 2024 poz. 728
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 16b ust.6 pkt 1)
2022-03-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres wiedzy, warunki, sposób przeprowadzania i minimalną liczbę godzin szkolenia, o którym mowa w ust. 4a pkt 1

– uwzględniając potrzebę osiągnięcia właściwego poziomu wiedzy niezbędnej do przywrócenia zarządzającemu transportem zdolności do kierowania operacjami transportowymi, wysokość rzeczywistych kosztów związanych z przeprowadzeniem szkolenia oraz konieczność ujednolicenia wydawanych zaświadczeń

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8559Dz.U. 2024 poz. 728
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 16b ust.6 pkt 2)
2022-03-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w ust. 4a pkt 1

– uwzględniając potrzebę osiągnięcia właściwego poziomu wiedzy niezbędnej do przywrócenia zarządzającemu transportem zdolności do kierowania operacjami transportowymi, wysokość rzeczywistych kosztów związanych z przeprowadzeniem szkolenia oraz konieczność ujednolicenia wydawanych zaświadczeń

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8560Dz.U. 2024 poz. 728
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 16b ust.6 pkt 3)
2022-03-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 4a pkt 2

– uwzględniając potrzebę osiągnięcia właściwego poziomu wiedzy niezbędnej do przywrócenia zarządzającemu transportem zdolności do kierowania operacjami transportowymi, wysokość rzeczywistych kosztów związanych z przeprowadzeniem szkolenia oraz konieczność ujednolicenia wydawanych zaświadczeń

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane