Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8541Dz.U. 2016 poz. 1202
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

(art. 12 ust.2 pkt 1)
2016-09-09

Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów posiadających istotne znaczenie
dla:
1) realizowanej przez państwo polityki zdrowotnej, naukowej, kulturalnej, transportowej, energetycznej, obronnej, rolnej,
regionalnej lub zagranicznej lub

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8542Dz.U. 2016 poz. 1202
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

(art. 12 ust.2 pkt 2)
2016-09-09

Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów posiadających istotne znaczenie
dla:
2) sektora gospodarki, w ramach którego prowadzą działalność, ze względu na przedmiot prowadzonej działalności,
liczbę zatrudnionych pracowników, osiągany roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych lub sumy aktywów ich bilansu

Otwarte - zaległe
 
8543Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 654 pkt 1)
2022-04-23

Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, podejmuje decyzję o uruchomieniu

Planu, w drodze rozporządzenia, w którym określa:

1) przyczynę uruchomienia Planu

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8544Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 654 pkt 2)
2022-04-23

Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, podejmuje decyzję o uruchomieniu

Planu, w drodze rozporządzenia, w którym określa:

2) zakres uruchomienia Planu

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8545Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 654 pkt 3)
2022-04-23

Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, podejmuje decyzję o uruchomieniu

Planu, w drodze rozporządzenia, w którym określa:

3) przedsiębiorców, u których uruchamia się Plan

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8546Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 654 pkt 4)
2022-04-23

Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, podejmuje decyzję o uruchomieniu

Planu, w drodze rozporządzenia, w którym określa:

4) termin uruchomienia Planu

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8547Dz.U. 2023 poz. 1278
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 61b ust.3)
2014-01-01

Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania, wysokość i spoób obliczania wpłat oraz sposób i terminy rozliczania należności z tytułu wypłat, o których mowa w ust.1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8548Dz.U. 2018 poz. 2270
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej

(art. 9 ust.4)
2018-12-21

Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz stanowisk w Instytucie, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pozostałych pracowników Instytutu, kierując się charakterem zadań Instytutu.

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8549Dz.U. 2015 poz. 2292
Ustawa z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego

(art. 9)
2016-01-01

Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz stanowisk w Instytucie, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników Instytutu i przyznawania im innych świadczeń

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8550Dz.U. 2023 poz. 127
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 39 §2)
2017-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze  rozporządzenia, zakres, formy i tryb współdziałania oraz wymogi, jakie muszą spełniać przedstawiciele podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1, w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli, o której mowa w § 1

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8551Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 2b)
2013-02-21

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporzadzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8552Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 130 ust.3 pkt 1)
2011-10-25

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 1. terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8553
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 130 ust.3 pkt 2)
2011-10-25

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8554Dz.U. 2022 poz. 1188
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

(art. 14 ust.3)
2022-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb działania Rady Legislacyjnej, wysokość wynagrodzenia członków Rady Legislacyjnej oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Rady Legislacyjnej, a także szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty wynagrodzenia

 

 

 

 

 

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8555Dz.U. 2020 poz. 220
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(art. 17)
2017-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, przyporządkowanie działalności z wykazów w załączniku IV do dyrektywy do Polskiej Klasyfikacji Działalności, mając na uwadze ujednolicenie oznaczeń działalności w toku postępowania przed właściwymi organami.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8556Dz.U. 2020 poz. 1706
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 1)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:

1) tryb działania wojewódzkich inspektorów realizujących zadania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów

konsumenckich

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8557Dz.U. 2020 poz. 1706
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 2)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:

2) szczegółową treść wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

i niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8558Dz.U. 2020 poz. 1706
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 3)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:

3) sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8559Dz.U. 2020 poz. 1706
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 4)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:

4) sposób wymiany informacji między stronami postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów

konsumenckich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8560Dz.U. 2020 poz. 1706
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 5)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:

5) treść upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

szczegółowe kwalifikacje pracowników Inspekcji, którym może być udzielone upoważnienie, oraz

minimalny czas, na jaki jest udzielane upoważnienie

 
Zamknięte - zrealizowane