Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8561Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 9 ust.5 pkt 1)
2025-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) zakres dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na pod-stawie ust. 1c i 1e, oraz sposób ich wykazywania w tych księgach

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podat-ników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażo-nych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ksiąg.

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8562Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 24l pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) deklaracji, o której mowa w art. 24f ust. 12

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8563Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 24l pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

2) informacji, o której mowa w art. 24j ust. 1

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8564Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 27 ust.4b)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania informacji, o których mowa w ust. 1e, za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8565Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45 ust.4 pkt 1a)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość:

a) wynagrodzenia: przewodniczącego Rady, sekretarza Rady oraz członka Rady, biorąc pod uwagę zakres ich obowiązków oraz wkład w prace Rady

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8566Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45 ust.4 pkt 1b)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość:

b) łącznego wynagrodzenia dla członków Rady za sporządzenie projektu opinii w indywidualnej sprawie oraz opi-sów stanów faktycznych skutkujących powstaniem korzyści podatkowej w podatku dochodowym, uwzględniając szacunkowo nakład pracy niezbędny do przygotowania takiej opinii i opisów, a także mając na uwadze, aby wysokość tego wynagrodzenia nie przekraczała dwukrotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywil-nej, której wysokość, ustaloną według odrębnych przepisów, określa ustawa budżetowa

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8567Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45 ust.4 pkt 2)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego członkom Rady w związku z poniesieniem tych kosztów w ramach udziału w pracach Rady oraz sposób obliczania wysokości albo maksymalną kwotę tego zwrotu, biorąc pod uwagę racjonalność ponoszonych kosztów podróży i noclegów

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8568Dz.U. 2024 poz. 356
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 37a ust.9)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8569Dz.U. 2024 poz. 356
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 37a ust.9)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8570Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 22j ust.12)
2024-12-31

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wartości wskaźników, o których mowa w ust. 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8571Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 46w ust.2 pkt 7)
2023-02-13

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

7) warunki dokonywania zmiany środka transportu wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu w innych przypadkach niż określone w art. 46na ust. 1-7

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8572Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 20 pkt 2)
2025-01-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w:

2) zgłoszeniach, októrych mowa wart.19 ust.1, 2 i ust.3 pkt 2

- wraz z niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając konieczność zapewniania organom podatkowym informacji o podatnikach lub podmiotach dokonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych oraz umożliwienia monitorowania wykorzystania wyrobów akcyzowych zgodnie z ich przeznaczeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8573Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 122 ust.1 pkt 2)
2025-01-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia znaków akcyzy na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8574Dz.U. 2023 poz. 343
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

(art. 56 ust.6 pkt 1a)
2020-10-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób

postępowania w zakresie:

1a) wypłaty odszkodowań lub zadośćuczynień, o których mowa w ust. 1 pkt 2a

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8575Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 122 ust.1 pkt 1)
2025-01-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) postacie znaków akcyzy i ich wzory, kryteria jakościowe znaków akcyzy, elementy znaków akcyzy oraz szczegółowe sposoby ich nanoszenia na typowe dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowania jednostkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8576Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 46v ust.7 pkt 3)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) organ podatkowy lub organy podatkowe właściwe do wykonywania określonych zadań w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności i rodzaje tych zadań

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8577Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 16j ust.12)
2024-12-31

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wartości wskaźników, o których mowa w ust. 11.

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8578Dz.U. 2024 poz. 356
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 37a ust.9)
2025-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8579Dz.U. 2024 poz. 340
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(art. 15zzh ust.1 pkt 1)
2020-03-31

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w:

1) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8580Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 35a ust.8)
2022-07-07

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób uwierzytelniania

użytkowników na PUESC, mając na względzie potrzebę upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami KAS, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i integralności danych oraz możliwość rozliczania działań podejmowanych na PUESC

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane