Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8581Dz.U. 2019 poz. 888
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

(art. 6 ust.10 pkt 1)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8582Dz.U. 2019 poz. 888
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

(art. 6 ust.10 pkt 2)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:

 2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje o lasach oraz deklaracje na podatek leśny

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8583Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 22 ust.4)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z Ministrem Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania nadwyżki, uwzgędniając potrzebę zapewnienia ciągłości finansowania zadań Agencji Rezerw Materiałowych, o której mowa w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8584Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 38a pkt 1)
2016-06-01

Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwieszczenia,

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:

1) kwotę ustaloną w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego, ogłoszonej zgodnie z art. 38, na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich

kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze

roku budżetowego, za który ogłaszana jest relacja, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8585Dz.U. 2019 poz. 796
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

(art. 16 ust.5)
2016-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres przedsięwzięć wykonywanych w ramach kompetencji ustawowych przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych wprowadzanych w trybie ust. 1 i stopniach alarmowych CRP

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8586Dz.U. 2019 poz. 669
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

(art. 17 pkt 1)
2015-02-01

 Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
1)    wzór wniosku o przyznanie świadczeń

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8587Dz.U. 2019 poz. 669
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

(art. 17 pkt 2)
2015-02-01

 Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wzór umowy o wypłatę świadczeń

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8588Dz.U. 2019 poz. 669
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

(art. 17 pkt 3)
2015-02-01

 Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
3)    wzór wykazu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8589Dz.U. 2019 poz. 669
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

(art. 17 pkt 4)
2015-02-01

 Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
4)    termin i sposób rozliczenia się przedsiębiorcy z otrzymanych środków Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8590Dz.U. 2019 poz. 669
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

(art. 17 pkt 5)
2015-02-01

 Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
5)    termin i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw pracy przez marszałka województwa informacji o wykorzystaniu środków na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, oraz wzór tej informacji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8591Dz.U. 2019 poz. 669
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

(art. 24 pkt 1)
2015-02-01

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na
rzecz ochrony miejsc pracy

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8592Dz.U. 2019 poz. 669
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

(art. 24 pkt 2)
2015-02-01

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8593Dz.U. 2019 poz. 669
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

(art. 24 pkt 3)
2015-02-01

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór zapotrzebowania, o którym mowa w art. 19 ust. 2a

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8594Dz.U. 2019 poz. 669
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

(art. 24 pkt 4)
2015-02-01

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
4) terminy i sposób przekazywania marszałkowi województwa przez starostów (prezydentów miast na prawach
powiatu) oraz ministrowi właściwemu do spraw pracy – dysponentowi Funduszu Pracy w przypadku przedsiębiorcy,
o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo dysponentowi Funduszu w przypadku przedsiębiorcy, o którym
mowa w art. 3 ust. 1a, przez marszałków województw informacji dotyczącej wykorzystania środków przeznaczonych
na dofinansowanie kosztów szkolenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8595Dz.U. 2019 poz. 669
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

(art. 24 pkt 5)
2015-02-01

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
5) wzory informacji dotyczących wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia
pracowników

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8596Dz.U. 2019 poz. 477
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.2e)
2015-12-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8597Dz.U. 2019 poz. 477
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.2e)
2013-12-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8598Dz.U. 2019 poz. 477
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.2e)
2014-12-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8599Dz.U. 2019 poz. 477
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.2e)
2016-12-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8600Dz.U. 2019 poz. 477
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.2e)
2017-12-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone