Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8581Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 27 ust.13 pkt 5)
2019-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) wzory certyfikatów: instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień ​

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8582Dz.U. 2023 poz. 1054
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 75 ust.7)
2017-09-11

 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o najem, uwzględniający możliwość określenia pierwszeństwa w wyborze lokali, wzór oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - uchylone
 
8583Dz.U. 2023 poz. 1054
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 92 ust.3)
2017-09-11

 

 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania minimalnego zwrotu, o którym mowa w ust. 1

 

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8584Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 33c ust.3)
2017-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku oraz szczegółowy zakres

danych i wykaz dokumentów objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania

leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych,

a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste,

o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8585Dz.U. 2020 poz. 2207
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

(art. 2 ust.5)
2017-09-15

Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 3, wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz nie ustali wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym, Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8586Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 44f pkt 1)
2018-08-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz substancji psychotropowych z podziałem na grupy, o których mowa w art. 32

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8587Dz.U. 2019 poz. 1582
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

(art. 12 ust.4)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia

członków Rady, uwzględniając funkcje pełnione przez nich w Radzie, zakres wykonywanych zadań, w szczególności związanych

z organizowaniem i przeprowadzaniem posiedzenia Rady, a także znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania

Agencji.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8588Dz.U. 2019 poz. 1582
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

(art. 16 pkt 1)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut,

w którym określa:

1) szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Agencji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8589Dz.U. 2019 poz. 1582
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

(art. 16 pkt 2)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut,

w którym określa:

2) organizację wewnętrzną Agencji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8590Dz.U. 2020 poz. 2207
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

(art. 2 ust.5)
2018-09-15

Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 3, wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz nie ustali wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym, Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8591Dz.U. 2023 poz. 1318
Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

(art. 19 ust.2 pkt 1)
2019-09-01

 Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8592Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 29 ust.5)
2015-05-25

 Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom, o których mowa w ust. 3 i 4

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8593Dz.U. 2020 poz. 1297
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

(art. 9b)
2017-08-01

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań określonych w ustawie oraz terminy i sposób ich przekazywania

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8594Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 400p)
2017-11-11

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działania

organów wojewódzkich funduszy oraz sposób udzielania pełnomocnictw, kierując się potrzebą zapewnienia

jednolitego i sprawnego działania wojewódzkich funduszy oraz właściwej realizacji ich zadań

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8595Dz.U. 2023 poz. 1230
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 49 ust.1 pkt 1)
2018-01-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

1) kolejność zaliczania wpłat składek na FUS oraz innych należności, do których poboru jest zobowiązany Zakład, jeżeli płatnik opłaca je i przekazuje niezgodnie z przepisami ustawy

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8596Dz.U. 2023 poz. 1230
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 49 ust.1 pkt 1a)
2018-01-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

1a) kolejność i sposób zaliczania wpłat na należności FUS oraz inne należności, do których poboru jest obowiązany Zakład

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8597Dz.U. 2023 poz. 1230
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 49 ust.1 pkt 2)
2018-01-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach rozliczania składek i wypłaconych zasiłków, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz kolejność zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8598Dz.U. 2023 poz. 1230
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 49 ust.1 pkt 3)
2018-01-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowe zasady i tryb sporządzania przez Zakład z urzędu dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8599Dz.U. 2023 poz. 1230
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 49 ust.1 pkt 4)
2018-01-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowe zasady i tryb korygowania przez Zakład z urzędu błędów stwierdzonych w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8600Dz.U. 2023 poz. 1230
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 49 ust.1 pkt 5)
2018-01-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowe zasady i tryb wprowadzania i korygowania przez Zakład z urzędu danych bezpośrednio na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek,

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane