Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8581Dz.U. 2022 poz. 2561
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95m ust.12 pkt 1)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8582Dz.U. 2022 poz. 2561
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95h ust.1 pkt 3)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) minimalną liczbę punktów wymaganą do uzyskania pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, mając na celu uwzględnienie w opinii mapy, krajowego planu i wojewódzkiego planu, zapewnienie jednolitości wniosków, porównywalnej i spójnej metodyki dokonywania oceny celowości inwestycji i jej przejrzystości oraz jej zbieżności z potrzebami istotnymi z punktu widzenia ochrony zdrowia.

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8583Dz.U. 2022 poz. 2561
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95h ust.1 pkt 2)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób obliczania całkowitego wyniku punktowego w zakresie dokonywania oceny celowości, o której mowa w art. 95d ust. 1, w tym sposób obliczania tego wyniku przez każdy z podmiotów określonych w art. 95f ust. 9, mając na celu uwzględnienie w opinii mapy, krajowego planu i wojewódzkiego planu, zapewnienie jednolitości wniosków, porównywalnej i spójnej metodyki dokonywania oceny celowości inwestycji i jej przejrzystości oraz jej zbieżności z potrzebami istotnymi z punktu widzenia ochrony zdrowia.”,

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8584Dz.U. 2022 poz. 2561
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95h ust.1 pkt 1)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku zawierającego formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia wraz ze wskazaniem kryteriów oceny inwestycji, przypisaniem im wagi oraz określeniem skali punktów możliwych do uzyskania w zakresie poszczególnych kryteriów, mając na celu uwzględnienie w opinii mapy, krajowego planu i wojewódzkiego planu, zapewnienie jednolitości wniosków, porównywalnej i spójnej metodyki dokonywania oceny celowości inwestycji i jej przejrzystości oraz jej zbieżności z potrzebami istotnymi z punktu widzenia ochrony zdrowia

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8585Dz.U. 2022 poz. 2561
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95m ust.12 pkt 2)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) dodatkowe profile systemu zabezpieczenia, zakresy i rodzaje świadczeń, w ramach których świadczeniodawcy

zakwalifikowani do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej

w ramach danego poziomu systemu zabezpieczenia, o których mowa w ust. 11

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8586Dz.U. 2020 poz. 220
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(art. 34 ust.8)
2017-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zawodów regulowanych i działalności regulowanych, o których mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8587Dz.U. 2022 poz. 2561
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95m ust.12 pkt 3)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) dodatkowe kryteria, po spełnieniu których świadczeniodawcy mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej

w ramach dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, zakresów i rodzajów świadczeń, w ramach danego poziomu

systemu zabezpieczenia, o których mowa w ust. 11

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8588Dz.U. 2022 poz. 2561
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95m ust.12 pkt 4)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wskazanie porad specjalistycznych odpowiadających poszczególnym profilom systemu zabezpieczenia,

o których mowa w ust. 10 pkt 1 lit. a

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8589Dz.U. 2022 poz. 2561
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 136c ust.6 pkt 1)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8590Dz.U. 2022 poz. 2561
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 136c ust.6 pkt 2)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania, o których mowa

w art. 136 ust. 2 pkt 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8591Dz.U. 2017 poz. 844
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 5 ust.4)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia
na pierwszy okres rozliczeniowy

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8592Dz.U. 2021 poz. 1342
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich

(art. 115 ust.3)
2018-05-12

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania kosztów i tryb przekazywania izbom lekarskim środków finansowych, o których mowa w ust. 1

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8593Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 26 ust.13)
2017-04-29

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa, o którym mowa w ust. 11

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8594Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 19 ust.2)
2019-06-30

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8595Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 38 ust.3 pkt 3)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

3) wymagania w zakresie umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8596Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 38 ust.3 pkt 2b)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

 2) sposób oznakowania: 

b) kierującego akcją medyczną, osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe oraz ratowników z jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8597Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 38 ust.3 pkt 2a)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

 2) sposób oznakowania: 

a) jednostek systemu

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8598Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 38 ust.3 pkt 1)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór graficzny systemu, będący jego oznaczeniem

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8599Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 29 ust.10)
2018-06-26

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań woje-wódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8600Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 27b ust.24 pkt 4)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzory zaświadczeń o ukończeniu kursów, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 7

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe