Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8581Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 2a)
2018-10-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumentację, o której mowa w art. 37r ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8582Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 2b)
2018-10-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2b) wzór wniosku do komisji bioetycznej o wydanie opinii i do Prezesa Urzędu o wyrażenie zgody w zakresie zmian, o których mowa w art. 37x ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8583Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 2c)
2018-10-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2c) wzór zawiadomienia do komisji bioetycznej i do Prezesa Urzędu o zakończeniu badania klinicznego, o którym mowa w art. 37ab

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8584Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 12)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

12) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PESF oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie

korekty dyplomu, uwzględniając konieczność prawidłowego i sprawnego wydania dokumentu potwierdzającego

złożenie PESF

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8585Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 11)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

11) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu lub odpisu dyplomu PESF oraz sposób uiszczania opłaty za

wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PESF

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8586Dz.U. 2024 poz. 930
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 3 ust.4)
2012-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, podział kwoty środków finansowych, o której mowa w ust. 2, uwzględniając realizację refundacji, a także liczbę i rodzaj złożonych wniosków, o których mowa w art. 24 ust. 1

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8587Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 27 ust.13 pkt 1)
2019-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania, jakie powinny spełniać podmioty prowadzące szkolenia w dziedzinie uzależnień

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8588Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 27 ust.13 pkt 2)
2019-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) ramowe programy szkoleń w dziedzinie uzależnień

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8589Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 27 ust.13 pkt 3)
2019-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb i sposób przeprowadzania egzaminu

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8590Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 27 ust.13 pkt 4)
2019-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8591Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 27 ust.13 pkt 5)
2019-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) wzory certyfikatów: instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień ​

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8592Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 44f pkt 1)
2018-08-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz substancji psychotropowych z podziałem na grupy, o których mowa w art. 32

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8593Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 44f pkt 3)
2018-08-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wykaz nowych substancji psychoaktywnych ​

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8594Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 53a ust.5)
2016-07-15

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wskaźniki ekonomiczno-finansowe, o których mowa w ust. 3, sposób ich obliczania oraz przypisane im punktowe oceny służące do analizy ekonomiczno-finansowej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8595Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 7 ust.2 pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) wniosku o wpis do wykazu zakładów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8596Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

2) wniosku o dokonanie zmian w wykazie zakładów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8597Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 7 ust.2 pkt 3)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

3) wniosku o wykreślenie z wykazu zakładów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8598Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 7 ust.2 pkt 4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

4) zaświadczenia o wpisie do wykazu zakładów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8599Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 13)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ośrodek administrujący spośród podmiotów wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 i 2024)

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8600Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 25 ust.3)
2020-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, metody oznaczeń próbek produktów kosmetycznych niezbędnych do kontroli bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane