Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8581Dz.U. 2022 poz. 2324
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

(art. 6e)
2023-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem związanym z działalnością, o której mowa w art. 6a-6d kierując się potrzebą zapewnienia uwzględniania przez bank ryzyka związanego z powierzeniem czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1, 7 i 7a, w systemie zarządzania ryzykiem, prawidłowości funkcjonowania podmiotów działających na rynku bankowym, a także przejrzystości, stabilności i bezpieczeństwa tego rynku.

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8582Dz.U. 2022 poz. 2324
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

(art. 88ma ust.2)
2023-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1, formę, termin oraz sposób ich przekazywania, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia skutecznego wykonywania przez Komisję Nadzoru Finansowego zadań związanych z monitorowaniem rynku lokat strukturyzowanych, o którym mowa w art. 39 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015 str. 4, Dz. Urz. UE L 175 z 30.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019 str. 1, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019 str. 1, Dz. Urz. UE L 22 z 22.01.2021 str. 1, Dz. Urz. UE L 151 z 02.06.2022 str. 1), oraz nadzorem nad tym rynkiem.

 

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8583Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 179a ust.10)
2023-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu portfelowego, w szczególności treść i zakres informacji ujawnianych w prospekcie, mając na uwadze umożliwienie nabywcom certyfikatów inwestycyjnych dokonania oceny ryzyka związanego z lokatami funduszu oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te certyfikaty inwestycyjne.

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8584Dz.U. 2024 poz. 722
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 7c ust.3)
2024-05-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1, oraz termin ich przekazywania, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań Komisji w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz umożliwienia identyfikacji emitentów i wyemitowanych papierów.

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8585Dz.U. 2024 poz. 722
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.2)
2024-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, obowiązki sprawozdawcze domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską oraz zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału i zagranicznych osób prawnych, o których mowa w art. 115, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału, banków powierniczych, podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, oraz Krajowego Depozytu i spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, a także Narodowego Banku Polskiego w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, tak aby sprawozdania sporządzane przez te podmioty pozwalały na dokonywanie analiz w zakresie stanu, dynamiki oraz struktury zadłużenia budżetu państwa w skarbowych papierach wartościowych według grup inwestorów oraz rodzajów tych papierów.

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8586Dz.U. 2024 poz. 722
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 111 ust.10 pkt 1)
2024-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady wydzielenia organizacyjnego działalności maklerskiej banku, uwzględniając konieczność zapewnienia zachowania poufności danych w wydzielonej jednostce organizacyjnej banku przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpiecznego i sprawnego prowadzenia działalności maklerskiej

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8587Dz.U. 2024 poz. 722
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 111 ust.10 pkt 2)
2024-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

2) zakres czynności, które w związku z działalnością maklerską prowadzoną przez bank i pozostałą działalnością banku mogą być wykonywane przez jednostkę wydzieloną organizacyjnie zgodnie z ust. 5 albo jednostki organizacyjne banku inne niż ta jednostka, oraz sposób ustalenia warunków wykonywania tych czynności przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpiecznego i sprawnego wykonywania tych czynności

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8588Dz.U. 2024 poz. 135
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

(art. 10a ust.5)
2025-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komisji oraz tryb wydawania, wymiany i zwrotu tej legitymacji, mając na względzie zapewnienie właściwej identyfikacji pracowników Urzędu Komisji oraz zapewnienie właściwej ochrony legitymacji służbowych.

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8589Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 7)
2024-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

7) sposób publikacji wykazu identyfikatorów dostawców i numerów rozliczeniowych przez NBP

- mając na względzie zapewnienie jednolitego sposobu numeracji rachunków płatniczych oraz identyfikacji dostawców zgodnej z obowiązującymi standardami

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8590Dz.U. 2023 poz. 656
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

(art. 276 ust.10)
2024-05-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczególne zasady związane z lokowaniem przez zakład ubezpieczeń aktywów z umów ubezpieczenia na życie, w których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający będący osobą fizyczną lub ubezpieczający niebędący osobą fizyczną, jeżeli z tytułu tej umowy ubezpieczony będący osobą fizyczną ponosi koszt składki ubezpieczeniowej, z wyłączeniem lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, mając na uwadze zapewnienie ochrony interesów ubezpieczającego lub ubezpieczonego ponoszącego ryzyko lokaty.

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8591Dz.U. 2023 poz. 1111
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

(art. 52 ust.10 pkt 2)
2024-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób współpracy organu nadzoru i Polskiej Izby Ubezpieczeń w zakresie dotyczącym udzielania informacji określonych w ust. 6

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania rejestru pośredników ubezpieczeniowych

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8592Dz.U. 2023 poz. 1111
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

(art. 52 ust.10 pkt 3)
2024-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób udostępniania zakładowi ubezpieczeń informacji, o której mowa w ust. 4a

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania rejestru pośredników ubezpieczeniowych

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8593Dz.U. 2023 poz. 1111
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

(art. 52 ust.10 pkt 4)
2024-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób udostępniania informacji z tego rejestru

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania rejestru pośredników ubezpieczeniowych

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8594Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 46v ust.7 pkt 2)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów

podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, w tym rodzaje

dostarczanych dokumentów lub zakres dostarczanych informacji

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8595Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 24 ust.7)
2022-12-31

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, poczynając od roku podatkowego 2002, ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe, o których mowa w ust. 4, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski''.

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8596Dz.U. 2024 poz. 527
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

(art. 7 ust.4)
2023-06-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego,

określi, w drodze rozporządzenia:

1) obowiązkowy zakres,

2) sposób sporządzania,

3) tryb przekazywania

– informacji dotyczących stanu oszczędności zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych, wysokości udzielonych kredytów kontraktowych i terminowości ich spłaty oraz przychodów i kosztów banku z tytułu prowadzenia kas mieszkaniowych, uwzględniając potrzebę zapewnienia skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania bankiem

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8597Dz.U. 2024 poz. 527
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

(art. 3 ust.4)
2023-06-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób finansowego wyodrębniania kas mieszkaniowych oraz rozliczeń między bankiem, który zaprzestał prowadzenia kasy mieszkaniowej, a bankiem przejmującym tę działalność, uwzględniając potrzebę zapewnienia skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania bankiem.

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8598Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 138u ust.9)
2023-02-13

Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, urząd skarbowy, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 i art. 138w ust. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8599Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 20o)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, dyrektora izby administracji skarbowej właściwego w sprawach numerów akcyzowych uprawnionych odbiorców oraz numerów akcyzowych uprawnionych wysyłających

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8600Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 22j ust.12)
2023-12-31

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wartości wskaźników, o których mowa w ust. 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe