Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8581Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 1)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób funkcjonowania inspekcji państwa portu

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8582Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 2)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb przeprowadzania inspekcji przez inspektora inspekcji państwa portu

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8583Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 3)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres i sposób przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8584Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 4)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

4) listę dokumentów podlegających inspekcji

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8585Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 5)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

5) czynniki nadrzędne i nieprzewidziane okoliczności uzasadniające przeprowadzenie inspekcji dodatkowej

 

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8586Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 6)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób kwalifikowania statków do inspekcji

 

 

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8587Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 7)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

7) okoliczności przeprowadzania inspekcji bardziej szczegółowej

 

 

 

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8588Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 8)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

8) szczegółowe kryteria uzasadniające zatrzymanie statku i wstrzymanie operacji

 

 

 

 

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8589Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 9)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

9) szczegółowe kwalifikacje wymagane od inspektora inspekcji państwa portu

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8590Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 10)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

10) wzór dokumentu identyfikacyjnego inspektora inspekcji państwa portu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8591Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 11)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

11) sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8592Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 12)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

12) wzory decyzji, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 6, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1, art. 49 ust. 9, art. 50 ust. 1 i 6 oraz w art. 54 ust. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8593Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 64 ust.5)
2026-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb uznania egzaminu dyplomowego w uczelni, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2, za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym oraz sposób rejestracji wyników tych egzaminów, mając na uwadze wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 lub art. 74 ust. 4 oraz zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia.

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8594Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 68 pkt 1.)
2018-04-30

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1. szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do zajmowania stanowisk na statkach morskich, w tym również na statkach nieobjętych umowami, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 - 4, warunki przyznawania i odnawiania dokumentów, o których mowa w art. 63, wzory tych dokumentów i sposób ich ewidencji, a także sposób obliczania czasu praktyki pływania na statkach

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8595Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 68 pkt 2.)
2018-04-30

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki, jakie powinny spełniać osoby posiadające zagraniczne dyplomy lub świadectwa wydane na podstawie

umów międzynarodowych, ubiegające się o stanowiska oficerskie lub nieoficerskie na statkach

o polskiej przynależności

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8596Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 68 pkt 3.)
2018-04-30

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wzory zaświadczeń o pełnieniu wachty nawigacyjnej lub maszynowej, wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3, wzory zaświadczeń potwierdzających odbycie lub zaliczenie praktyki pływania

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8597Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 68 pkt 4.)
2018-04-30

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

4)    rodzaje uprawnień zawodowych wynikających z poszczególnych dokumentów kwalifikacyjnych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8598Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 70 ust.4)
2027-02-09

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wymagane dla członków załóg jachtów komercyjnych kwalifikacje i przeszkolenia według Konwencji STCW oraz warunki ich uzyskiwania, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania do wykonywania obowiązków członków załóg na jachtach komercyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi oraz zdrowia i życia przebywających na nich osób, a także mając na uwadze istniejące systemy kwalifikacji sportowych i zawodowych członków załóg.

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8599Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 70 ust.5 pkt 2)
2027-02-09

W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, zostaną określone również:

2) ramowe programy szkoleń i przeszkoleń

- z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia właściwego przygotowania do wykonywania obowiązków członków załóg na jachtach komercyjnych, bezpieczeństwa żeglugi oraz określenia zakresu informacji niezbędnych do weryfikacji ważności kwalifikacji członków załóg takich jachtów

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8600Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 70 ust.5 pkt 4)
2027-02-09

W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, zostaną określone również:

4) wymagania egzaminacyjne dla poszczególnych dokumentów kwalifikacyjnych

- z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia właściwego przygotowania do wykonywania obowiązków członków załóg na jachtach komercyjnych, bezpieczeństwa żeglugi oraz określenia zakresu informacji niezbędnych do weryfikacji ważności kwalifikacji członków załóg takich jachtów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe