Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8581Dz.U. 2024 poz. 736
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 44h ust.8 pkt 1)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 1. wniosku o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o których mowa w ust. 3

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
8582Dz.U. 2024 poz. 736
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 44h ust.8 pkt 2)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 2. uproszczonego wniosku o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w ust. 5

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
8583Dz.U. 2024 poz. 736
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 44h ust.8 pkt 3)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 3. wniosku o udostępnienie danych z ewidencj wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o których mowa w ust. 6

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
8584Dz.U. 2024 poz. 736
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 52 pkt 1)
2022-07-15

 

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia: 

1) wzór wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, o którym mowa w art. 47 ust. 1

 

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8585Dz.U. 2024 poz. 736
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 52 pkt 2)
2022-07-15

 

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia: 

2) wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, o którym mowa w art. 48 wzór wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, o którym mowa w art. 47 ust. 1

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8586Dz.U. 2024 poz. 736
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 52 pkt 3)
2022-07-15

 

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia: 

3) wzór wniosku o udostępnianie danych z rejestru PESEL, o którym mowa w art. 49 ust. 1

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8587Dz.U. 2024 poz. 736
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 52 pkt 4)
2022-07-15

 

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia: 

4) tryb uzyskiwania zgody, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8588Dz.U. 2024 poz. 736
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 56 pkt 1)
2019-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wysokość, sposób i terminy uiszczania opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, a także za udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji, w drodze weryfikacji, o której mowa w art. 49 ust. 1, oraz sposób dokumentowania uiszczenia opłaty

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8589Dz.U. 2024 poz. 736
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 56 pkt 2)
2019-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

2) sposób obliczania wysokości oraz sposób i terminy uiszczania opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2, a także sposób dokumentowania uiszczenia opłaty

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8590Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 18 ust.4)
2017-01-26

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, w tym szkół, w których przeprowadza się egzamin końcowy albo egzamin dyplomowy, oraz szkół, w których przeprowadza się egzamin ósmoklasisty, a także szkół, których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8591Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 18 ust.5 pkt 1)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia:

1)   warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8592Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 18 ust.5 pkt 2)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia:

2)   warunki realizacji w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8593Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 18 ust.6 pkt 1)
2020-01-01

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) program szkolenia realizowany w oddziale przygotowania wojskowego

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8594Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 18 ust.6 pkt 2)
2020-01-01

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) organizację i formy zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia, o którym mowa w pkt 1

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8595Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 18 ust.6 pkt 3)
2020-01-01

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) warunki realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8596Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 26a ust.3)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, sposób realizacji doradztwa zawodowego, a także zadania doradcy zawodowego

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8597Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 28 ust.3)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8598Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 28a ust.12)
2025-01-01

Minister Obrony Narodowej określi corocznie, w drodze rozporządzenia, limit zezwoleń wydawanych na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8599Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 28a ust.12)
2024-01-01

Minister Obrony Narodowej określi corocznie, w drodze rozporządzenia, limit zezwoleń wydawanych na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8600Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 28a ust.12)
2020-01-01

Minister Obrony Narodowej określi corocznie, w drodze rozporządzenia, limit zezwoleń wydawanych na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane