Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8581Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 306j pkt 3)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3)   wzór rejestru zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jego prowadzenia, uwzględniając treść wniosku o wydanie zaświadczenia, datę złożenia wniosku lub wyrażenia zgody na wydanie zaświadczenia, sposób załatwienia wniosku, treść wydanego zaświadczenia oraz dane identyfikujące wnioskodawcę, biorąc pod uwagę uproszczenie i usprawnienie procesu wydawania zaświadczeń

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8582Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 306j pkt 4)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3)   wzór rejestru zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jego prowadzenia, uwzględniając treść wniosku o wydanie zaświadczenia, datę złożenia wniosku lub wyrażenia zgody na wydanie zaświadczenia, sposób załatwienia wniosku, treść wydanego zaświadczenia oraz dane identyfikujące wnioskodawcę, biorąc pod uwagę uproszczenie i usprawnienie procesu wydawania zaświadczeń

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8583Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 306j pkt 5)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5)   wzory zaświadczeń, uwzględniając w szczególności zakres danych wykazywanych w zaświadczeniu oraz dane identyfikujące wnioskodawcę i organ wydający zaświadczenie

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8584Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 306j pkt 6)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

6)   wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 306h § 2, uwzględniając dane identyfikujące małżonków

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8585Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 4 ust.7)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz czynności zawodowych

fizjoterapeuty w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia, niezbędny

do ich wykonywania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8586Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 12 ust.10)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi, w drodze

rozporządzenia, wymagania dotyczące osób wchodzących w skład komisji, tryb orzekania o niezdolności do wykonywania

zawodu oraz szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia

wykonywania określonych czynności zawodowych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8587Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 13 ust.6 pkt 1)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi, w drodze

rozporządzenia:

1) zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8588Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 13 ust.6 pkt 2)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi, w drodze

rozporządzenia:

2) sposób i tryb przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wysokość opłaty za ten egzamin oraz wzór

zaświadczenia potwierdzającego pozytywne złożenie egzaminu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8589Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 14 ust.11 pkt 1)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) ramowy program praktyki zawodowej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8590Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 14 ust.11 pkt 2)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób odbywania, skrócenia, dokumentowania i zaliczania praktyki zawodowej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8591Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 14 ust.11 pkt 3)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór dziennika praktyki zawodowej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8592Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 23 ust.3)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób uiszczania opłaty za

stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8593Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 24 ust.2)
2022-07-12

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” oraz szczegółowe rodzaje zabezpieczenia go przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8594Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 1)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór KS

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8595Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 2)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) kod specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8596Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 3)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór dyplomu specjalisty, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości dokumentu,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8597Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 4)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych, o których mowa w art. 37 ust. 12 pkt 1,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8598Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 5)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowy tryb działania PKE oraz wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków PKE

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8599Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 6)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 4

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8600Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 7)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) szczegółowy sposób i tryb składania PESFZ oraz ustalania jego wyników

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane