Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8581Dz.U. 2023 poz. 1136
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 32c ust.14)
2025-09-23

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania blokady dostępności oraz przechowywania i przekazywania postanowień, pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Otwarte - niezaległe
 
8582Dz.U. 2024 poz. 92
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

(art. 9 ust.10)
2025-09-23

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1, oraz przechowywania i przekazywania zarządzeń i informacji, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności oraz wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Otwarte - niezaległe
 
8583Dz.U. 2021 poz. 2234
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

(art. 9 ust.10)
2016-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1, oraz przechowywania i przekazywania zarządzeń i informacji, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności oraz wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8584Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 18 ust.3 pkt 4)
2012-03-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia sposób ewidencjonowania informacji o osobach wyróżnionych odznaką

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8585Dz.U. 2022 poz. 2487
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

(art. 11t ust.11)
2018-01-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przekazywania Biuru informacji uzyskanych przez podmioty, o których mowa w ust. 1, wzór imiennego upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem danych niezbędnych do zidentyfikowania upoważnionego inspektora Biura oraz terminu ważności tego upoważnienia

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8586Dz.U. 2023 poz. 1109
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 26a ust.5)
2019-08-15

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uiszczania oraz wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przez Komisję Rozjemczą przy Sądzie Polubownym

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8587Dz.U. 2023 poz. 1109
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 27 pkt 1)
2017-07-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uiszczania oraz wysokość:

1) opłat, o których mowa w art. 26 ust. 5, mając na względzie rodzaj i wartość przedmiotu sprawy, jak również jej zawiłość

 

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8588Dz.U. 2023 poz. 1109
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 27 pkt 2a)
2017-07-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uiszczania oraz wysokość:

2) opłat za:

a) wykonywanie zastępstwa przez Prokuratorię Generalną, o których mowa w art. 12 ust. 11

 

 

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8589Dz.U. 2023 poz. 1109
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 27 pkt 2b)
2017-07-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uiszczania oraz wysokość:

2) opłat za:

b) wydawanie opinii prawnych przez Prokuratorię Generalną, o których mowa w art. 19 ust. 4

 

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8590Dz.U. 2023 poz. 2015
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

(art. 28 ust.1 pkt 1)
2014-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb ustalania okoliczności i przyczyn

wypadków w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

w szczególności:

1) tryb postępowania komisji powypadkowej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8591Dz.U. 2023 poz. 2015
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

(art. 28 ust.1 pkt 2)
2014-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb ustalania okoliczności i przyczyn

wypadków w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

w szczególności:

2) tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrzeżeń do ustaleń komisji powypadkowej oraz zatwierdzania tych ustaleń

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8592Dz.U. 2023 poz. 2015
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

(art. 28 ust.1 pkt 3)
2014-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb ustalania okoliczności i przyczyn

wypadków w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

w szczególności:

3) wzory rejestru wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby, protokołu powypadkowego oraz innych

dokumentów sporządzanych w toku postępowania wyjaśniającego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8593Dz.U. 2021 poz. 2234
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

(art. 10 ust.6 pkt 1)
2016-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb:

1) pobierania obrazów linii papilarnych, materiału biologicznego oraz utrwalania wizerunku twarzy osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8594Dz.U. 2021 poz. 2234
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

(art. 10 ust.6 pkt 2)
2016-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb:

2) przekazywania Komendantowi Głównemu Policji pobranych obrazów linii papilarnych i wizerunków twarzy oraz

oznaczonych profili DNA, a także danych i informacji określonych w ust. 2 i 4

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8595Dz.U. 2023 poz. 1136
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 32a ust.13)
2025-09-23

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób niszczenia przez Szefa ABW materiałów zawierających informacje, o których mowa w ust. 9, a także wzory niezbędnych druków, mając na uwadze rodzaj materiałów podlegających zniszczeniu.

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Otwarte - niezaległe
 
8596Dz.U. 2023 poz. 1170
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

(art. 230)
2016-12-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestrów, warunki i tryb dokonywania w nich wpisów, sposób i tryb przeglądania rejestrów oraz wydawania z nich wyciągów. Określenie tego sposobu, warunków i trybu powinno sprzyjać wykorzystaniu nowoczesnych technik udostępniania informacji, jednakże nie może tworzyć nadmiernych, ponad potrzebę utrudnień dla uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8597Dz.U. 2024 poz. 184
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

(art. 14ac)
2018-12-25

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania dokumentów, o których mowa w art. 14aa ust. 10 i 13 oraz art. 14ab ust. 10 i 12, a także wzory protokołów, o których mowa w art. 14aa ust. 9 i art. 14ab ust. 9

 

 

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8598Dz.U. 2023 poz. 1136
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 23c)
2018-12-25

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania dokumentów, o których mowa w art. 23a ust. 10 i 13 oraz art. 23b ust. 10 i 12, a także wzory protokołów, o których mowa w art. 23a ust. 9 i art. 23b ust. 9

 

 

Minister -Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych 
Zamknięte - zrealizowane
 
8599Dz.U. 2024 poz. 135
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

(art. 20 ust.2)
2023-05-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców oraz ustalania wysokości tych wynagrodzeń i nagród, a także sposób ustalania wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla członków Komisji, o których mowa w art. 5 ust. 2, oraz ustalania wysokości tych wynagrodzeń, uwzględniając organizację Urzędu Komisji i Komisji, konieczność zapewnienia właściwej realizacji zadań Urzędu Komisji i Komisji w zakresie sprawowanego nadzoru oraz poziom płac w instytucjach nadzorowanych

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8600Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 18 ust.3 pkt 3)
2012-03-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia sposób wręczenia i noszenia odznaki

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane