Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8601Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 4a ust.8 pkt 3)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzory wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę
Drogową Infrastruktury Badawczej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8602Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 4c ust.14 pkt 1)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres danych i informacji, o których mowa w ust. 3 i 4

 
Zamknięte - uchylone
 
8603Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 4c ust.14 pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) terminy aktualizacji danych w Systemie

 
Zamknięte - uchylone
 
8604Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 4c ust.14 pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób i formę udostępniania informacji zgromadzonych w Systemie

 
Zamknięte - uchylone
 
8605Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 1a)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3, w tym:
a) wielkości i składowe algorytmu ustalania wysokości dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
jednostki naukowej dla jednostek posiadających kategorię naukową A+, A, B albo C

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8606Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 1b)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3, w tym:
b) sposób ustalania dotacji dla Polskiej Akademii Umiejętności

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8607Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 1c tiret 1)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3, w tym:
c) sposób ustalania dotacji dla jednostki naukowej, której:
– przyznano po raz pierwszy kategorię naukową

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8608Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 1c tiret 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3, w tym:
c) sposób ustalania dotacji dla jednostki naukowej, której:
– nie przyznano dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w roku poprzedzającym rok, na który
ma być przyznana dotacja

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8609Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 1c tiret 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3, w tym:
c) sposób ustalania dotacji dla jednostki naukowej, której:
– kategoria naukowa została zmieniona w wyniku przeprowadzenia kompleksowej oceny działalności
naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostki naukowej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8610Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 1d)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3, w tym:
d) sposób ustalania dotacji dla jednostek naukowych powstałych w wyniku podziału lub wydzielenia się
z istniejącej jednostki naukowej oraz powstałych w wyniku połączenia istniejących jednostek naukowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8611Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 1e)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3, w tym:
e) sposób zwiększania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego dla jednostek naukowych, w tym na
zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników
studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8612Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 1f)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3, w tym:
f) sposób ustalania dotacji na cele określone w art. 18 ust. 1 pkt 1 z tytułu zdarzeń losowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8613Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 1g)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3, w tym:
g) wielkości i składowe algorytmu ustalania dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych
lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców
oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym,
dla jednostek naukowych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów
badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych, posiadających kategorię naukową A+, A, B
albo C,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8614Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) terminy składania wniosków o przyznanie dotacji i raportu rocznego z wykorzystania środków finansowych,
stanowiącego podstawę do rozliczenia przyznanych dotacji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8615Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie dotacji i w raporcie rocznym
z wykorzystania przyznanych środków finansowych, wraz z rozliczeniem finansowym poniesionych kosztów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8616Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7a pkt 1)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia
badawczego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, w jednostkach naukowych posiadających kategorię naukową
A+, A albo B

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8617Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7a pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia
badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2a,
w jednostkach naukowych posiadających kategorię naukową A+, A albo B lub w uczelniach

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8618Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7a pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych na działalność jednostek naukowych lub
uczelni związaną z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających
informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej
Biblioteki Nauki – systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji
naukowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8619Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7a pkt 4)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
4) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków na finansowanie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych
posiadających kategorię naukową A+, A, B albo C oraz rodzaje tych kosztów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8620Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7a pkt 5)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb rozliczania przyznanych środków finansowych
 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone