Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8601Dz.U. 2021 poz. 1342
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich

(art. 115 ust.3)
2018-05-12

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania kosztów i tryb przekazywania izbom lekarskim środków finansowych, o których mowa w ust. 1

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8602Dz.U. 2017 poz. 844
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 5 ust.4)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia
na pierwszy okres rozliczeniowy

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8603Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 136c ust.6 pkt 2)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania, o których mowa

w art. 136 ust. 2 pkt 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8604Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 136c ust.6 pkt 1)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8605Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95m ust.12 pkt 4)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wskazanie porad specjalistycznych odpowiadających poszczególnym profilom systemu zabezpieczenia,

o których mowa w ust. 10 pkt 1 lit. a

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8606Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95m ust.12 pkt 3)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) dodatkowe kryteria, po spełnieniu których świadczeniodawcy mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej

w ramach dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, zakresów i rodzajów świadczeń, w ramach danego poziomu

systemu zabezpieczenia, o których mowa w ust. 11

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8607Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95m ust.12 pkt 2)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) dodatkowe profile systemu zabezpieczenia, zakresy i rodzaje świadczeń, w ramach których świadczeniodawcy

zakwalifikowani do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej

w ramach danego poziomu systemu zabezpieczenia, o których mowa w ust. 11

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8608Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95m ust.12 pkt 1)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8609Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 32b ust.5)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty diagnostyki i leczenia

onkologicznego

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8610Dz.U. 2017 poz. 2111
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

(art. 6 ust.2)
2018-02-16

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wielkość, wzór i sposób umieszczenia informacji, o których mowa w ust. 1, oraz treść informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8611Dz.U. 2023 poz. 991
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 53a ust.5)
2016-07-15

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wskaźniki ekonomiczno-finansowe, o których mowa w ust. 3, sposób ich obliczania oraz przypisane im punktowe oceny służące do analizy ekonomiczno-finansowej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8612Dz.U. 2024 poz. 325
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(art. 247 ust.7)
2019-02-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb przeprowadzania badań psychologicznych osób, o których mowa w ust. 6, oraz podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8613Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 35 ust.11 pkt 3)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania przez podmioty upoważnione na podstawie przepisów ustawy kontroli:

3)    ośrodków kwalifikujących, w zakresie spełnienia wymagań określonych ustawą i przepisami wydanymi na podstawie art. 16c ust. 10

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8614Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 35 ust.11 pkt 2)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania przez podmioty upoważnione na podstawie przepisów ustawy kontroli:

2) podmiotów, o których mowa w art. 16a ust. 1, art. 26 ust. 4 pkt 7, art. 36 ust. 1 i art. 37 ust. 1, w zakresie

działalności objętej pozwoleniami wydanymi na podstawie przepisów ustawy

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8615Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 35 ust.11 pkt 1)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania przez podmioty upoważnione na podstawie przepisów ustawy kontroli:

1)    banków tkanek i komórek

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8616Dz.U. 2019 poz. 1405
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 37a ust.11)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wywozu ludzkich komórek, tkanek i narządów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu tych komórek, tkanek i narządów na to terytorium oraz sposób monitorowania stanu wywożonych i przywożonych ludzkich komórek, tkanek i narządów w drodze między dawcą a biorcą

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8617Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 37e pkt 4)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wymagania w zakresie monitorowania, o którym mowa w art. 37c ust. 3

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8618Dz.U. 2019 poz. 1405
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 37e pkt 3)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy narządów oraz sposób

oznaczania narządów za pomocą tego oznakowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8619Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 37e pkt 2)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek

oraz sposób oznaczania komórek lub tkanek – bez zastosowania jednolitego kodu europejskiego – w przypadkach,

o których mowa w art. 37b ust. 2 pkt 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8620Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 37e pkt 1)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek

oraz sposób oznaczania komórek lub tkanek – w postaci zastosowania jednolitego kodu europejskiego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane