Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8601Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 13)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

13) wysokość opłaty, o której mowa w art. 30r, uwzględniając koszty przeprowadzenia PESDL oraz wydania dyplomu

potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8602Dz.U. 2021 poz. 1973
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 122 ust.1 pkt 1)
2020-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności poprzez wskazanie:

1) zakresów częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne, charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, do których odnoszą się poziomy pól elektromagnetycznych

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8603Dz.U. 2021 poz. 1973
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 122 ust.1 pkt 2)
2020-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności poprzez wskazanie:

2) dopuszczalnych wartości parametrów fizycznych, o których mowa w pkt 1, dla poszczególnych zakresów częstotliwości, do których odnoszą się poziomy pól elektromagnetycznych

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8604Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 12)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

12) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie

korekty dyplomu

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8605Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 11)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

11) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu lub odpisu dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za

wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PESDL

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8606Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 10)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

10) wzór dyplomu, o którym mowa w art. 30z, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości dokumentu

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8607Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 9)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) szczegółowy sposób i tryb składania PESDL oraz ustalania jego wyników

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8608Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 8)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) szczegółowy tryb działania PKE, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków PKE

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8609Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 7)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 30t ust. 4

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8610Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 6)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) zakres informacji, o których mowa w art. 30j ust. 3, wprowadzanych do SMK przez kierownika specjalizacji

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8611Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 5)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) zakres danych zawartych w EKS

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8612Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 4)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wykaz specjalności, w których diagnosta laboratoryjny posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia, uzyskaną

na podstawie dotychczasowych przepisów, może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie po

odbyciu szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem, o którym mowa w art. 30e ust. 3,

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8613Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 3)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych, o którym mowa w art. 30c ust. 12 pkt 1,

uwzględniając nakład pracy związany z przeprowadzaniem czynności kontrolnych

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8614Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 2)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8615Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 1)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8616Dz.U. 2023 poz. 1284
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 34 ust.4)
2020-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, o którym mowa w ust. 1,

2) obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej po-wodujących powstanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1,

3) organ, któremu jest przekazywana informacja o skierowaniu do szpitala osób podlegających obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1,

4) obowiązki szpitala w przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę podlegającą obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8617Dz.U. 2023 poz. 1284
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 34 ust.5 pkt 2)
2021-03-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8618Dz.U. 2022 poz. 2561
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95h ust.1 pkt 2)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób obliczania całkowitego wyniku punktowego w zakresie dokonywania oceny celowości, o której mowa w art. 95d ust. 1, w tym sposób obliczania tego wyniku przez każdy z podmiotów określonych w art. 95f ust. 9, mając na celu uwzględnienie w opinii mapy, krajowego planu i wojewódzkiego planu, zapewnienie jednolitości wniosków, porównywalnej i spójnej metodyki dokonywania oceny celowości inwestycji i jej przejrzystości oraz jej zbieżności z potrzebami istotnymi z punktu widzenia ochrony zdrowia.”,

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8619Dz.U. 2023 poz. 1327
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(art. 9 ust.5)
2020-03-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8620Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 14)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

14) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 14b ust. 8, dla członków PKE

-– uwzględniając nakład pracy członków i przewodniczącego PKE i zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 16u ust. 7 pkt 1, koszty przeprowadzenia egzaminu oraz zapewnienie bezstronności PKE i tego zespołu

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane