Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8601Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 89 ust.3 pkt 2)
2022-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,

określi, w drodze rozporządzenia, przypadki i tryb zwrotu podatku:

2) siłom zbrojnym państw członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska biorących udział w działaniach

obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz tych sił zbrojnych

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8602Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 89 ust.3 pkt 1)
2022-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,

określi, w drodze rozporządzenia, przypadki i tryb zwrotu podatku:

1) siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu

Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, wielonarodowym Kwaterom i Dowódz-

twom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym

nabycia towarów lub usług na rzecz tych sił zbrojnych

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8603Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 110a ust.6)
2022-09-08

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej wydawanej przez Agencję oraz tryb wydawania, wymiany i zwrotu tej legitymacji

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8604Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 30m ust.5)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, o których mowa w ust. 1

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8605Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 22j ust.12)
2023-12-31

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wartości wskaźników, o których mowa w ust. 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8606Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 16j ust.12)
2023-12-31

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wartości wskaźników, o których mowa w ust. 11.

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8607Dz.U. 2023 poz. 1843
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym

(art. 15 ust.6)
2023-09-26

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia

społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji o dokonaniu wypłaty, o której mowa w art. 14

ust. 1, albo zwrotu, jej wzór, a także sposób sporządzania oraz przekazania tej informacji, uwzględniając konieczność

weryfikacji prawa oszczędzającego albo osoby uprawnionej do zwolnienia podatkowego.

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8608Dz.U. 2023 poz. 1843
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym

(art. 17 ust.4)
2023-09-26

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji dotyczącej wypłaty transferowej, jej wzór, a także sposób jej sporządzania oraz przekazania, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości danych o OIPE oszczędzającego, małżonka oszczędzającego, byłego małżonka albo osoby uprawnionej przesyłanych między dostawcami i instytucjami finansowymi prowadzącymi IKE.

 

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8609Dz.U. 2023 poz. 1843
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym

(art. 27 ust.10)
2023-09-26

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, zakres obowiązujących tematów egzaminu, tryb i sposób przeprowadzenia egzaminu, sposób ustalania wyniku egzaminu oraz tryb składania i rozpatrywania odwołań od wyniku egzaminu, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji osób świadczących doradztwo w zakresie OIPE oraz prawidłowego przebiegu egzaminu i terminowego rozpatrywania odwołań od jego wyniku.

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8610Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 41d ust.11)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8611Dz.U. 2024 poz. 284
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa

(art. 2 ust.10)
2023-09-28

W sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zakres ryzyka według rodzajów ubezpieczeń, o których mowa w dziale II w grupach 3–7 i 9–16 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, oraz definicje zdarzeń wchodzących w zakres ryzyka nadzwyczajnego, o którym mowa w ust. 8b, a także przyczynę i okres przejmowania tego ryzyka, uwzględniając jego rodzaj.

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8612Dz.U. 2024 poz. 284
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa

(art. 13 ust.3)
2023-09-28

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania i umarzania pożyczek, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie w odpowiednim czasie środków na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz stan i prognozowane zasilenia rachunku, o którym mowa w art. 10 ust. 1.

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8613Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 33b ust.5)
2020-09-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji importowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, miejsce i sposób składania deklaracji importowej oraz właściwość miejscową naczelnika urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w ust. 1

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8614Dz.U. 2024 poz. 340
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(art. 15zzh ust.1 pkt 3)
2020-03-08

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w:

3) art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8615Dz.U. 2021 poz. 2095
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(art. 15zzg ust.2)
2020-03-31

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy sporządzania, zatwierdzania, przekazywania, dostarczania danych, informacji lub sprawozdań określonych w ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1436) i ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 160 oraz z 2020 r. poz. 284), oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8616Dz.U. 2024 poz. 356
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 37a ust.9)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8617Dz.U. 2024 poz. 340
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(art. 15zzg ust.1 pkt 2)
2020-03-31

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister wła-ściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy sporządzenia, rozpatrzenia, zatwierdzenia, ujawniania, przedstawiania, złożenia i publikacji sprawozdań, a także przekazania lub dostarczania danych, informacji, deklaracji, sprawozdań, raportów, zestawień, wyników przeprowadzonej wery-fikacji, decyzji, opinii, wezwań, wniosków, składek, opłat, wpłat, zaliczek, a także rozpatrywania reklamacji oraz wykonywania innych obowiązków lub czynności określonych w:

2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 415), ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2019 r. poz. 212), ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2144 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 284), ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązko-wych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214), ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finanso-wych (Dz. U. z 2020 r. poz. 103), ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 124 oraz z 2019 r. poz. 1798), ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279), ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 483), ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kre-dytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2138), ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, 730, 1495, 1655, 1798, 2020 i 2217)

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8618Dz.U. 2024 poz. 340
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(art. 15zzg ust.1 pkt 1)
2020-03-31

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister wła-ściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy sporządzenia, rozpatrzenia, zatwierdzenia, ujawniania, przedstawiania, złożenia i publikacji sprawozdań, a także przekazania lub dostarczania danych, informacji, deklaracji, sprawozdań, raportów, zestawień, wyników przeprowadzonej wery-fikacji, decyzji, opinii, wezwań, wniosków, składek, opłat, wpłat, zaliczek, a także rozpatrywania reklamacji oraz wykonywania innych obowiązków lub czynności określonych w:

1) ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finanso-wym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180 i 284)

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8619Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 20o)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, dyrektora izby administracji skarbowej właściwego w sprawach numerów akcyzowych uprawnionych odbiorców oraz numerów akcyzowych uprawnionych wysyłających

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8620Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 138u ust.9)
2023-02-13

Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, urząd skarbowy, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 i art. 138w ust. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane