Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8601Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 157 ust.2)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, a także sposób ich wnoszenia, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia pokrycia kosztów przeprowadzania egzaminów i kosztów wydawania certyfikatów oraz dokumentów potwierdzających udzielanie akredytacji.

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8602Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 6a)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:

6)    maksymalną wysokość i sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w ust. 1:

a)    kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8603Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 8 ust.5 pkt 2)
2017-04-01

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb rozliczania przyznanej dotacji budżetowej

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8604Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 1a)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:

1)    sposób obliczania:

a)    średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8605Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 15 pkt 3)
2016-07-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

3)   szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8606Dz.U. 2023 poz. 846
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

(art. 3 ust.2 pkt 1)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw energii oraz minister właściwy do spraw klimatu określą, w drodze rozporządzeń, wymagania jakościowe dla:

1)    paliw ciekłych, biorąc pod uwagę wartości parametrów jakościowych, określone w odpowiednich normach w tym zakresie

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8607Dz.U. 2023 poz. 846
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

(art. 3 ust.2 pkt 2)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw energii oraz minister właściwy do spraw klimatu określą, w drodze rozporządzeń, wymagania jakościowe dla:

2)    biopaliw ciekłych, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej w tym zakresie wynikający z badań tych paliw, a także doświadczeń w stosowaniu biopaliw ciekłych

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8608Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 6b)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:

6)    maksymalną wysokość i sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w ust. 1:

b)    poniesionej opłaty zastępczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8609Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 6 ust.5)
2018-01-01

 Minister właściwy do sprawenergii określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 3

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8610Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 1b)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:

1)    sposób obliczania:

b)    ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8611Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 1c)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:

1)    sposób obliczania:

c)    ilości ciepła użytkowego w kogeneracji

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8612Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 1d)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:

1)    sposób obliczania:

d)    oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8613Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 77 ust.3 pkt 1)
2019-07-14

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, zwaną dalej „ceną referencyjną”

 

 

 

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8614Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 2)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:

2)    sposoby wykorzystania ciepła użytkowego w kogeneracji przyjmowanego do obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8615Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 15 pkt 2)
2016-07-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

2)   tryb rozliczania dotacji budżetowej

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8616Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 3)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:

3)    referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego, oddzielnie dla energii elektrycznej i ciepła, służące do obliczania oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8617Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 4)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:

4)    wymagania dotyczące pomiarów ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego w jednostkach kogeneracji oraz ilości paliw zużywanych do ich wytwarzania, w tym na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9l ust. 8

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8618Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 5)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:

5)    wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 i 1a, w tym wymagania dotyczące pomiarów bezpośrednich ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego oraz ilości paliw zużywanych do ich wytwarzania dokonywanych na potrzeby wydawania świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9l

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8619Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 129 ust.3 pkt 1)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

1)    udziału energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8620Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 129 ust.3 pkt 2)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

2)    udziału energii ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone