Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8601Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 74 ust.4)
2026-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, ramowe programy

szkoleń wraz z wymaganiami egzaminacyjnymi i ramowe programy przeszkoleń wraz z warunkami wstępnymi

i warunkami zaliczania tych przeszkoleń, o których mowa w ust. 1, uwzględniając postanowienia Konwencji

STCW i konieczność właściwego przygotowania członków załóg statków morskich do wykonywania obowiązków.

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8602Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 74 ust.6)
2015-12-07

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzory książek praktyk

w dziale pokładowym i dziale maszynowym

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8603Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 74 ust.7)
2027-02-09

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia poszczególnych szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych, mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia kadr morskich zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW.

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8604Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 76 ust.4 pkt 1)
2013-07-25

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1)    warunki i tryb uznawania, zmiany zakresu uznania, potwierdzania uznania, odnawiania, zawieszania i cofania uznania morskich jednostek edukacyjnych

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8605Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 76 ust.4 pkt 2)
2013-07-25

 Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i sposób przeprowadzania audytów,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8606Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 76 ust.4 pkt 3)
2013-07-25

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

3. sposób sporządzania i aktualizacji listy audytorów

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8607Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 76 ust.4 pkt 4)
2013-07-25

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

4. wysokość wynagrodzenia i warunki wynagradzania członków zespołu audytującego oraz ekspertów, w zależności od zakresu przeprowadzanego audytu

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8608Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 76 ust.4 pkt 5)
2013-07-25

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

5. wzory dokumentów stosowanych przy przeprowadzaniu audytów morskich jednostek edukacyjnych

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8609Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 78 ust.2)
2015-12-07

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, ramowe programy dodatkowych

szkoleń, o których mowa w ust. 1, szczegółowe warunki wstępne oraz warunki zaliczeń tych szkoleń,

a także wzory dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8610Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 80 ust.3)
2015-11-09

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór certyfikatu

bezpiecznej obsługi statku oraz warunki ustalania składu załogi statku przez dyrektora urzędu morskiego

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8611Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 83 ust.2)
2026-03-11

Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określą, w drodze rozporządzenia, zakres stosowania międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu do jednostek pływających Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, Policji i Służby Ochrony Państwa, mając na celu bezpieczne uprawianie żeglugi przez te jednostki pływające.

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8612Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 86 ust.6)
2013-07-25

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8613Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 86 ust.10)
2013-07-25

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej, strefy całorocznej eksploatacji oraz, gdy jest to uzasadnione, strefy czasowo ograniczonej eksploatacji w pasażerskiej żegludze krajowej

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8614Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 86 ust.3)
2013-07-25

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki bezpiecznego uprawiania żeglugi

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8615Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 86 ust.3c)
2015-12-07

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki

i tryb zwolnienia statku z obowiązku spełniania wymagań określonych przepisami wydanymi na podstawie ust. 3 lub

wyrażenia zgody na zastosowanie środków równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji statku oraz szczegółowe

warunki eksploatacyjne, których spełnianie uzasadnia zastosowanie zwolnień lub środków równoważnych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8616Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 86 ust.4)
2023-03-11

Minister Obrony Narodowej może, w drodze rozporządzenia, poddać jednostki pływające Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wszystkim lub niektórym postanowieniom rozdziału V Konwencji SOLAS, kierując się względami bezpiecznego uprawiania żeglugi oraz charakterem wykonywanych zadań przez te jednostki pływające.

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8617Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 86 ust.12)
2021-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wykazy polskich obszarów morskich, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro, o których mowa w ust. 11

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8618Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 91 ust.2 pkt 1)
2013-01-25

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia: 1. sposób funkcjonowania i organizację Narodowego Systemu SafeSeaNet

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8619Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 91 ust.2 pkt 2)
2013-01-25

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia: 2. zakres zadań Służby VTS,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8620Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 91 ust.2 pkt 3)
2013-01-25

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia: 3. sposób przekazywania informacji o statkach, o których mowa w art. 90 ust. 1, oraz podmioty, którym przekazuje się te informacje

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane