Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8601Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 222 ust.1 pkt 5)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8602Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 236 ust.2)
2023-04-23

Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, obywatelstwa, w przypadku posiadania których nie pobiera się od cudzoziemca opłaty za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, mając na uwadze potrzeby polskiej polityki migracyjnej, sytuację prawną i faktyczną cudzoziemców, którzy nie mogą zwrócić się do organów władzy publicznej państwa, którego są obywatelami, w celu uzyskania dokumentów podróży, oraz znaczenie dla interesu Rzeczypospolitej Polskiej niepobierania od cudzoziemców posiadających określone obywatelstwa opłaty za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
8603Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 239 ust.1 pkt 1)
2022-07-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej za wydanie i wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu

podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca i dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

oraz za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8604Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 239 ust.1 pkt 2)
2022-07-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8605Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 239 ust.1 pkt 3)
2022-07-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) dokumenty wymagane do uzyskania ulg, o których mowa w art. 237 ust. 1

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8606Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 239 ust.1 pkt 4)
2022-07-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) wysokość opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej za wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla

cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca i dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” w przypadku

zawinionej ich utraty albo zawinionego ich zniszczenia

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8607Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 252a ust.2 pkt 1)
2023-06-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) obywatelstwa, których posiadanie uprawnia cudzoziemca do ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu po-

dróży dla cudzoziemca w warunkach określonych w ust. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8608Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 252a ust.2 pkt 2)
2023-06-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia:

2) okres, w którym cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

w przypadku, o którym mowa w ust. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8609Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1a)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

a) karty pobytu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8610Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1b)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

b) polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8611Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1c)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

c) polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8612Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1d)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

d) tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8613Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1e)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

e) dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8614Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1f)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

f) formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego

dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8615Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1g)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

g) zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego

dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8616Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1h)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

h) zaświadczenia o zwrocie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na

pobyt tolerowany”

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8617Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1i)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

i) zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie karty lub dokumentów, o których mowa w lit. a–e;

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8618Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 2a)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór formularza wniosku o:

a) wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8619Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 2b)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór formularza wniosku o:

b) wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8620Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 2c)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór formularza wniosku o:

c) wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane