Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8601Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 23 ust.3)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób uiszczania opłaty za

stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8602Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 24 ust.2)
2022-07-12

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” oraz szczegółowe rodzaje zabezpieczenia go przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8603Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 1)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór KS

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8604Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 2)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) kod specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8605Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 3)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór dyplomu specjalisty, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości dokumentu,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8606Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 4)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych, o których mowa w art. 37 ust. 12 pkt 1,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8607Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 5)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowy tryb działania PKE oraz wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków PKE

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8608Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 6)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 4

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8609Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 7)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) szczegółowy sposób i tryb składania PESFZ oraz ustalania jego wyników

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8610Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 8)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu lub odpisu dyplomu PESFZ oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie

duplikatu lub odpisu dyplomu PESFZ,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8611Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 9)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PESFZ oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie korekty

dyplomu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8612Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 10)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

10) wysokość opłaty za PESFZ

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8613Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 134 pkt 1)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii

Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8614Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 134 pkt 2)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii

Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb wykonania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8615Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 11m ust.3)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8616Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 82)
2016-04-24

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób przeprowadzania ocen okresowych, w tym kryteria, wzór arkusza, skalę ocen i tryb sporządzanej przez bezpośredniego przełożonego oceny okresowej, kierując się potrzebą stałego doskonalenia jakości wykonywania obowiązków przez ocenianego oraz zapewnienia obiektywizmu dokonywanych ocen okresowych

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8617Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 1)
2016-04-24

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wykaz stanowisk urzędniczych, z podziałem na grupy stanowisk

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8618Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 2)
2016-04-24

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)   kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8619Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 3)
2016-04-24

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)   mnożniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8620Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 4)
2016-04-24

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4)   stopnie służbowe urzędników służby cywilnej i mnożnik dodatku służby cywilnej dla każdego stopnia służbowego

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane