Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8621Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16pi ust.1 pkt 5)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb dokonywania przez dyrektora CEM wymiany świadectwa złożenia PEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8622Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 41b ust.5)
2022-12-15

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku na kolejny rok kalendarzowy, wysokość stawek opłaty za nadanie numeru EIPA, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz termin wnoszenia tej opłaty

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8623Dz.U. 2023 poz. 1469
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(art. 3b ust.4)
2023-05-10

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania poziomu składowania oraz warunki zaliczania masy składowanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych do masy odpadów komunalnych poddanych składowaniu, kierując się koniecznością możliwości zweryfikowania osiągnięcia tych poziomów przez każdą gminę oraz przepisami Unii Europejskiej określającymi sposób obliczania poziomu składowania oraz warunki zaliczania masy składowanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - zaległe
 
8624Dz.U. 2023 poz. 710
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

(art. 25 ust.4a)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym uczestnik będzie wnosił do programu składki dodatkowe, w wysokości kwoty, o której mowa w ust.4

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Otwarte - zaległe
 
8625Dz.U. 2022 poz. 2267
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 37a ust.9)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8626Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 208 ust.5 pkt 1)
2023-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dla wykonania niezbędnych świadczeń rzeczowych:

1)   rodzaj i liczbę nieruchomości, które mogą być w tym celu w użytkowaniu w danym roku kalendarzowym

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8627Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 176 ust.3)
2023-01-01

 Rada Ministrów określi corocznie, w drodze rozporządzenia, liczbę osób powoływanych w roku kalendarzowym do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8628Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 208 ust.5 pkt 2)
2023-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dla wykonania niezbędnych świadczeń rzeczowych:

2)   rodzaj i liczbę rzeczy ruchomych, które w danym roku kalendarzowym mogą być w tym celu pobrane

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8629Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 57 ust.1)
2023-01-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, liczbę osób, które mogą być powołane w danym roku kalendarzowym do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8630Dz.U. 2023 poz. 465
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

(art. 22 pkt 2)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i praktyki oraz posiadany staż pracy, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, art. 21 oraz art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki
Otwarte - zaległe
 
8631Dz.U. 2023 poz. 465
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

(art. 22 pkt 3)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór dokumentu potwierdzającego zgodność programu szkolenia odbytego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska z zakresem, o którym mowa w pkt 1, a także uzupełnienie szkolenia w przypadku, o którym mowa w art. 21a ust. 3

 

 

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8632Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 138u ust.9)
2023-02-13

Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, urząd skarbowy, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 i art. 138w ust. 1

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8633Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 20o)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, dyrektora izby administracji skarbowej właściwego w sprawach numerów akcyzowych uprawnionych odbiorców oraz numerów akcyzowych uprawnionych wysyłających

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8634Dz.U. 2023 poz. 171
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 34k pkt 1)
2024-08-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) formy, tryb, organizację, sposób odbywania i dokumentowania szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1

– mając na uwadze zapewnienie właściwego przygotowania policjantów do wykonywania zadań służbowych oraz konieczność zapewnienia właściwej realizacji oraz prawidłowego dokumentowania szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8

pkt 1 oraz w art. 30 ust. 2a, i doskonalenia zawodowego oraz przebiegu egzaminów końcowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
8635Dz.U. 2023 poz. 171
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 34k pkt 2)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres, tryb i terminy składania egzaminów końcowych ze szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8

– mając na uwadze zapewnienie właściwego przygotowania policjantów do wykonywania zadań służbowych oraz konieczność zapewnienia właściwej realizacji oraz prawidłowego dokumentowania szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1 oraz w art. 30 ust. 2a, i doskonalenia zawodowego oraz przebiegu egzaminów końcowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
8636Dz.U. 2023 poz. 171
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 34k pkt 3)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) jednostki organizacyjne Policji lub komórki organizacyjne tych jednostek właściwe do przeprowadzania egza-minów końcowych ze szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8

– mając na uwadze zapewnienie właściwego przygotowania policjantów do wykonywania zadań służbowych oraz koniecz-

ność zapewnienia właściwej realizacji oraz prawidłowego dokumentowania szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8

pkt 1 oraz w art. 30 ust. 2a, i doskonalenia zawodowego oraz przebiegu egzaminów końcowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
8637Dz.U. 2023 poz. 171
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 34k pkt 4)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) formy, organizację i sposób odbywania doskonalenia zawodowego

– mając na uwadze zapewnienie właściwego przygotowania policjantów do wykonywania zadań służbowych oraz konieczność zapewnienia właściwej realizacji oraz prawidłowego dokumentowania szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1 oraz w art. 30 ust. 2a, i doskonalenia zawodowego oraz przebiegu egzaminów końcowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
8638Dz.U. 2023 poz. 171
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 34k pkt 5)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób sprawowania nadzoru nad realizacją szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8, oraz doskonalenia zawodowego

– mając na uwadze zapewnienie właściwego przygotowania policjantów do wykonywania zadań służbowych oraz konieczność zapewnienia właściwej realizacji oraz prawidłowego dokumentowania szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1 oraz w art. 30 ust. 2a, i doskonalenia zawodowego oraz przebiegu egzaminów końcowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
8639Dz.U. 2023 poz. 171
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 34k pkt 6)
2024-08-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) formy, organizację, sposób odbywania i dokumentowania doskonalenia zawodowego oraz sposób oceniania

policjanta w trakcie jego trwania

– mając na uwadze zapewnienie właściwego przygotowania policjantów do wykonywania zadań służbowych oraz konieczność zapewnienia właściwej realizacji oraz prawidłowego dokumentowania szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1 oraz w art. 30 ust. 2a, i doskonalenia zawodowego oraz przebiegu egzaminów końcowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
8640Dz.U. 2023 poz. 1336
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 52b ust.3)
2022-02-13

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej

 

 
Zamknięte - zrealizowane