Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8621Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 589zd §4)
2018-02-08

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza powiadomienia, o którym mowa w § 1

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8622Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 589zl §3)
2018-02-08

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza potwierdzenia otrzymania END

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8623Dz.U. 2023 poz. 2408
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(art. 8 §2)
2018-08-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8624Dz.U. 2022 poz. 1775
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.2)
2019-10-10

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki płatności niezwiązanej do tytoniu

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8625Dz.U. 2022 poz. 1775
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 4)
2019-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

4) płatności dodatkowej

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8626Dz.U. 2018 poz. 2223
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

(art. 30)
2018-08-08

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podział środków, o których mowa w art. 29 ust. 1, między podmioty:

1) wykonujące w całości lub w części zadania określone w art. 29 ust. 2,

2)wypłacajace ekwiwalent

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8627Dz.U. 2024 poz. 979
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

(art. 6 pkt 1)
2018-03-15

Minister Sprawiedliwości określa:

1) w drodze rozporządzenia, ustrój i organizację Centralnej Informacji oraz tryb i sposób udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także strukturę udostępnianych informacji wymienionych w art. 4 ust. 4a,

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8628Dz.U. 2024 poz. 979
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

(art. 6 pkt 2)
2018-03-15

Minister Sprawiedliwości określa:

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie z katalogu dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej, 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8629Dz.U. 2022 poz. 217
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(art. 55 ust.1)
2018-07-01

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania za pracę dla pracowników, o których mowa w art. 54, i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą.

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8630Dz.U. 2024 poz. 979
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

(art. 19e ust.10)
2018-03-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 8, sposób i tryb komunikacji ze zgłaszającym oraz sposób i tryb weryfikacji dokumentów dołączanych do zgłoszenia

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8631Dz.U. 2024 poz. 754
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 113 ust.12)
2018-04-01

W 2018 r. i 2019 r. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6, dla kwot dotacji, o których mowa w ust. 5, oraz dla kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3, 4, 8 i 9

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8632Dz.U. 2024 poz. 754
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 60 pkt 3)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej,

o której mowa w art. 55 ust. 3, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6, oraz wzór wniosku

o udzielenie tej dotacji

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8633Dz.U. 2024 poz. 754
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 60 pkt 4)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

4) tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa

w art. 55 ust. 3, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania

tej dotacji

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8634Dz.U. 2024 poz. 754
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 60 pkt 5)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4, w tym kwot refundacji,

o których mowa w art. 57 ust. 4–6, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8635Dz.U. 2024 poz. 1026
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 82 ust.6 pkt 3)
2019-03-31

Rada Ministrów określi, corocznie do dnia 31 marca, w drodze rozporządzenia, dla 1 m (2) powierzchni użytkowej mieszkania: 3) maksymalną wysokość comiesięcznej raty za cenę mieszkania, przy założeniu 30-letniego terminu spłat

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8636Dz.U. 2024 poz. 1026
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 82 ust.6 pkt 1)
2019-03-31

Rada Ministrów określi, corocznie do dnia 31 marca, w drodze rozporządzenia, dla 1 m (2) powierzchni użytkowej mieszkania: 1) maksymalny czynsz normowany dla najmu bez opcji

 

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8637Dz.U. 2024 poz. 1026
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 82 ust.6 pkt 4)
2019-03-31

Rada Ministrów określi, corocznie do dnia 31 marca, w drodze rozporządzenia, dla 1 m (2) powierzchni użytkowej mieszkania: 4) maksymalną cenę 1 m(2) powierzchni użytkowej mieszkania na wynajem

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8638Dz.U. 2024 poz. 1026
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 82 ust.6 pkt 2)
2019-03-31

Rada Ministrów określi, corocznie do dnia 31 marca, w drodze rozporządzenia, dla 1 m (2) powierzchni użytkowej mieszkania: 2) maksymalny czynsz normowany dla najmu z opcją

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8639Dz.U. 2024 poz. 754
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 62 ust.12 pkt 1)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły

podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną

informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym kwot refundacji,

o których mowa w art. 57 ust. 4–6, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8640Dz.U. 2024 poz. 754
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 62 ust.12 pkt 2)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

2) tryb udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym

kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane