Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8621Dz.U. 2020 poz. 220
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(art. 8 ust.3)
2016-01-18

Minister kierujący działem administracji rządowej właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej należących do danego działu, dla których została przewidziana praktyka zawodowa, określi, w drodze rozporządzenia, tryb uznawania tej praktyki odbytej w państwie członkowskim albo w państwie niebędącym państwem członkowskim oraz jej maksymalny uznawany okres

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8622Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 19 ust.2)
2020-06-30

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8623Dz.U. 2016 poz. 393
Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016

(art. 18 ust.3 pkt 2)
2016-03-25

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy sposób dokonywania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8624Dz.U. 2023 poz. 1729
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

(art. 12 ust.9)
2018-05-20

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb i przypadki przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w ust. 4, oraz sposób ich dokumentowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8625Dz.U. 2023 poz. 1330
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich

(art. 39 ust.2)
2019-11-15

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8626Dz.U. 2016 poz. 393
Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016

(art. 18 ust.3 pkt 1)
2016-03-25

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych, które podlegają zgłoszeniu
w terminie, o którym mowa w ust. 1, oraz okoliczności uzasadniające to zgłoszenie

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8627Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 7)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 30t ust. 4

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8628Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 6)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) zakres informacji, o których mowa w art. 30j ust. 3, wprowadzanych do SMK przez kierownika specjalizacji

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8629Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 49 pkt 1)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8630Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 49 pkt 3)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób oznakowania kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8631Dz.U. 2023 poz. 1743
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

(art. 15 ust.2)
2019-08-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzór orzeczenia lekarskiego i wzór orzeczenia psychologicznego

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8632Dz.U. 2022 poz. 2561
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 131d ust.2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określa corocznie, w drodze rozporządzenia, rodzaje świadczeń gwarantowanych,

uwzględniając zasady i sposób wydatkowania środków publicznych oraz konieczność zapewnienia dostępności

do tych świadczeń, biorąc pod uwagę listy oczekujących na udzielenie świadczenia, o których mowa w art. 20,

a także rodzaj tych świadczeń z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom,

kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku oraz mapy

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8633Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 19 ust.2)
2018-06-30

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8634Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 26 ust.5 pkt 6)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) wzór karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8635Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 26 ust.5 pkt 5)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób potwierdzania dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form doskonalenia zawodowego

dyspozytorów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8636Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 26 ust.5 pkt 4)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8637Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 26 ust.5 pkt 3)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8638Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 26 ust.5 pkt 2)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez dyspozytorów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8639Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 26 ust.5 pkt 1)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) formy samokształcenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8640Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 12e pkt 6)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) wzór karty doskonalenia zawodowego

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone