Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8621Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 9 ust.5 pkt 1)
2025-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) zakres dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na pod-stawie ust. 1c i 1e, oraz sposób ich wykazywania w tych księgach

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podat-ników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażo-nych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ksiąg.

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8622Dz.U. 2024 poz. 340
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(art. 15za ust.2)
2020-03-31

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, określając w szczególności rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8623Dz.U. 2023 poz. 241
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

(art. 75a ust.6)
2025-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych corocznie ogłasza, w terminie do dnia 31 grudnia, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, listę państw i terytoriów, o których mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b i c, która obowiązuje za okres sprawozdawczy, w którym ta lista została ogłoszona.

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8624Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 122 ust.1 pkt 2)
2025-01-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia znaków akcyzy na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8625Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 122 ust.1 pkt 1)
2025-01-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) postacie znaków akcyzy i ich wzory, kryteria jakościowe znaków akcyzy, elementy znaków akcyzy oraz szczegółowe sposoby ich nanoszenia na typowe dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowania jednostkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8626Dz.U. 2024 poz. 356
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 37a ust.9)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8627Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 46v ust.7 pkt 3)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) organ podatkowy lub organy podatkowe właściwe do wykonywania określonych zadań w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności i rodzaje tych zadań

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8628Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 46v ust.7 pkt 2)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów

podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, w tym rodzaje

dostarczanych dokumentów lub zakres dostarczanych informacji

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8629Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 24 ust.7)
2022-12-31

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, poczynając od roku podatkowego 2002, ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe, o których mowa w ust. 4, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski''.

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8630Dz.U. 2024 poz. 527
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

(art. 7 ust.4)
2023-06-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego,

określi, w drodze rozporządzenia:

1) obowiązkowy zakres,

2) sposób sporządzania,

3) tryb przekazywania

– informacji dotyczących stanu oszczędności zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych, wysokości udzielonych kredytów kontraktowych i terminowości ich spłaty oraz przychodów i kosztów banku z tytułu prowadzenia kas mieszkaniowych, uwzględniając potrzebę zapewnienia skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania bankiem

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8631Dz.U. 2024 poz. 527
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

(art. 3 ust.4)
2023-06-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób finansowego wyodrębniania kas mieszkaniowych oraz rozliczeń między bankiem, który zaprzestał prowadzenia kasy mieszkaniowej, a bankiem przejmującym tę działalność, uwzględniając potrzebę zapewnienia skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania bankiem.

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8632Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 24l pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) deklaracji, o której mowa w art. 24f ust. 12

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8633Dz.U. 2024 poz. 556
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

(art. 8 ust.6)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania informacji, o której mowa

w ust. 1, tryb jej przekazywania oraz jej wzór

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8634Dz.U. 2024 poz. 505
Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej

(art. 4 ust.4)
2024-04-02

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki podziału obciążeń przez akcjonariuszy, udziałowców i wierzycieli podporządkowanych, uwzględniając potrzebę zapewnienia zgodności szczegółowych warunków podziału obciążeń z unijnymi ramami pomocy państwa.

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8635Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 24l pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

2) informacji, o której mowa w art. 24j ust. 1

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8636Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 27 ust.4b)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania informacji, o których mowa w ust. 1e, za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8637Dz.U. 2024 poz. 356
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 37a ust.9)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8638Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45 ust.4 pkt 1a)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość:

a) wynagrodzenia: przewodniczącego Rady, sekretarza Rady oraz członka Rady, biorąc pod uwagę zakres ich obowiązków oraz wkład w prace Rady

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8639Dz.U. 2023 poz. 1407
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

(art. 3 ust.6)
2024-10-31

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, kwotę wyższą niż kwota najniższej emerytury, o której mowa w ust. 1, stosowaną do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia, mając na względzie sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych.

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8640Dz.U. 2022 poz. 2025
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

(art. 23 ust.2b)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określa, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres i terminy realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2a, kierując się potrzebą zapewnienia NBP dostępu do informacji niezbędnych do wykonywania jego obowiązków wynikających z ustawy oraz odrębnych przepisów.

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane