Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8621Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 129 ust.3 pkt 4)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

4)    udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8622Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 6a)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:

6)    maksymalną wysokość i sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w ust. 1:

a)    kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8623Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 129 ust.3 pkt 5)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

5)    znormalizowanej ilości energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach wodnych lub wiatrowych

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8624Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 129 ust.3 pkt 6)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

6)    rzeczywistej ilości ciepła wytworzonego z energii aerotermalnej, geotermalnej lub hydrotermalnej przez pompy ciepła

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8625Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 157 ust.2)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, a także sposób ich wnoszenia, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia pokrycia kosztów przeprowadzania egzaminów i kosztów wydawania certyfikatów oraz dokumentów potwierdzających udzielanie akredytacji.

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8626Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 41 ust.18)
2016-07-01

Minister właściwy do spraw energii, określa, w drodze rozporządzenia, nowe ceny zakupu energii elektrycznej, o których mowa powyżej

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8627Dz.U. 2023 poz. 846
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

(art. 26b)
2018-09-12

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, metody badania jakości paliw stałych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. a i b

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8628Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 8 ust.5 pkt 3)
2017-04-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8629Dz.U. 2023 poz. 846
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

(art. 19b)
2018-09-12

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania próbek paliw stałych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. a i b

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8630Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 8 ust.5 pkt 2)
2017-04-01

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb rozliczania przyznanej dotacji budżetowej

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8631Dz.U. 2022 poz. 403
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(art. 28h ust.2)
2019-04-30

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa oraz może określić dodatkowe dane, które powinno zawierać świadectwo

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8632Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 1a)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:

1)    sposób obliczania:

a)    średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8633Dz.U. 2023 poz. 846
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

(art. 3a ust.2)
2018-09-12

Minister właściwy do spraw energii oraz minister własciwy do spraw klimatu określą, w drodze rozporządzenia, wymagania jakościowe dla paliw stałych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. a i b, z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, oraz

dopuszczalny poziom odchylenia od tych wymagań

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8634Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 15 pkt 1)
2016-07-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie
ekwiwalentu pieniężnego oraz rent wyrównawczych

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8635Dz.U. 2023 poz. 846
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

(art. 6e)
2018-09-12

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa jakości

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8636Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 56 ust.1 pkt 3)
2020-04-25

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku:

3) maksymalną moc zainstalowaną elektryczną nowych małych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych małych jednostek kogeneracji, dla których wytwórca, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, może uzyskać premię gwarantowaną w danym roku kalendarzowym

 

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8637Dz.U. 2016 poz. 925
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

(art. 12 ust.5)
2016-11-30

Minister właściwy do spraw energii, w drodze rozporządzenia, zmieni wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 ustawy zmienianej w art. 1, na 2017 r., biorąc pod uwagę rodzaj podmiotu zobowiązanego, ilość wytworzonej energii elektrycznej
w mikroinstalacjach i w małych instalacjach, zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych, dotychczasową wielkość udziału energii elektrycznej i paliw pozyskiwanych z odnawialnych źródeł energii w ogólnej ilości energii i paliw zużywanych w energetyce oraz w transporcie, ilość wytworzonego biogazu rolniczego, a także wysokość ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8638Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 59 ust.3)
2019-04-25

 

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, maksymalne wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8639Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 58 pkt 5)
2019-04-25

 

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób obliczania jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8640Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 77 ust.3 pkt 2)
2019-07-14

Minister właściwy do spraw energii, w drodze rozporządzenia, nie później niż w terminie 60 dni przed dniem przeprowadzenia pierwszej w danym roku aukcji, określa:

2) okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu zgodnie z art. 92 ust. 1, oraz okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 92 ust. 5, w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, przysługujące wytwórcom, o których mowa w art. 72 ust. 1, obowiązujący wytwórców, którzy w danym roku wygrają aukcję

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane