Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8621Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 165 ust.16 pkt 2)
2017-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziału przygotowawczego, o którym mowa w ust. 11

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8622Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 165 ust.16 pkt 3)
2017-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, o których mowa w ust. 7, 9 i 10, a także sposób organizacji nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o której mowa w ust. 15

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8623Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 165 ust.16 pkt 4)
2017-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

4) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w ust. 5 pkt 1, oraz przypadki, w których stypendium może być obniżone lub zawieszone

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8624Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 187 ust.1)
2017-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób działania zespołu, o którym mowa w art. 184 ust. 3, warunki wynagradzania jego członków, niebędących pracownikami kuratorium oświaty, oraz wysokość i tryb wnoszenia opłat przez placówki doskonalenia ubiegające się o akredytację

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8625Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 188 ust.1 pkt 1)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i sposób działania placówek doskonalenia, w tym zakres ich działalności obowiązkowej

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8626Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 188 ust.1 pkt 2)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8627Dz.U. 2024 poz. 749
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 13 ust.2)
2017-05-01

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Patentowego oraz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek minimalnych opłat za czynności rzeczników patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz przed Urzędem Patentowym działającym w trybie postępowania spornego i w sprawie sprzeciwu, stanowiących podstawę do ustalenia kosztów zastępstwa, które mogą być zasądzone przez sąd lub orzeczone przez Urząd Patentowy

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8628Dz.U. 2024 poz. 749
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 26 pkt 1)
2015-11-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór i sposób prowadzenia listy rzeczników patentowych, kierując się koniecznością zapewnienia przejrzystości

danych ujętych na liście

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8629Dz.U. 2024 poz. 749
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 26 pkt 2)
2015-11-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór legitymacji rzecznika patentowego, kierując się koniecznością zapewnienia identyfikacji osoby uprawnionej

do wykonywania zawodu oraz używającej tytułu zawodowego „rzecznik patentowy”

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8630Dz.U. 2024 poz. 749
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 26 pkt 3)
2015-11-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość opłat pobieranych przez Urząd Patentowy od wniosku o wpis oraz wniosku o zmianę wpisu na liście

rzeczników patentowych, uwzględniając rzeczywistą wysokość kosztów związanych z dokonaniem lub ze

zmianą wpisu

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8631Dz.U. 2024 poz. 749
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 28a ust.3)
2015-11-30

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi,

w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty rocznej za aplikację

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8632Dz.U. 2024 poz. 749
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 28b ust.5)
2015-11-30

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi,

w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8633Dz.U. 2024 poz. 749
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 34 ust.2)
2015-11-30

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi, w drodze

rozporządzenia, wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8634Dz.U. 2024 poz. 749
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 39)
2016-01-01

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi, w drodze rozporządzenia, przedmiot szkolenia aplikantów, z uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru zawodu rzecznika patentowego, szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8635Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 9 ust.3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, w tym szkół, w których przeprowadza się egzamin dyplomowy, oraz szkół, w których przeprowadza się sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny, z uwzględnieniem szkół realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, a także szkół realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8636Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 9 ust.5)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, określi, w drodze rozporządzenia, warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8637Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 9cc pkt 1)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania, biorąc pod uwagę konieczność równomiernego rozłożenia pracy pomiędzy arbitrów

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8638Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 9cc pkt 3)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania przez arbitrów i egzaminatorów, o których mowa w art. 9cb ust. 6, oraz sposób i tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania tych arbitrów i egzaminatorów, biorąc pod uwagę konieczność zróżnicowania stawek za jedno zadanie egzaminacyjne w zależności od stopnia złożoności rozwiązania zadania egzaminacyjnego oraz konieczność odpowiedniego udokumentowania kosztów przejazdu i zakwaterowania

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8639Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 9cc pkt 4)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór wniosku o wpis na listę arbitrów oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do tego wniosku, biorąc pod uwagę konieczność wykazania przez osobę składającą wniosek spełnienia warunków, o których mowa w art. 9ca ust. 3–6, oraz zapewnienie możliwości weryfikacji spełnienia przez tę osobę tych warunków

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8640Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 9d ust.14)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, staż pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz skład i tryb pracy komisji konkursowej

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane