Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8621Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 42f)
2019-11-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób uiszczenia opłaty za wniosek o wydanie WIS i opłaty, o której mowa w art. 42e ust. 1

 

 

 

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8622Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 86a ust.15)
2014-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której

mowa w ust. 12

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8623Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 89 ust.3 pkt 1)
2022-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,

określi, w drodze rozporządzenia, przypadki i tryb zwrotu podatku:

1) siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu

Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, wielonarodowym Kwaterom i Dowódz-

twom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym

nabycia towarów lub usług na rzecz tych sił zbrojnych

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8624Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 89 ust.3 pkt 2)
2022-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,

określi, w drodze rozporządzenia, przypadki i tryb zwrotu podatku:

2) siłom zbrojnym państw członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska biorących udział w działaniach

obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz tych sił zbrojnych

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8625Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 89 ust.5 pkt 1)
2021-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki, terminy i tryb zwrotu podatku podatnikom i podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, oraz sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w terminie

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8626Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 89 ust.5 pkt 2)
2021-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o zwrot podatku składany przez podmioty, o których mowa w ust. 1d pkt 2

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8627Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 89 ust.5 pkt 3)
2021-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku składany za pomocą środków komunikacji elektroniczne

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8628Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 89 ust.5 pkt 4)
2021-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób opisu niektórych informacji zawartych we wniosku o zwrot podatku

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8629Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 89 ust.5 pkt 5)
2021-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób i przypadki potwierdzania złożenia wniosku o zwrot podatku

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8630Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 89 ust.5 pkt 6)
2021-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) przypadki, w których podatnik ubiegający się o zwrot powinien złożyć dodatkowe dokumenty, oraz rodzaje tych dokumentów

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8631Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 89 ust.5 pkt 7)
2021-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

7) przypadki, w których podatnikom i podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dokonującym sprzedaży przysługuje zwrot podatku

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8632Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 89 ust.5 pkt 8)
2021-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

8) tryb zwrotu podatku w przypadkach, o których mowa w ust. 1e

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8633Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 89a ust.8)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8634Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 90 ust.12)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których podatnik ma prawo uznać, że proporcja określona zgodnie z ust. 2-8, która przekroczyła 98%, a kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była równa lub większa niż 10 000 zł, wynosi 100%, oraz warunki ich stosowania, uwzględniając uwarunkowania obrotu gospodarczego oraz specyfikę wykonywanych czynności.

Otwarte - zaległe
 
8635Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 97 ust.20)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, jednostke redakcyjną do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niz terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8636Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 98 ust.1 pkt 3)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

3) określi niezbędne elementy wniosku, o którym mowa w art. 97 ust. 17, oraz niezbędne elementy potwierdzenia, o którym mowa w art. 97 ust. 19, oraz przypadki, w których biuro wymiany informacji o podatku VAT wydaje pisemne potwierdzenie

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8637Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 99 ust.14a)
2013-04-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 8a, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8638Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 99 ust.14b)
2013-04-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 10 i 11, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8639Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 99 ust.13b)
2020-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 7c, wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, oraz niezbędnymi pouczeniami

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8640Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 99 ust.14)
2021-11-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane