Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8621Dz.U. 2023 poz. 1213
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 134 pkt 2)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii

Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb wykonania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8622Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 11m ust.3)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8623Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 82)
2016-04-24

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób przeprowadzania ocen okresowych, w tym kryteria, wzór arkusza, skalę ocen i tryb sporządzanej przez bezpośredniego przełożonego oceny okresowej, kierując się potrzebą stałego doskonalenia jakości wykonywania obowiązków przez ocenianego oraz zapewnienia obiektywizmu dokonywanych ocen okresowych

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8624Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 1)
2016-04-24

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wykaz stanowisk urzędniczych, z podziałem na grupy stanowisk

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8625Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 2)
2016-04-24

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)   kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8626Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 3)
2016-04-24

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)   mnożniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8627Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 4)
2016-04-24

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4)   stopnie służbowe urzędników służby cywilnej i mnożnik dodatku służby cywilnej dla każdego stopnia służbowego

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8628Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 4a)
2016-04-24

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4a) mnożniki do ustalania dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 85 ust. 3

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8629Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 5)
2016-04-24

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

5)   warunki przyznawania i wypłacania dodatku, o którym mowa w art. 90 ust. 1

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8630Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 6)
2016-04-24

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

6)   warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8631Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 1a)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów

1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności

oraz kompetencji społecznych, przy czym:

1) w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:

a) w zakresie języka i komunikowania się – struktury i zasady tworzenia wypowiedzi

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8632Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 1b)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów

1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności

oraz kompetencji społecznych, przy czym:

1) w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:

b) w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych – pojęcia i zależności oraz interpretacje

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8633Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 1c)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów

1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności

oraz kompetencji społecznych, przy czym:

1) w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:

c) w zakresie funkcjonowania społecznego – zasady funkcjonowania, role społeczne i tożsamość

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8634Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 2a)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów

1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności

oraz kompetencji społecznych, przy czym:

2) w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji

określa:

a) w zakresie języka i komunikowania się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi oraz posługiwanie się językiem obcym

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8635Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 2b)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów

1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności

oraz kompetencji społecznych, przy czym:

2) w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji

określa:

b) w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych – dobór i korzystanie z narzędzi oraz prowadzenie obserwacji

i doświadczeń

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8636Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 2c)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów

1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności

oraz kompetencji społecznych, przy czym:

2) w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji

określa:

c) w zakresie funkcjonowania społecznego – wyrażanie przynależności do wspólnot

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8637Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 2d)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów

1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności

oraz kompetencji społecznych, przy czym:

2) w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji

określa:

d) w zakresie uczenia się – organizację i planowanie

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8638Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 3a)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów

1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności

oraz kompetencji społecznych, przy czym:

3) w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy

Kwalifikacji określa:

a) w zakresie języka i komunikowania się – kulturę komunikowania się

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8639Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 3b)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów

1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności

oraz kompetencji społecznych, przy czym:

3) w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy

Kwalifikacji określa:

b) w odniesieniu do zdrowia i środowiska – dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo oraz postawę wobec środowiska

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8640Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 3c)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów

1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności

oraz kompetencji społecznych, przy czym:

3) w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy

Kwalifikacji określa:

c) w zakresie funkcjonowania społecznego – podejmowanie obowiązków, współdziałanie i angażowanie się.

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane