Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8621Dz.U. 2024 poz. 812
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 34a ust.15)
2016-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby przetwarzania danych i informacji, o których mowa w ust. 1, w zbiorach danych, rodzaje jednostek organizacyjnych ABW uprawnionych do korzystania z tych zbiorów oraz wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8622Dz.U. 2024 poz. 184
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

(art. 23 ust.15)
2006-07-24

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby przetwarzania danych i informacji, o których mowa w ust.1, w zbiorach danych, rodzaje jednostek organizacyjnych CBA uprawnionych do korzystania z tych zbiorów oraz wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8623Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 132k ust.3)
2017-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska pracy związane z obronnością kraju w administracji publicznej, na których są wykonywane zadania i czynności, dla których kwalifikacje żołnierzy zwolnionych z terytorialnej służby wojskowej są szczególnie przydatne

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8624Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 235 ust.8)
2023-10-23

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska pracy związane z obronnością kraju w administracji publicznej, z uwzględnieniem potrzeb obronności państwa i konieczności zapewnienia odpowiedniego wykorzystania kwalifikacji żołnierzy zawodowych na tych stanowiskach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8625Dz.U. 2024 poz. 184
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

(art. 54 ust.5)
2021-09-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska służbowe w CBA oraz wymagania, co do wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służby

 

 

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8626Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 28 ust.7)
2020-10-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1, właściwość podmiotów w tym zakresie, sposób i termin jej wypłaty, a także szczegółowe warunki zawieszania jej udzielania oraz zwrotu kosztów kształcenia

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8627Dz.U. 2023 poz. 1170
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

(art. 152)
2016-04-15

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim ma odpowiadać zgłoszenie znaku towarowego, oraz szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania zgłoszeń

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8628Dz.U. 2023 poz. 1170
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

(art. 7510)
2016-12-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim ma odpowiadać

wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego, oraz szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania wniosków

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8629Dz.U. 2023 poz. 1729
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

(art. 19 ust.5)
2018-05-20

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
8630Dz.U. 2024 poz. 125
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 33c ust.2)
2024-07-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, finansowanych ze środków Funduszu, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu i zapobiegania udzieleniu niedozwolonej pomocy publicznej oraz ochronę interesów Skarbu Państwa.

 

Otwarte - niezaległe
 
8631Dz.U. 2024 poz. 125
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 33c ust.2)
2019-03-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania

lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, finansowanych

ze środków Funduszu, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu

i zapobiegania udzieleniu niedozwolonej pomocy publicznej oraz ochronę interesów Skarbu Państwa

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
8632Dz.U. 2023 poz. 1605
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 544 ust.4)
2021-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, szczegółowy sposób wnoszenia odwołania i innych pism w postępowaniu odwoławczym, tryb postępowania z wniesionym odwołaniem, oraz sposób przygotowania rozprawy

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8633Dz.U. 2016 poz. 2012
Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

(art. 6 ust.8)
2017-04-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb powoływania i odwoływania pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej oraz sposób wykonywania przez niego obowiązku monitorowania działalności spółki w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 i 2

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8634Dz.U. 2020 poz. 2173
Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

(art. 6 ust.8)
2020-02-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb powoływania i odwoływania pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej oraz sposób wykonywania przez niego obowiązku monitorowania działalności spółki w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 i 2

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
8635Dz.U. 2019 poz. 796
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

(art. 16 ust.5)
2016-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres przedsięwzięć wykonywanych w ramach kompetencji ustawowych przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych wprowadzanych w trybie ust. 1 i stopniach alarmowych CRP

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8636Dz.U. 2020 poz. 1896
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

(art. 131a ust.3)
2022-12-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania

wpłat, o których mowa w ust. 1, oraz sposób pokrywania z wpłat, o których mowa w ust. 1, kosztów nadzoru bankowego

i udziału w kosztach, o których mowa w ust. 1b

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8637Dz.U. 2024 poz. 583
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym

(art. 14 ust.3)
2020-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania

wpłat, o których mowa w ust. 1, oraz sposób pokrywania z wpłat, o których mowa w ust. 1, kosztów nadzoru

bankowego i udziału w kosztach, o których mowa w ust. 1a

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8638Dz.U. 2023 poz. 1206
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

(art. 47 ust.4)
2019-02-06

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 1,

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
8639Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 18 ust.3 pkt 1)
2012-03-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia tryb postępowania w sprawach o nadanie odznaki, osoby uprawnione do występowania z wnioskiem o jej nadanie oraz termin rozpatrzenia wniosku

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8640Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 32 ust.6)
2020-10-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania zapomóg, o których mowa w ust. 1, dokumenty stanowiące podstawę ich przyznania oraz sposób przekazywania przyznanych zapomóg

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane