Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8621Dz.U. 2022 poz. 1095
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

(art. 8 ust.8 pkt 1)
2023-09-12

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego:

1) członkom ZPHM, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu realizowania przez nich zadań oraz

uwzględniając okres pozostawania w gotowości do podjęcia się realizacji zadań ZPHM i udziału w nich

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8622Dz.U. 2022 poz. 1095
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

(art. 8 ust.8 pkt 2)
2023-09-12

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego:

2) ekspertom, o których mowa w art. 12a ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu realizowania przez nich zadań

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8623Dz.U. 2023 poz. 756
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(art. 61 ust.2)
2018-10-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz tryb ich zwrotu

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8624Dz.U. 2023 poz. 1109
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 67 ust.5 pkt 1)
2017-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość:

1) stawek wynagrodzenia zasadniczego radców

Minister Skarbu Państwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
8625Dz.U. 2023 poz. 1109
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 67 ust.5 pkt 2)
2017-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość:

2) dodatków funkcyjnych osób pełniących w Prokuratorii Generalnej funkcje określone w art. 43 ust. 2 pkt 2, art. 61

ust. 1 oraz w zarządzeniu, o którym mowa w art. 48

Minister Skarbu Państwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
8626Dz.U. 2023 poz. 1170
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

(art. 2311)
2016-12-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu patentowego, dodatkowego

świadectwa ochronnego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa ochronnego na znak towarowy,

świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji oznaczenia geograficznego, świadectwa rejestracji

topografii i dowodu pierwszeństwa, uwzględniając konieczność ujednolicenia formy i treści dokumentów

potwierdzających uzyskanie przez uprawnionego patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji albo pierwszeństwo.

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8627Dz.U. 2017 poz. 730
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim

(art. 38 ust.3)
2017-04-07

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia majątkowego członka
zarządu, skarbnika związku metropolitalnego i sekretarza związku metropolitalnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8628Dz.U. 2020 poz. 398
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

(art. 30 ust.1)
2015-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza skierowania do komisji lekarskiej

kandydata do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwolnionego ze służby, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej lub do renty policyjnej, oraz osoby niebędącej funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która w czasie korzystania lub w związku z korzystaniem przez tę służbę z jej pomocy

poniosła uszczerbek na zdrowiu lub utraciła życie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8629Dz.U. 2019 poz. 1967
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o lotach najważniejszych osób w państwie

(art. 9)
2019-10-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza służącego do przekazywania danych, o których mowa w art. 7 ust. 2

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8630Dz.U. 2023 poz. 753
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

(art. 10a ust.5)
2025-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komisji oraz tryb wydawania, wymiany i zwrotu tej legitymacji, mając na względzie zapewnienie właściwej identyfikacji pracowników Urzędu Komisji oraz zapewnienie właściwej ochrony legitymacji służbowych.

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8631Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 18 ust.3 pkt 2)
2012-03-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia wzór odznaki, wzór wniosku o nadanie odznaki - zawierający informację uzasadniającą jej nadanie - oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8632Dz.U. 2022 poz. 1218
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

(art. 6 ust.6)
2014-07-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia o braku okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1-8

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8633Dz.U. 2023 poz. 1582
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 21k ust.2)
2012-07-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa wiarygodności odbiorcy,

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8634Dz.U. 2023 poz. 1080
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 9 ust.1c)
2019-01-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1b, uwzględniając niezbędne dane upoważnionego funkcjonariusza oraz możliwość wydania upoważnień w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej innym funkcjonariuszom

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8635Dz.U. 2023 poz. 1582
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 21g ust.3)
2012-07-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie świadectwa wiarygodności

odbiorcy

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8636Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 10)
2012-03-30

Prezes Rady Ministrów, określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, wzór legitymacji weterana oraz weterana poszkodowanego oraz tryb wydawania, wymiany lub zwrotu tych legitymacji

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8637Dz.U. 2023 poz. 1582
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 21c ust.9)
2013-07-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8638Dz.U. 2023 poz. 1109
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 33 ust.4)
2017-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory legitymacji służbowych Prezesa Prokuratorii Generalnej,

wiceprezesa Prokuratorii Generalnej, radcy i referendarza oraz sposób postępowania z nimi, w tym w szczególności

termin ważności legitymacji służbowej, okoliczności uzasadniające jej wymianę i zwrot oraz postępowanie w razie utraty

legitymacji służbowej

Minister Skarbu Państwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
8639Dz.U. 2023 poz. 1109
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 37)
2017-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współdziałania Prokuratorii Generalnej

i Prezesa Prokuratorii Generalnej przy wykonywaniu zadań z organami władzy publicznej, państwowymi osobami

prawnymi, osobami zastępowanymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej

oraz organami jednostek samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, którym powierzono wykonywanie zadań publicznych

na podstawie ustaw lub porozumień, w tym w szczególności zakres czynności wykonywanych w ramach współdziałania

przez Prokuratorię Generalną i te podmioty, terminy wykonywania tych czynności oraz wymieniane informacje

i dokumenty

Minister Skarbu Państwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
8640Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 14 ust.2)
2019-02-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współdziałania Żandarmerii Wojskowej

z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją, Strażą Graniczną, organami Krajowej Administracji Skarbowej,

Biurem Ochrony Rządu oraz innymi organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-

-rozpoznawczych, a także organami uprawnionymi do prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa oraz organami,

którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, i organami uprawnionymi do nakładania grzywien

w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów

oraz zadań Żandarmerii Wojskowej

 
Zamknięte - zrealizowane