Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8641Dz.U. 2016 poz. 187
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

(art. 34 ust.1 pkt 7)
2014-07-02

Minister własciwy do spraw turystyki, w drodze rozporządzenia, określi:

7) wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego oraz sprawdzenie znajomości języka obcego przez komisję egzaminacyjną języków obcych, o której mowa w art. 32 ust. 2, w tym wysokość opłat za poszczególne części egzaminów, w wysokości nie niższej niż 100 zł oraz nie wyższej niż 400 zł, a także wysokość wynagrodzenia członków komisji za przeprowadzenie poszczególnych rodzajów i części egzaminów

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8642Dz.U. 2015 poz. 2292
Ustawa z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego

(art. 1 ust.3)
2016-01-01

Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje Instytutowi statut, który określa organizację wewnętrzną i tryb pracy organów Instytutu

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8643Dz.U. 2015 poz. 2292
Ustawa z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego

(art. 9)
2016-01-01

Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz stanowisk w Instytucie, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników Instytutu i przyznawania im innych świadczeń

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8644Dz.U. 2015 poz. 2167
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

(art. 28 ust.6)
2011-08-11Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór karty audytu efektywności energetycznej, o której mowa w ust. 1 pkt. 2,Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8645Dz.U. 2015 poz. 1890
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych

(art. 4 ust.1 pkt 1)
2016-05-01

 Rada Ministrów w drodze rozporządzenia:
1)   ustala granice poszczególnych obszarów metropolitalnych na potrzeby tworzenia związków metropolitalnych przez wskazanie gmin wchodzących w skład obszarów metropolitalnych
 

 
Zamknięte - uchylone
 
8646Dz.U. 2015 poz. 1890
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych

(art. 4 ust.1 pkt 2)
2016-05-01

 Rada Ministrów w drodze rozporządzenia:
2) tworzy w poszczególnych obszarach metropolitalnych związki metropolitalne, ustalając jednocześnie ich nazwy
 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
8647Dz.U. 2015 poz. 1890
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych

(art. 6 ust.3)
2016-01-01

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawie składania wniosku, o którym
mowa w ust. 1, oraz zakres dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, uwzględniając terminy wynikające z ustawy,
sprawność postępowania oraz konieczność udokumentowania istotnych dla rozstrzygnięcia wniosku okoliczności oraz
przesłanek.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
8648Dz.U. 2015 poz. 1551
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 1)
2016-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:
1) jednolitej płatności obszarowej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8649Dz.U. 2015 poz. 1433
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

(art. 5 ust.5 pkt 5)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8650Dz.U. 2015 poz. 1269
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej

(art. 14 ust.1)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, terytorialny zasięg działania oraz siedzibę dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych, a także siedzibę dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8651Dz.U. 2015 poz. 1269
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej

(art. 25 ust.2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej
pracownika izby skarbowej

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8652Dz.U. 2015 poz. 1269
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej

(art. 26 ust.14)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki dodatku kontrolerskiego,
tryb przyznawania, wypłaty, zmiany oraz utraty dodatku kontrolerskiego, a także sposób i tryb dokonywania oceny,
o której mowa w ust. 7 i 8

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8653Dz.U. 2015 poz. 1269
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej

(art. 28 ust.7)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której
mowa w ust. 2, wraz z objaśnieniami

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8654Dz.U. 2015 poz. 1255
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 13 pkt 1)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym wymogi dotyczące lokalu, w którym będzie usytuowany
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8655Dz.U. 2015 poz. 1255
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 13 pkt 2)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór karty nieodpłatnej pomocy prawnej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8656Dz.U. 2015 poz. 1255
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 13 pkt 3)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
3) zakres informacji, o której mowa w art. 12

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8657Dz.U. 2015 poz. 1255
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 20 ust.5)
2016-08-31

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu corocznie określa, w drodze
rozporządzenia, wysokość kwoty bazowej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8658Dz.U. 2015 poz. 1255
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 20 ust.5)
2018-08-31

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu corocznie określa, w drodze
rozporządzenia, wysokość kwoty bazowej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8659Dz.U. 2015 poz. 1255
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 20 ust.5)
2017-08-31

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu corocznie określa, w drodze
rozporządzenia, wysokość kwoty bazowej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8660Dz.U. 2015 poz. 1241
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury

(art. 14 ust.1 pkt 1)
2017-03-03

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   stanowiska w sądach powszechnych i wojskowych oraz w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, na których zatrudniani są urzędnicy i inni pracownicy, a także kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane