Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8641Dz.U. 2018 poz. 2538
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 ust.2 pkt 4)
2019-07-20

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

 4) zakres informacji ogłaszanych przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, stanowiący części składowe służące do obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8642Dz.U. 2018 poz. 2538
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 ust.2 pkt 5)
2019-07-20

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

 5) zakres informacji przedstawianych przez odbiorcę końcowego przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną w celu wykonania przez to przedsiębiorstwo obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust.1, oraz tryb i termin ich przekazania

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8643Dz.U. 2018 poz. 2435
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

(art. 13 ust.2)
2019-01-01

 Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania zadań, o których mowa w ust. 1, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8644Dz.U. 2018 poz. 2270
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej

(art. 9 ust.4)
2018-12-21

Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz stanowisk w Instytucie, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pozostałych pracowników Instytutu, kierując się charakterem zadań Instytutu.

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8645Dz.U. 2018 poz. 2269
Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym

(art. 18)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji miesięcznej oraz wzór deklaracji rocznej wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania oraz pouczeniem podatnika

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8646Dz.U. 2018 poz. 2231
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 7 ust.7)
2015-12-05

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób dokonywania wpisów i zmian
wpisów w Wykazie Produktów Biobójczych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8647Dz.U. 2018 poz. 2231
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 40 ust.4)
2016-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz ośrodków toksykologicznych oraz
ich właściwość terytorialną

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8648Dz.U. 2018 poz. 2231
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 42 ust.5 pkt 1)
2016-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowość informacji o zgłoszonym przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8649Dz.U. 2018 poz. 2231
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 42 ust.5 pkt 2)
2016-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór formularza zgłoszenia przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8650Dz.U. 2018 poz. 2231
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 42 ust.5 pkt 3)
2016-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór formularza raportu o zgłoszonych przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8651Dz.U. 2018 poz. 2231
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 42 ust.5 pkt 4)
2016-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
4) sposób gromadzenia i archiwizowania danych o przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym
przez ośrodki toksykologiczne

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8652Dz.U. 2018 poz. 2231
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 42 ust.5 pkt 5)
2016-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
5) tryb finansowania kosztów, o których mowa w ust. 4

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8653Dz.U. 2018 poz. 2231
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 44 ust.11)
2015-12-05

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób naliczania opłat,
o których mowa w ust. 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8654Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 7 ust.2 pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) wniosku o wpis do wykazu zakładów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8655Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

2) wniosku o dokonanie zmian w wykazie zakładów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8656Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 7 ust.2 pkt 3)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

3) wniosku o wykreślenie z wykazu zakładów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8657Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 7 ust.2 pkt 4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

4) zaświadczenia o wpisie do wykazu zakładów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8658Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 13)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ośrodek administrujący spośród podmiotów wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 i 2024)

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8659Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 18 ust.4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ośrodek spośród podmiotów wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce albo innych podmiotów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8660Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 25 ust.3)
2020-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, metody oznaczeń próbek produktów kosmetycznych niezbędnych do kontroli bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane