Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8641Dz.U. 2023 poz. 194
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 14 ust.7)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania rekompensaty oraz wyrównania do wysokości rekompensaty, wzór wniosków o ustalenie prawa do rekompensaty i wyrównania do wysokości rekompensaty oraz dokumenty stanowiące podstawę do ich ustalenia i wypłaty

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
8642Dz.U. 2023 poz. 194
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 1)
2024-09-08

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór i sposób nadawania odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
8643Dz.U. 2022 poz. 1105
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 9 ust.5)
2022-01-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz jednostek administracyjnych wchodzących w skład azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, o której mowa w ust. 1 pkt 3

Minister Spraw Zagranicznych
Otwarte - zaległe
 
8644Dz.U. 2020 poz. 568
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

(art. 65 ust.43)
2022-01-29

Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie udzielania pożyczek, o których mowa w ust. 5 pkt 5

 

Minister Aktywów Państwowych
Otwarte - zaległe
 
8645Dz.U. 2022 poz. 180
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 90a ust.3)
2023-03-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza do przekazywania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8646Dz.U. 2022 poz. 1775
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.2a)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę uzupełniającej płatności podstawowej

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
8647Dz.U. 2022 poz. 396
Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej

(art. 4 ust.4)
2024-04-02

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki podziału obciążeń przez akcjonariuszy, udziałowców i wierzycieli podporządkowanych, uwzględniając potrzebę zapewnienia zgodności szczegółowych warunków podziału obciążeń z unijnymi ramami pomocy państwa.

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8648Dz.U. 2023 poz. 682
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2024-09-21

Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1

 

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych
Otwarte - niezaległe
 
8649Dz.U. 2023 poz. 103
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

(art. 2 ust.4)
2022-03-12

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, datę stanowiącą ostatni dzień okresu, w którym legalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy obywatela Ukrainy deklarującego zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje tym, że jego pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
8650Dz.U. 2022 poz. 1775
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 4)
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

4) płatności dodatkowej

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
8651Dz.U. 2022 poz. 1775
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 4)
2023-10-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

4) płatności dodatkowej

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
8652Dz.U. 2022 poz. 1775
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.2a)
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę uzupełniającej płatności podstawowej

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
8653Dz.U. 2023 poz. 76
Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach

(art. 12 ust.2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do munduru wojskowego, a minister właściwy do spraw we-

wnętrznych w odniesieniu do munduru policyjnego i Straży Granicznej, określą, w drodze rozporządzeń, części

munduru, których używanie jest dozwolone, uwzględniając konieczność poszanowania tradycji wolnościowych

i postaw patriotycznych Narodu Polskiego oraz prawa, ładu i porządku publicznego.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
8654Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 27 ust.2 pkt 2)
2025-03-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) organizację i tryb przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, sposób realizacji zadań przez organy władzy publicznej w tych sprawach oraz ich funkcjonowanie na stanowiskach kierowania

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8655Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 27 ust.2 pkt 3)
2025-03-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) stany gotowości obronnej państwa, warunki i tryb ich wprowadzania, czynności służące utrzymywaniu stałej gotowości obronnej państwa, a także realizowane po podwyższeniu stanu gotowości obronnej państwa, organizację systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i czynności podejmowane przez poszczególne organy w zakresie tworzenia systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8656Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 27 ust.2 pkt 4)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) organizację i warunki przygotowania oraz sposób funkcjonowania systemów obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania i powiadamiania o skażeniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwość organów w tych sprawach

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8657Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 27 ust.2 pkt 6)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

6) warunki i sposób przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa oraz właściwość organów w tych sprawach

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8658Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 27 ust.2 pkt 7)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

7) warunki i sposób przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej na potrzeby obronne państwa oraz właściwość organów w tych sprawach

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8659Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 86 ust.1 pkt 1)
2025-03-29

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia:

1) tworzy, przekształca i znosi wojskowe komisje lekarskie, określa ich siedziby, zasięg działania oraz właściwość

– kierując się koniecznością zapewnienia sprawności funkcjonowania wojskowych komisji lekarskich oraz postępowania orzeczniczego

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8660Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 86 ust.1 pkt 2)
2025-03-29

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia:

2) może tworzyć, przekształcać i znosić filie wojskowych komisji lekarskich oraz określać ich siedziby

– kierując się koniecznością zapewnienia sprawności funkcjonowania wojskowych komisji lekarskich oraz postępowania orzeczniczego

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe