Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8641Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 176 ust.5 pkt 1)
2018-03-30

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb przenoszenia funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, do służby w Służbie Celno-Skarbowej,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8642Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 176 ust.5 pkt 2)
2018-03-30

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) równorzędność okresów służby, stażu i kwalifikacji zawodowych uzyskanych w dotychczasowych jednostkach

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8643Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 176 ust.5 pkt 3)
2018-03-30

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) rodzaje kwalifikacji, które mogą zostać uznane za szczególnie przydatne w Służbie Celno-Skarbowe

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8644Dz.U. 2023 poz. 2211
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

(art. 29 ust.7)
2018-07-01

 Minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8645Dz.U. 2023 poz. 2211
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

(art. 29 ust.5)
2018-07-01

Minister właściwy do spraw turystyki, w drodze rozporządzenia, określi organizację, szczegółowy sposób prowadzenia Ewidencji oraz tryb udzielania informacji o danych objętych wpisem

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8646Dz.U. 2023 poz. 2211
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

(art. 12 ust.1)
2018-07-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw turystyki, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, minimalną wysokość sum gwarancji, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1, w zależności od rodzaju usługi, charakteru, zakresu i rodzaju działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, a także terminu i wysokości przedpłat przyjmowanych od podróżnych przez przedsiębiorców turystycznych oraz deklarowanego rocznego przychodu z tytułu działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych i ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8647Dz.U. 2023 poz. 2211
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

(art. 12 ust.2)
2018-07-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw turystyki, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, minimalną wysokość sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, w zależności od rodzaju usługi, charakteru, zakresu i rodzaju działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, a także terminu i wysokości przedpłat przyjmowanych od podróżnych przez przedsiębiorców turystycznych oraz deklarowanego rocznego przychodu z tytułu działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych i ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8648Dz.U. 2023 poz. 2211
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

(art. 38 ust.2)
2018-07-01

Minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, zakres kwartalnej informacji, o której mowa w ust. 1

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8649Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 13a)
2017-08-25

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8650Dz.U. 2020 poz. 1896
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

(art. 9cd ust.5)
2017-04-21

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań komitetu do spraw nominacji

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8651Dz.U. 2024 poz. 722
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110ca ust.5)
2018-04-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań komitetu do spraw nominacj

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8652Dz.U. 2024 poz. 1001
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

(art. 92a §7)
2018-04-09

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji i po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego, warunki organizacyjno-techniczne ich umieszczania przez notariuszy w Repozytorium, ich przechowywania, a także tryb informowania Ministra Sprawiedliwości i podmiotów wymienionych w § 1 o ewentualnych przerwach w dostępie do Repozytorium

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8653Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 124 ust.10 pkt 2)
2018-06-06

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji

określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób postępowania w przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi zawartymi w dokumencie

prawa jazdy a danymi znajdującymi się w centralnej ewidencji kierowców

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8654Dz.U. 2022 poz. 470
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 41)
2019-04-30

Minister określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem zadań organów wykonujących tę współpracę oraz określeniem systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do jej realizacji

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8655Dz.U. 2023 poz. 344
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(art. 175 ust.5)
2019-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 4, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8656Dz.U. 2023 poz. 344
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(art. 181 ust.4)
2019-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8657Dz.U. 2023 poz. 344
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(art. 186 ust.4)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8658Dz.U. 2022 poz. 2063
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach

(art. 16d ust.5 pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - uchylone
 
8659Dz.U. 2022 poz. 2063
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach

(art. 16d ust.5 pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje dokumentów dołączanych do wniosku

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - uchylone
 
8660Dz.U. 2022 poz. 2063
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach

(art. 16d ust.5 pkt 3)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres podstawowego wyposażenia technicznego niezbędnego do wykonywania instalacji lub napraw, sprawdzania przyrządów pomiarowych oraz sposób potwierdzania posiadania odpowiedniej wiedzy przez personel

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - uchylone