Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8641Dz.U. 2023 poz. 656
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

(art. 252 ust.9)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób obliczania podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8642Dz.U. 2023 poz. 656
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

(art. 335 ust.11)
2016-01-01

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, formę oraz sposób sporządzenia danych i informacji, o których mowa w ust. 3

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8643Dz.U. 2023 poz. 656
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

(art. 336 ust.3)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, częstotliwość, formę i sposób sporządzania dodatkowego sprawozdania finansowego i statystycznego oraz termin jego przedstawiania

organowi nadzoru

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8644Dz.U. 2023 poz. 656
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

(art. 426 ust.5)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Izby, zakres danych  gromadzonych w bazach danych, o których mowa w ust. 2 pkt 8

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8645Dz.U. 2023 poz. 120
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(art. 81 ust.2 pkt 6a)
2017-01-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia:

6)   po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego:

a)  szczególne zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w tym również tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej, zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, w tym zakres informacji wykazywanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych oraz w sprawozdaniach z działalności

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8646Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 106ja)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności dla działu I i grup ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz minimalną wysokość kapitału gwarancyjnego dla działu I załącznika do tej ustawy

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8647Dz.U. 2023 poz. 2500
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

(art. 102a ust.6)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie przydatności tych danych dla zakładów ubezpieczeń i rozwoju rynku ubezpieczeń, szczegółowy zakres danych gromadzonych w bazie danych, o której mowa w ust. 1, oraz termin ich przekazywania do Funduszu.

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8648Dz.U. 2023 poz. 2500
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

(art. 117 ust.9)
2024-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek Funduszu, po zasięgnięciu opinii organu nadzoru, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 7, oraz terminy jej uiszczania, uwzględniając konieczność zagwarantowania płynności finansowej Funduszu.

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8649Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 3f §2)
2014-05-11

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres i warunki korzystania

z portalu podatkowego

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8650Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 3f §4)
2014-05-11

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje spraw, które

mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8651Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 38a pkt 4)
2015-06-01

Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwieszczenia,

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:

4) relację kwoty, o której mowa w pkt 3, do produktu krajowego brutto

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8652Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 38a pkt 3)
2015-06-01

Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwieszczenia,

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:

3) kwotę obliczoną jako różnica kwoty, o której mowa w pkt 1, oraz kwoty, o której mowa w pkt 2

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8653Dz.U. 2017 poz. 2077
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 38a pkt 1)
2015-06-01

Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:
1) kwotę ustaloną w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego, ogłoszonej zgodnie z art. 38, na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich
kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze
roku budżetowego, za który ogłaszana jest relacja, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8654Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 38a pkt 2)
2015-06-01

Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwieszczenia,

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:

2) kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8655Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 156 §2 pkt 1)
2025-03-25

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór:

1) zarządzenia zabezpieczenia, o którym mowa w § 1

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8656Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 110r §2)
2014-05-21

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości, mając na uwadze zapewnienie prawidłowej wyceny nieruchomości 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8657Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 109 §1 pkt 2)
2025-03-25

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczególny tryb postępowania przy:

2)    przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności, zapobiegający ich kradzieży

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8658Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 109 §1 pkt 1)
2025-03-25

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczególny tryb postępowania przy:

1)    sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu, zapewniający ich niezwłoczną sprzedaż

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8659Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 67c §15)
2014-05-21

Biegłemu skarbowemu za oszacowanie wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego przysługuje wynagrodzenie zgodne z zakresem wykonanej pracy w wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8660Dz.U. 2012 poz. 1015
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 65)
2014-05-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych, w szczególności sposób ustalania i rozliczania wydatków wspólnych, poniesionych w związku z egzekucją u dwu lub więcej zobowiązanych oraz przypadki, w których wydatki ustala się w formie zryczałtowanej. 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane