Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8641Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 39 ust.5 pkt 1)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1)    wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania, mając na względzie rodzaj i zakres wytwarzania, a także zapewnienie odpowiedniej jakości produktu leczniczego i substancji czynnej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8642Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 39 ust.5 pkt 2)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania, jakie powinna spełniać Osoba Wykwalifikowana, w tym jej wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, mając na uwadze prawidłowe wykonywanie przez nią obowiązków

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8643Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 39 ust.5 pkt 3)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych oraz wykaz dokumentów dołączanych do wniosku

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8644Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 39 ust.5 pkt 4)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4)    wzór wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8645Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 47b ust.3)
2015-02-08

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji, o których mowa w art. 10 ust. 5, art. 38 ust. 3 i art. 47a ust. 1

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8646Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 51b ust.13 pkt 1)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wzór wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych, o którym mowa w ust. 5, wzór wniosku o zmianę w tym rejestrze oraz szczegółowy wykaz dokumentów dołączanych do tego wniosku

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8647Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 51b ust.13 pkt 2)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2)    wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych, mając na względzie warunki prawidłowego nabywania, przechowywania i dostarczania substancji czynnej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8648Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 51b ust.13 pkt 3)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wymagania dotyczące przeprowadzanej przez wytwórcę produktów leczniczych oceny producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych wykorzystywanych do wytwarzania produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi w celu ustalenia ryzyka i zastosowania wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania odpowiednich do stwierdzonego ryzyka, mając na względzie rodzaj substancji pomocniczych oraz zapewnienie ich odpowiedniej jakości

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8649Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 51j ust.4)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pokrywania kosztów przeprowadzania inspekcji, o których mowa w art. 51i ust. 1-3

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8650Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 51k ust.11 pkt 1)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia rejestru wytwórców substancji czynnych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8651Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 51k ust.11 pkt 2)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb postępowania przy dokonywaniu wpisów do rejestru wytwórców substancji czynnych, zmian w rejestrze i skreśleń z rejestru, a także tryb udostępniania informacji zawartych w rejestrze

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8652Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 51k ust.11 pkt 3)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór wniosku o dokonanie wpisu do rejestru wytwórców substancji czynnych, zmiany w rejestrze lub skreślenia z rejestru

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8653Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 51k ust.11 pkt 4)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób uiszczania opłat, o których mowa w ust. 7

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8654Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 68 ust.3a)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, w przypadku których niedopuszczalna jest sprzedaż wysyłkowa, warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, sposób dostarczania tych produktów do odbiorców, warunki, jakie musi spełniać lokal apteki i punktu aptecznego prowadzącego wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych, okres przechowywania dokumentów związanych z prowadzeniem sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych oraz minimalny zakres informacji umieszczanych na stronach internetowych, na których oferowane są te produkty

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8655Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 71a ust.5)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz substancji o działaniu psychoaktywnym

oraz maksymalny poziom ich zawartości w produkcie leczniczym, niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby, stanowiący ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8656Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 73i ust.4)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji, o której mowa w art. 73h ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8657Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 75 ust.6)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8658Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 76d ust.4)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji, o której mowa w art. 76c ust. 1

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8659Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 78 ust.2)
2022-05-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych, a minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8660Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 78 ust.3)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i zakres przekazywania danych zawartych w raportach, o których mowa w ust. 1 pkt 6

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane