Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8641Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 639 pkt 3)
2015-10-18

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy tryb i sposób zastosowania niezbędnych środków tymczasowych zapobiegających naruszeniu ruchomości przed ich spisaniem, mając na względzie przedmiot zabezpieczenia, szybkość postępowania, a także skuteczność niezbędnych środków tymczasowych

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8642Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 765 §2 pkt 1)
2019-02-01

  Sposób udzielania pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, przypadki, w których należy udzielić komornikowi pomocy, sposób postępowania, tryb występowania o udzielenie pomocy, sposób jej realizacji, a także sposób dokumentowania wykonywanych czynności i rozliczania ich kosztów, określa, w drodze rozporządzenia:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości - w przypadku udzielania pomocy przez Policję lub Straż Graniczną

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8643Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 767 §3)
2019-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza skargi

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8644Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 783 §2)
2014-10-11

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, brzmienie klauzuli wykonalności, mając na

względzie treść § 1 i 11 oraz sprawne prowadzenie egzekucji i zapewnienie możliwości obrony praw jej uczestników.

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8645Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 783 §5)
2017-03-07

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi,

w drodze rozporządzenia, czynności sądu związane z nadawaniem klauzuli wykonalności, o której mowa w § 31,

oraz sposób przechowywania tytułów wykonawczych i posługiwania się tytułami wykonawczymi, o których

mowa w § 4

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8646Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 796 §4)
2019-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8647Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 8091 §6)
2019-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu i dźwięku, sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów oraz sposób zapoznania się z zapisem obrazu i dźwięku

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8648Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 811 §2 pkt 2)
2019-02-02

Sposób asystowania przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, uwzględniając w szczególności przypadki i miejsca, w których wymagana jest asysta organów, sposób postępowania przy wykonywaniu asysty, tryb powiadamiania właściwych organów, wymagane dokumenty, sposób dokumentowania wykonywanych czynności i rozliczania ich kosztów określa, w drodze rozporządzenia:

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości - w przypadku wykonywania asysty przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8649Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 811 §2 pkt 3)
2018-05-20

Sposób asystowania przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, uwzględniając w szczególności przypadki i miejsca, w których wymagana jest asysta organów, sposób postępowania przy wykonywaniu asysty, tryb powiadamiania właściwych organów, wymagane dokumenty, sposób dokumentowania wykonywanych czynności i rozliczania ich kosztów określa, w drodze rozporządzenia:

3) Prezes Rady Ministrów w przypadku wykonywania asysty przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Straż Marszałkowską.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8650Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 855 §3)
2016-09-07

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, właściwe instytucje oraz szczegółowy

sposób składania ruchomości do depozytu sądowego albo oddawania na przechowanie właściwym instytucjom

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8651Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 868)
2016-09-07

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzenia licytacji

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8652Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 87911)
2017-03-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzenia licytacji elektronicznej

oraz sposób wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną do czynności,

o których mowa w art. 87910

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8653Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 8931 §5)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności oraz Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb zawiadamiania placówek banków, placówek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe i innych placówek

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8654Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 947 §2)
2016-09-07

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób przeprowadzenia opisu

i oszacowania nieruchomości

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8655Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 1046 §12)
2023-08-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania w sprawach o wykonanie postanowienia zobowiązującego osobę stosującą przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, mając na względzie sprawne, szybkie i skuteczne prowadzenie egzekucji.

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8656Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 1064)
2016-09-08

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia egzekucji grzywien

i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych,

przysługujących Skarbowi Państwa

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8657Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 11446 §5)
2017-01-18

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób uiszczania i wysokość opłaty za udzielenie informacji, o której mowa w § 3,

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8658Dz.U. 2023 poz. 1559
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

(art. 8 ust.4)
2020-04-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań, o których mowa w ust. 1, a także szczegółowe zasady, tryb i terminy wypłaty ryczałtów oraz udzielania pożyczek i dotacji, jak również sposób i tryb dokumentowania wydatków na zatrudnienie osób pozbawionych wolności oraz wysokości i przeznaczenia pomocy wraz z wzorami dokumentów w tych sprawach

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8659Dz.U. 2023 poz. 1559
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

(art. 8 ust.4)
2024-06-17

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań, o których mowa w ust. 1, a także szczegółowe zasady, tryb i terminy wypłaty ryczałtów oraz udzielania pożyczek i dotacji, jak również sposób i tryb dokumentowania wydatków na zatrudnienie osób pozbawionych wolności oraz wysokości i przeznaczenia pomocy wraz z wzorami dokumentów w tych sprawach, uwzględniając możliwości finansowe Funduszu Aktywizacji.

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
8660Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 33b ust.5)
2020-09-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji importowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, miejsce i sposób składania deklaracji importowej oraz właściwość miejscową naczelnika urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w ust. 1

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane