Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8641Dz.U. 2024 poz. 310
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

(art. 8 ust.1)
2015-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby, na podstawie którego jest wydawane orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolności lub niezdolności kandydata do służby w Centralnym Biurze antykorupcyjnym albo funkcjonariusza tej służby oraz szczegółowe objaśnienia odnoszące się do tych chorób i ułomności, jak również zalecane czynności wskazane przy ich ustalaniu w przypadkach, w których wymaga tego wiedza medyczna

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8642Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 2c)
2012-12-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz robót budowlanych

 

Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej 
Zamknięte - uchylone
 
8643Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 131bb ust.2)
2016-07-28

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8644Dz.U. 2020 poz. 220
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(art. 34 ust.8)
2017-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zawodów regulowanych i działalności regulowanych, o których mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8645Dz.U. 2020 poz. 220
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(art. 57 pkt 1)
2016-01-18

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zawodów regulowanych:

1) mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 56 ust. 1

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8646Dz.U. 2020 poz. 220
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(art. 57 pkt 2)
2016-01-18

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zawodów regulowanych:

2) związanych z edukacją osób małoletnich, w tym opieką nad dziećmi i wczesną edukacją, o których mowa w art. 56

ust. 1

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8647Dz.U. 2021 poz. 177
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

(art. 15 ust.12)
2016-06-16

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznej diety przysługującej członkowi Kolegium Instytutu Pamięci z tytułu wykonywanych przez niego zadań

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8648Dz.U. 2023 poz. 1109
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 80 ust.2)
2017-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

referendarzy

Minister Skarbu Państwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
8649Dz.U. 2012 poz. 855
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 46 ust.3)
2012-10-28

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość składki, terminy uiszczania, sposób obliczania składki oraz podział składki pomiędzy Kasę Krajową a Komisję Nadzoru Finansowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8650Dz.U. 2023 poz. 1109
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 43 ust.7)
2017-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6

 

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8651Dz.U. 2022 poz. 1105
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 3f ust.15)
2017-05-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego

i wiceprzewodniczącego Rady oraz jej pozostałych członków w wysokości nie wyższej niż jednokrotność przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku

poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8652Dz.U. 2024 poz. 345
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

(art. 8 ust.8 pkt 1)
2023-09-12

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego:

1) członkom ZPHM, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu realizowania przez nich zadań oraz

uwzględniając okres pozostawania w gotowości do podjęcia się realizacji zadań ZPHM i udziału w nich

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8653Dz.U. 2024 poz. 345
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

(art. 8 ust.8 pkt 2)
2023-09-12

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego:

2) ekspertom, o których mowa w art. 12a ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu realizowania przez nich zadań

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8654Dz.U. 2024 poz. 632
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(art. 61 ust.2)
2018-10-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz tryb ich zwrotu

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8655Dz.U. 2023 poz. 1109
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 67 ust.5 pkt 1)
2017-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość:

1) stawek wynagrodzenia zasadniczego radców

Minister Skarbu Państwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
8656Dz.U. 2023 poz. 1109
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 67 ust.5 pkt 2)
2017-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość:

2) dodatków funkcyjnych osób pełniących w Prokuratorii Generalnej funkcje określone w art. 43 ust. 2 pkt 2, art. 61

ust. 1 oraz w zarządzeniu, o którym mowa w art. 48

Minister Skarbu Państwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
8657Dz.U. 2023 poz. 1170
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

(art. 2311)
2016-12-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu patentowego, dodatkowego

świadectwa ochronnego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa ochronnego na znak towarowy,

świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji oznaczenia geograficznego, świadectwa rejestracji

topografii i dowodu pierwszeństwa, uwzględniając konieczność ujednolicenia formy i treści dokumentów

potwierdzających uzyskanie przez uprawnionego patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji albo pierwszeństwo.

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8658Dz.U. 2017 poz. 730
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim

(art. 38 ust.3)
2017-04-07

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia majątkowego członka
zarządu, skarbnika związku metropolitalnego i sekretarza związku metropolitalnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8659Dz.U. 2024 poz. 310
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

(art. 30 ust.1)
2015-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza skierowania do komisji lekarskiej

kandydata do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwolnionego ze służby, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej lub do renty policyjnej, oraz osoby niebędącej funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która w czasie korzystania lub w związku z korzystaniem przez tę służbę z jej pomocy

poniosła uszczerbek na zdrowiu lub utraciła życie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8660Dz.U. 2019 poz. 1967
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o lotach najważniejszych osób w państwie

(art. 9)
2019-10-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza służącego do przekazywania danych, o których mowa w art. 7 ust. 2

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane