Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8661Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 458 ust.2 pkt 2)
2018-10-01

 

Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania:

2) nagród, o których mowa w art. 362, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę przyznawanych nagród, maksymalną wysokość nagrody oraz wzór wniosku o jej przyznanie

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8662Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 444 ust.2)
2019-10-01

 

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8663Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 3)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych, o którym mowa w art. 30c ust. 12 pkt 1,

uwzględniając nakład pracy związany z przeprowadzaniem czynności kontrolnych

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8664Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 4)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wykaz specjalności, w których diagnosta laboratoryjny posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia, uzyskaną

na podstawie dotychczasowych przepisów, może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie po

odbyciu szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem, o którym mowa w art. 30e ust. 3,

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8665Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 5)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) zakres danych zawartych w EKS

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8666Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 6)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) zakres informacji, o których mowa w art. 30j ust. 3, wprowadzanych do SMK przez kierownika specjalizacji

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8667Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 7)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 30t ust. 4

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8668Dz.U. 2023 poz. 1330
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich

(art. 39 ust.2)
2019-11-15

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8669Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 8)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) szczegółowy tryb działania PKE, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków PKE

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8670Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 9)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) szczegółowy sposób i tryb składania PESDL oraz ustalania jego wyników

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8671Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 10)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

10) wzór dyplomu, o którym mowa w art. 30z, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości dokumentu

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8672Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 11)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

11) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu lub odpisu dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za

wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PESDL

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8673Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 12)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

12) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie

korekty dyplomu

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8674Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 13)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

13) wysokość opłaty, o której mowa w art. 30r, uwzględniając koszty przeprowadzenia PESDL oraz wydania dyplomu

potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8675Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zf ust.4 pkt 1)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) ramowy program ciągłego szkolenia

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8676Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zf ust.4 pkt 2)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej w ramach ciągłego szkolenia

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8677Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zf ust.4 pkt 3)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób odbywania ciągłego szkolenia, w tym tryb dokumentowania jego przebiegu

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8678Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zf ust.4 pkt 4)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) standardy ciągłego szkolenia

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8679Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zf ust.4 pkt 5)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) wysokość opłat za ciągłe szkolenie

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8680Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 28 ust.3)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia oraz udostępniania Rejestru, a także strukturę danych udostępnianych z Rejestru

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane