Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8661Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 80 ust.7 pkt 3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb oraz zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 5 i 5a

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8662Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 82 ust.1b)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia,

może powierzyć specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1, prowadzenie ewidencji niepublicznych

szkół artystycznych i wydawanie decyzji, o których mowa w ust. 4, art. 83 ust. 2, art. 85 ust. 4

i art. 88

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8663Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 90 ust.4g pkt 1)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb przekazywania przez organ prowadzący szkołę informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji, o których mowa w ust. 4a–4d, oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji zawierającego te informacje

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8664Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 90 ust.4g pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb udzielania oraz rozliczania wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 4a–4d, wzór składanego przez szkołę oświadczenia o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8665Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 90 ust.4g pkt 3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb oraz zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 4a–4d

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8666Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 90sa ust.2)
2017-09-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szkoły i placówki, w których uczniowie mogą otrzymać świadczenia, o których mowa w ust. 1, zakres tych świadczeń, a także warunki korzystania z tych świadczeń

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8667Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 90u ust.4 pkt 1)
2014-09-01

W przypadku przyjęcia programu albo programów, o których mowa w ust. 1, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio:

1) szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz innym grupom społecznym objętym programem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby i grupy osób uprawnione do pomocy

 

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8668Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 90v ust.5)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania wiodących ośrodków, o których mowa w ust. 3 i 3a

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8669Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 1)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w art. 92d ust. 1, jego formę, dokumenty dołączane

do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia, mając na uwadze potrzebę prawidłowego realizowania przez kuratora

oświaty obowiązków związanych z umieszczeniem zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8670Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 2)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) termin przekazania karty wypoczynku, o której mowa w art. 92e ust. 2, oraz wzór tej karty, mając na uwadze

potrzebę uzyskania pełnych informacji o organizowanym wypoczynku

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8671Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 3)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy, mając na uwadze

konieczność zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, w tym ze względu na ich

wiek lub specjalne potrzeby edukacyjne

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8672Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 4)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

4) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę

dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika, biorąc pod uwagę

konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej

oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu wypoczynku

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8673Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 5)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

5) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkołę i placówkę,

o którym mowa w art. 92e ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego

wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej oraz charakter i specyfikę tego wypoczynku

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8674Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 6)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

6) program kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, w tym formę i wymiar zajęć,

z uwzględnieniem w programach kursów treści z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8675Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 7)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

7) wzór karty kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 92k ust. 1, mając na uwadze potrzebę zebrania niezbędnych

informacji o uczestniku wypoczynku oraz jego udziale w wypoczynku

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8676Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 8)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

8) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku,

z uwzględnieniem szczegółowych danych dotyczących ukończonego kursu

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8677Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 9)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

9) dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie, mając na uwadze zapewnienie realizacji programu

kursu

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8678Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 1)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje dokumentów, które przedkłada się wraz z wnioskiem o uznanie świadectwa lub innego dokumentu,

o którym mowa w art. 93 ust. 3, oraz wymagania dotyczące formy przedkładanych dokumentów

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8679Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 2)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje dokumentów, które przedkłada się wraz z wnioskiem o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do

kontynuacji nauki, o którym mowa w art. 93a, z których bezpośrednio lub pośrednio wynika posiadanie przez

wnioskodawcę wykształcenia uzyskanego za granicą lub nabycie uprawnień do kontynuacji nauki za granicą

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8680Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 3)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób uwierzytelnienia świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ust. 3

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane