Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8661Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 18 ust.3 pkt 2)
2012-03-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia wzór odznaki, wzór wniosku o nadanie odznaki - zawierający informację uzasadniającą jej nadanie - oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8662Dz.U. 2022 poz. 1218
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

(art. 6 ust.6)
2014-07-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia o braku okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1-8

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8663Dz.U. 2023 poz. 1582
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 21k ust.2)
2012-07-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa wiarygodności odbiorcy,

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8664Dz.U. 2023 poz. 1080
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 9 ust.1c)
2019-01-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1b, uwzględniając niezbędne dane upoważnionego funkcjonariusza oraz możliwość wydania upoważnień w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej innym funkcjonariuszom

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8665Dz.U. 2023 poz. 1582
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 21g ust.3)
2012-07-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie świadectwa wiarygodności

odbiorcy

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8666Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 10)
2012-03-30

Prezes Rady Ministrów, określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, wzór legitymacji weterana oraz weterana poszkodowanego oraz tryb wydawania, wymiany lub zwrotu tych legitymacji

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8667Dz.U. 2023 poz. 1582
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 21c ust.9)
2013-07-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8668Dz.U. 2023 poz. 1109
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 33 ust.4)
2017-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory legitymacji służbowych Prezesa Prokuratorii Generalnej,

wiceprezesa Prokuratorii Generalnej, radcy i referendarza oraz sposób postępowania z nimi, w tym w szczególności

termin ważności legitymacji służbowej, okoliczności uzasadniające jej wymianę i zwrot oraz postępowanie w razie utraty

legitymacji służbowej

Minister Skarbu Państwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
8669Dz.U. 2023 poz. 1109
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 37)
2017-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współdziałania Prokuratorii Generalnej

i Prezesa Prokuratorii Generalnej przy wykonywaniu zadań z organami władzy publicznej, państwowymi osobami

prawnymi, osobami zastępowanymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej

oraz organami jednostek samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, którym powierzono wykonywanie zadań publicznych

na podstawie ustaw lub porozumień, w tym w szczególności zakres czynności wykonywanych w ramach współdziałania

przez Prokuratorię Generalną i te podmioty, terminy wykonywania tych czynności oraz wymieniane informacje

i dokumenty

Minister Skarbu Państwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
8670Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 14 ust.2)
2019-02-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współdziałania Żandarmerii Wojskowej

z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją, Strażą Graniczną, organami Krajowej Administracji Skarbowej,

Biurem Ochrony Rządu oraz innymi organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-

-rozpoznawczych, a także organami uprawnionymi do prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa oraz organami,

którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, i organami uprawnionymi do nakładania grzywien

w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów

oraz zadań Żandarmerii Wojskowej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8671Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 98 ust.4)
2014-02-21

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8672Dz.U. 2023 poz. 1080
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 9 ust.1d)
2019-01-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i tryb przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8673Dz.U. 2023 poz. 1729
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

(art. 4 ust.5)
2018-05-20

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i tryb przekazywania Straży Marszałkowskiej informacji uzyskanych przez podmioty, o których mowa w ust. 2

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8674Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 117c ust.3 pkt 2)
2018-06-20

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

 

2) sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8675Dz.U. 2024 poz. 345
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

(art. 13 ust.5 pkt 1)
2022-06-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) niezbędne elementy planu organizacji i działania ZPHM

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - uchylone
 
8676Dz.U. 2023 poz. 1136
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 85b ust.9 pkt 1)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) organ właściwy do kierowania funkcjonariusza na badania, o których mowa w ust. 1

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8677Dz.U. 2024 poz. 251
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(art. 16 pkt 1)
2018-03-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do Międzynarodowej Rady Instytutu oraz tryb i sposób ich zgłaszania, uwzględniając potrzebę sprawnego przeprowadzenia wyboru kandydatów na członków Międzynarodowej Rady Instytutu

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8678Dz.U. 2023 poz. 1605
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 70 pkt 1)
2021-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób sporządzania oraz sposób przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wniosków, o których mowa w art. 371 ust. 3, ofert, prac konkursowych, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu lub konkursie

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8679Dz.U. 2023 poz. 1028
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

(art. 59do ust.3 pkt 1)
2024-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) terminy wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1

– mając na względzie, aby wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nie wpływała w istotny sposób na zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia, konieczność zapewnienia skuteczności sprawowanego nadzoru oraz możliwość składania deklaracji o wysokości należnej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8680Dz.U. 2020 poz. 1027
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

(art. 75 ust.3 pkt 1)
2017-07-22

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) terminy wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane