Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8661Dz.U. 2023 poz. 172
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 24a ust.3)
2019-05-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, prekursorów kategorii 1, lub ich preparatów, oraz środków zastępczych, uzyskanych w drodze czynności i działań, określonych w ust. 1, a także szczegółowy tryb i warunki ich przechowywania oraz niszczenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8662Dz.U. 2022 poz. 1375
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 232a §5)
2013-06-08

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do przechowywania oraz zniszczenia przedmiotów i substancji, o których mowa w § 1, oraz ich próbek, szczegółowe warunki, sposób oraz miejsca ich przechowywania, a także warunki i sposób ich zniszczenia

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8663Dz.U. 2021 poz. 1249
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(art. 9d ust.5)
2023-12-22

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” wypełnianych przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę „Niebieskie Karty”, mając na uwadze skuteczność działań wobec osób doznających przemocy domowej i dobro tych osób, w szczególności małoletnich.

 

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
8664Dz.U. 2023 poz. 913
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 11 ust.4)
2018-08-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, progi uznania incydentu za poważny według rodzaju zdarzenia w poszczególnych sektorach i podsektorach określonych w załączniku nr 1 do ustawy

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8665Dz.U. 2021 poz. 1941
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 6a)
2019-09-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których wykonywanie działalności związanej z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1a, nie wymaga powiadomienia, ustalając graniczne wartości stężenia promieniotwórczego naturalnych izotopów promieniotwórczych jako kryteria zwolnienia z obowiązku powiadomienia oraz kierując się koniecznością zapewnienia skutecznej ochrony ludzi przed skutkami promieniowania jonizującego pochodzącego od naturalnych izotopów promieniotwórczych.

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8666Dz.U. 2022 poz. 1218
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

(art. 26 ust.5)
2014-07-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacyjny Komitetu Offsetowego

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8667Dz.U. 2022 poz. 813
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 198 ust.2)
2023-09-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, równorzędność stopni, o których mowa w ust. 1, uwzględniając równorzędność okresów służby i stażu oraz kwalifikacji zawodowych uzyskanych w dotychczasowych jednostkach z kwalifikacjami wymaganymi w Służbie Celno-Skarbowej.

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8668Dz.U. 2023 poz. 913
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 10 ust.5)
2018-08-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentacji, o której mowa w ust. 1

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8669Dz.U. 2022 poz. 1634
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 35d)
2020-12-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje działań, o których mowa w art. 35a ust. 1 i art. 35b, oraz sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być realizowane, a także kwotę lub kwoty finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, do wysokości których nie powstaje obowiązek określony w art. 35a ust. 1

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8670Dz.U. 2021 poz. 1941
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 86m ust.7)
2019-09-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje działań, o których mowa w ust. 5, oraz wartości operacyjnych poziomów interwencyjnych stanowiące podstawę do wprowadzenia w strefie zewnętrznej tych działań

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8671Dz.U. 2023 poz. 733
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 25c ust.2)
2017-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje infrastruktury, o której mowa w ust. 1, kierując się wymaganiami szybkich sieci telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwem i integralnością infrastruktury technicznej, zdrowiem publicznym, obronnością, bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem i porządkiem publicznym nie wskazując, które elementy infrastruktury technicznej stanowią infrastrukturę krytyczną

 

Minister Cyfryzacji
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
8672Dz.U. 2022 poz. 1105
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 18 ust.4)
2017-11-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposób ich organizacji

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8673Dz.U. 2022 poz. 673
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

(art. 22 ust.3)
2019-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, 6-8, 9 i 10

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8674Dz.U. 2022 poz. 1514
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

(art. 5 ust.4)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń technicznych lub urządzeń mogących stwarzać inne niż określone w art. 4 pkt 1 zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, podlegające dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8675Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 62 ust.8)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, skład, tryb powoływania i postępowania oraz terminy urzędowania powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich oraz sposób współdziałania komisji z wojewodami oraz wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) lub starostami i innymi organami samorządu terytorialnego, kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego przebiegu procesu orzekania o zdolności do służby wojskowej.

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8676Dz.U. 2023 poz. 973
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 44)
2020-03-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, w tym sposób prowadzenia zbiorczej ewidencji, o której mowa w art. 43 pkt 3, oraz związane z tym obowiązki jednostek organizacyjnych, którym powierzono to mienie

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8677Dz.U. 2023 poz. 773
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(art. 46)
2014-12-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i metodologię prowadzenia i aktualizacji rejestru

podmiotów, wzory wniosków, ankiet i zaświadczeń

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8678Dz.U. 2022 poz. 1061
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 11 ust.2)
2024-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5c i 5e, oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także podmioty uprawnione do zarządzania doprowadzenia i szczegółowe warunki dokonywania doprowadzeń przy użyciu środków transportu

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
8679Dz.U. 2022 poz. 2470
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 23v ust.11)
2022-12-14

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przekazywania IWSW informacji uzyskanych przez podmioty, o których mowa w ust. 1, wzór imiennego upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem danych niezbędnych do zidentyfikowania upoważnionego funkcjonariusza IWSW oraz terminu ważności tego upoważnienia, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa przekazywanych danych.

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8680Dz.U. 2020 poz. 398
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

(art. 3 ust.2)
2015-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb współdziałania, o którym mowa w ust. 1,

uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej ochrony zdrowia funkcjonariuszy oraz charakter i specyfikę środowiska

służby

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane