Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8681Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 10 ust.1 pkt 1)
2012-12-07Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności z podziałem na grupy wyrobów wymienione w art. 6 ust. 2Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8682Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 10 ust.1 pkt 2)
2012-12-07Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób i tryb przeprowadzania oceny zgodności w odniesieniu do wyrobów, o których mowa w pkt 1, oraz sposób przeprowadzania oceny zgodności w odniesieniu do działań, o których mowa w art. 6 ust. 1Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8683Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 16 ust.2 pkt 1)
2012-12-07Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne prowadzące ocenę zgodnościMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8684Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 16 ust.2 pkt 2)
2012-12-07Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór certyfikatu akredytacji OiBMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8685Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 25 ust.2)
2012-12-07Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprawowania nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi, organ sprawujący w jego imieniu nadzór nad działalnością jednostek badawczych i jedniostek certyfikujących oraz zadania tego organuMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8686Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 26 ust.5)
2012-12-07Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującąMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8687Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 4a ust.8 pkt 1)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury
badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8688Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 4a ust.8 pkt 2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) terminy i tryb składania wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej
na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8689Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 4a ust.8 pkt 3)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzory wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę
Drogową Infrastruktury Badawczej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8690Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 4c ust.14 pkt 1)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres danych i informacji, o których mowa w ust. 3 i 4

 
Zamknięte - uchylone
 
8691Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 4c ust.14 pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) terminy aktualizacji danych w Systemie

 
Zamknięte - uchylone
 
8692Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 4c ust.14 pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób i formę udostępniania informacji zgromadzonych w Systemie

 
Zamknięte - uchylone
 
8693Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 1a)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3, w tym:
a) wielkości i składowe algorytmu ustalania wysokości dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
jednostki naukowej dla jednostek posiadających kategorię naukową A+, A, B albo C

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8694Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 1b)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3, w tym:
b) sposób ustalania dotacji dla Polskiej Akademii Umiejętności

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8695Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 1c tiret 1)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3, w tym:
c) sposób ustalania dotacji dla jednostki naukowej, której:
– przyznano po raz pierwszy kategorię naukową

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8696Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 1c tiret 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3, w tym:
c) sposób ustalania dotacji dla jednostki naukowej, której:
– nie przyznano dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w roku poprzedzającym rok, na który
ma być przyznana dotacja

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8697Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 1c tiret 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3, w tym:
c) sposób ustalania dotacji dla jednostki naukowej, której:
– kategoria naukowa została zmieniona w wyniku przeprowadzenia kompleksowej oceny działalności
naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostki naukowej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8698Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 1d)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3, w tym:
d) sposób ustalania dotacji dla jednostek naukowych powstałych w wyniku podziału lub wydzielenia się
z istniejącej jednostki naukowej oraz powstałych w wyniku połączenia istniejących jednostek naukowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8699Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 1e)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3, w tym:
e) sposób zwiększania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego dla jednostek naukowych, w tym na
zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników
studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8700Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 1f)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3, w tym:
f) sposób ustalania dotacji na cele określone w art. 18 ust. 1 pkt 1 z tytułu zdarzeń losowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone