Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8681Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 42 pkt 1)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)    sposób tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy komórek rozrodczych i zarodków oraz sposób oznaczania za pomocą tego oznakowania komórek rozrodczych i zarodków, a także wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośredni kontakt z komórkami rozrodczymi lub zarodkami

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8682Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 42 pkt 2)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2)    szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania, o którym mowa w art. 40 ust. 3

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8683Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 42 pkt 3)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3)    tryb postępowania podejmowanego przez ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji oraz bank komórek rozrodczych i zarodków w przypadku zaistnienia istotnego zdarzenia niepożądanego lub istotnej niepożądanej reakcji

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8684Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 47 ust.7)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja, o której mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8685Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 51 ust.1)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji właściwe do rodzaju wykonywanej działalności, warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8686Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 51 ust.2)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku komórek rozrodczych i zarodków właściwe do rodzaju wykonywanej działalności, warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8687Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 59)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące wywozu i przywozu komórek rozrodczych i zarodków, sposób składania wniosku o pozwolenie na wywóz lub przywóz komórek rozrodczych lub zarodków oraz przekazywania pozwolenia w tej sprawie, sposób monitorowania ich stanu w drodze między dawcą a biorczynią

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8688Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 65 pkt 1)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)    ramowe programy szkoleń, o których mowa w art. 60 ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8689Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 65 pkt 2)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2)    sposób dokumentowania ich przebiegu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8690Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 65 pkt 3)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3)    wzór zaświadczenia o odbytym szkoleniu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8691Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 65 pkt 4)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
4)    szczegółowe wymagania wobec jednostek, w których odbywają się szkolenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8692Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 4 ust.11 pkt 1)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) formy i sposób odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz rodzaje dokumentów potwierdzających

odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i zakres oświadczenia o odbyciu samokształcenia zawodowego, a także sposób udokumentowania i tryb rozpatrywania wniosku o odbycie obligatoryjnego

doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, mając na uwadze potrzebę zapewnienia

elastycznego i efektywnego systemu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8693Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 4 ust.11 pkt 2)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób oceny przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 6,

tryb dokonywania wpisu do wykazu jednostek uprawnionych, rodzaje dokumentów składanych wraz

z wnioskiem o wpis do wykazu jednostek uprawnionych oraz szczegółowy zakres i tryb przekazywania

Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów przez jednostki uprawnione informacji dotyczących prowadzonego

przez nie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, mając na uwadze potrzebę zapewnienia wysokiego

poziomu merytorycznego i organizacyjno-technicznego oraz kompletność przekazywanych danych

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8694Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 9 ust.8 pkt 1)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8695Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 9 ust.8 pkt 2)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb i sposób przeprowadzania egzaminów

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8696Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 9 ust.8 pkt 3)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb i termin wnoszenia odwołań od wyników egzaminów

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8697Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 9 ust.8 pkt 4)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) zasady oraz zakres odbywania praktyki i aplikacji oraz stwierdzania spełniania warunku, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8698Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 9 ust.8 pkt 5)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb zaliczania egzaminów, o których mowa w ust. 5, 5a, 5c i 6,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8699Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 9 ust.8 pkt 6)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) tryb stwierdzania spełniania warunków, o których mowa w ust. 7

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8700Dz.U. 2015 poz. 933
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 14 ust.4)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań, określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone