Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8681Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 3)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

3) typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8682Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 4a)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

4) sposób klasyfikacji:

a) elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, w oparciu o wchodzące w ich skład wskaźniki jakości, dla poszczególnych kategorii jednolitych części wód

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8683Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 4b)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

4) sposób klasyfikacji:

 b) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8684Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 4c)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

4) sposób klasyfikacji:

 c) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, uwzględniający klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8685Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 4d)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

4) sposób klasyfikacji:

 d) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114 oraz dla innych zanieczyszczeń, w tym środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych oznaczanych we florze i faunie oraz w wodzie, służące klasyfikacji tego stanu

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8686Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 5)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

5) sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości, o których mowa w pkt 4 lit. a

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8687Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 6)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

6) sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8688Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 7a)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

7) sposób prezentacji wyników klasyfikacji:

a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit. b, 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8689Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 7b)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

7) sposób prezentacji wyników klasyfikacji:

 b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit. c

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8690Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 7c)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

7) sposób prezentacji wyników klasyfikacji:

  c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit. d

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8691Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 8a)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

8) częstotliwość dokonywania:

a) klasyfikacji poszczególnych elementów, o których mowa w pkt 4 lit. a

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8692Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 8b)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

8) częstotliwość dokonywania:

 b) klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8693Dz.U. 2017 poz. 1567
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

(art. 9 ust.7 pkt 1)
2017-09-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1) minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do przeprowadzania dodatkowego egzaminu

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8694Dz.U. 2017 poz. 1567
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

(art. 9 ust.7 pkt 2)
2017-09-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
2) minimalne wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających dodatkowy
egzamin

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8695Dz.U. 2017 poz. 1567
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

(art. 9 ust.7 pkt 3a)
2017-09-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
3) wymagania dotyczące przeprowadzania dodatkowego egzaminu, w tym:
a) wymagania dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz sposobu jej działania, kierując się potrzebą zapewnienia
udziału w komisji egzaminacyjnej co najmniej trzech osób z odpowiednią wiedzą teoretyczną i doświadczeniem
praktycznym w zakresie objętym egzaminem oraz potrzebą zapewnienia obiektywnego działania komisji

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8696Dz.U. 2017 poz. 1567
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

(art. 9 ust.7 pkt 3b)
2017-09-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
3) wymagania dotyczące przeprowadzania dodatkowego egzaminu, w tym:
b) sposób organizowania i wytyczne do procedury przeprowadzania egzaminu, kierując się potrzebą sprawnego
i obiektywnego przeprowadzenia egzaminu oraz zapewnienia, aby egzaminy obejmowały część teoretyczną i część
praktyczną, a także potrzebą zapewnienia przez jednostkę oceniającą personel wyposażenia technicznego umożliwiającego
przeprowadzenie egzaminu w części praktycznej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8697Dz.U. 2017 poz. 1567
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

(art. 9 ust.7 pkt 4)
2017-09-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
4) zakresy tematyczne dodatkowego egzaminu, uwzględniając minimalne wymagania zawarte w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji
osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów
chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także
certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 28);

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8698Dz.U. 2017 poz. 1567
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

(art. 9 ust.7 pkt 5)
2017-09-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
5) wzór dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu dodatkowego z wynikiem pozytywnym oraz określającego
zakres złożonego egzaminu

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8699Dz.U. 2020 poz. 2065
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 34 ust.7 pkt 4)
2017-12-23

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) zmianę danych certyfikatu dla przedsiębiorców

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8700Dz.U. 2016 poz. 902
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(art. 37 ust.1 pkt 1)
2021-11-01

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze

i obsługi

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane