Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8681Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 27 ust.13 pkt 5)
2019-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) wzory certyfikatów: instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień ​

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8682Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 44f pkt 1)
2018-08-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz substancji psychotropowych z podziałem na grupy, o których mowa w art. 32

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8683Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 44f pkt 3)
2018-08-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wykaz nowych substancji psychoaktywnych ​

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8684Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 134 pkt 3)
2018-10-01

  

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia: 

3) wzór orzeczenia lekarskiego wydawanego w wyniku badania lekarskiego, o którym mowa w pkt 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8685Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 134 pkt 2)
2018-10-01

  

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia: 

2) wzór skierowania na badanie lekarskie, o którym mowa w pkt 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8686Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 134 pkt 1)
2018-10-01

  

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego mającego na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia nauczyciela akademickiego wymaga powstrzymania się od pracy, oraz określenie zaleconego leczenia i czasu potrzebnego na jego przeprowadzenie

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8687Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 26 ust.5 pkt 6)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) wzór karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8688Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 26 ust.5 pkt 5)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób potwierdzania dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form doskonalenia zawodowego

dyspozytorów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8689Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 71 ust.12 pkt 1)
2019-09-23

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) typy uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 5, rodzaje działalności, do których nadzorowania uprawniają, oraz szczegółowe warunki nadawania tych uprawnień

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8690Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zf ust.4 pkt 4)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) standardy ciągłego szkolenia

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8691Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zf ust.4 pkt 5)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) wysokość opłat za ciągłe szkolenie

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8692Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 192 ust.2)
2021-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia,

sposób, tryb i terminy występowania do Funduszu oraz udostępniania przez Fundusz informacji, o których

mowa w ust. 1

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8693Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 71 ust.12 pkt 4)
2019-09-23

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) zakresy szkoleń i formy organizowania szkoleń dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 5

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8694Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 5)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) zakres danych zawartych w EKS

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8695Dz.U. 2021 poz. 177
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

(art. 53g)
2016-06-16

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania materiału

genetycznego, o którym mowa w art. 53f ust. 2 pkt 1 lit. c, oraz warunki i sposób przechowywania materiału genetycznego, o którym mowa w art. 53f ust. 2 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. a

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8696Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 10a ust.11 pkt 2)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób odbywania, skrócenia, dokumentowania i zaliczania praktyki

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8697Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 10a ust.11 pkt 1)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) ramowy program praktyki

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8698Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 27b ust.24 pkt 3)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy sposób przeprowadzania egzaminów kończących kursy, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 7

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8699Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 10a ust.11 pkt 3)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór dziennika praktyki

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8700Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 10g pkt 1)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych PERM, uwzględniając zakres wiedzy

i umiejętności, które powinien posiadać ratownik medyczny

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone