Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8681Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 38a ust.8 pkt 2)
2022-09-28

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2) kwalifikacje predestynujące do służby w Służbie Więziennej

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8682Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 38a ust.8 pkt 3)
2022-09-28

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

3) równorzędność okresów służby i stażu, należności oraz uzyskane w dotychczasowych jednostkach kwalifikacje zawodowe do Służby Więziennej

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8683Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 38a ust.9)
2022-09-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, stopnie: zawodowej służby wojskowej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego, które odpowiadają poszczególnym stopniom służbowym Służby Więziennej, mając na względzie zapewnienie równorzędności tych stopni w poszczególnych korpusach

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8684Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39ca ust.4)
2023-06-17

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza skierowania kandydata do służby w Służbie Więziennej do lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy w jednostce organizacyjnej, uwzględniając w szczególności potrzebę zawarcia w nim informacji niezbędnych do oceny zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby.

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8685Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 1)
2018-05-31

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) termin powoływania komisji kwalifikacyjnej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8686Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 2)
2018-05-31

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

 2) wzór ankiety personalnej oraz wzór arkusza oceny kandydata do służby w Służbie Więziennej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8687Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 3)
2018-05-31

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

3) zakres informacji udzielanej w ogłoszeniu o przyjmowaniu do służby w jednostkach organizacyjnych objętych postępowaniem

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8688Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 4)
2018-05-31

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

4) punktację stosowaną do oceny kompetencji i wykształcenia kandydata do służby w Służbie Więziennej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8689Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 5)
2018-05-31

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

5) sposób przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej i testu wiedzy oraz punktację stosowaną do ich oceny

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8690Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 6)
2018-05-31

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

6) punktację stosowaną do oceny testu sprawności fizycznej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8691Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 7)
2018-05-31

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

7) sposób dokonywania anonimizacji rankingu kandydatów do służby w Służbie Więziennej ogłaszanego na stronie internetowej podmiotu przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8692Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 8)
2018-05-31

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:  

8) tryb dokonywania wyboru jednostki organizacyjnej przez kandydatów do służby w Służbie Więziennej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8693Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 43c ust.5)
2019-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory zaświadczeń i świadectw ukończenia szkolenia wstępnego, zawodowego i specjalistycznego w Służbie Więziennej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8694Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 43zq ust.3 pkt 1)
2019-01-01

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) uprawnienia funkcjonariuszy i pracowników do wyżywienia w trakcie wykonywania czynności służbowych w ramach form kształcenia, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając normy wyżywienia oraz formy ich realizacji, a także wysokość dziennej pieniężnej wartości normy wyżywienia, jej waloryzację oraz dopuszczalne przekroczenia, a także inne przypadki, w których wyżywienie przysługuje

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8695Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 43zq ust.3 pkt 2)
2019-01-01

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

 2) tryb i warunki otrzymywania równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz jego wysokość przez funkcjonariuszy i pracowników wykonujących czynności służbowe w ramach form kształcenia

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8696Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 55 pkt 1)
2023-09-29

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje stanowisk oficerskich, chorążych i podoficerskich w jednostkach organizacyjnych - uwzględniając konieczność posiadania przez funkcjonariuszy odpowiednich kwalifikacji specjalistycznych i zawodowych na określonych stanowiskach służbowych

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8697Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 55 pkt 2)
2023-09-29

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

 2) staż służby wymagany do zajmowania poszczególnych stanowisk - uwzględniając konieczność posiadania przez funkcjonariuszy odpowiednich kwalifikacji specjalistycznych i zawodowych na określonych stanowiskach służbowych

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8698Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 55 pkt 3)
2023-09-29

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

3) rodzaj wykształcenia wymagany do zajmowania poszczególnych stanowisk - uwzględniając konieczność posiadania przez funkcjonariuszy odpowiednich kwalifikacji specjalistycznych i zawodowych na określonych stanowiskach służbowych

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8699Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 55 pkt 4)
2023-09-29

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

4) rodzaj szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego wymagany do zajmowania niektórych stanowisk - uwzględniając konieczność posiadania przez funkcjonariuszy odpowiednich kwalifikacji specjalistycznych i zawodowych na określonych stanowiskach służbowych

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8700Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 55 pkt 5)
2023-09-29

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

5) maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk - względniając konieczność posiadania przez funkcjonariuszy odpowiednich kwalifikacji specjalistycznych i zawodowych na określonych stanowiskach służbowych

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane