Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8681Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 118 ust.9)
2024-09-27

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania, odmowy przyznania oraz cofania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych podmiotom, o których mowa w ust. 1, 1a, 8 i 8a, skład i sposób działania zespołu, o którym mowa w ust. 4a, oraz zadania przewodniczącego tego zespołu, a także wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji, uwzględniając udział w zespole w szczególności przedstawicieli wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy oraz organizacji pracodawców.

 

 

Minister Edukacji
Otwarte - niezaległe
 
8682Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 120 ust.4)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, a także w innych podmiotach wymienionych w ust. 1

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8683Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 121a ust.26)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 24

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8684Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 123 ust.1 pkt 1)
2023-03-02

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje i szczegółowe zasady działania placówek publicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3, 7 i 8, warunki pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach, a w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych – także warunki i tryb udzielania wychowankom urlopów i przepustek, warunki pobytu nieletnich matek i ich dzieci w tych ośrodkach oraz sposób dokumentowania pobytu nieletnich matek i ich dzieci w tych ośrodkach, oraz może określić wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8685Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 123 ust.1 pkt 2)
2017-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

 

Otwarte - zaległe
 
8686Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 123 ust.1 pkt 3)
2017-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowe zasady działania publicznych bibliotek pedagogicznych

 

Minister Edukacji
Otwarte - zaległe
 
8687Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 125a ust.6)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki

organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa

w ust. 2, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce

 

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8688Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 126 ust.4)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, o którym mowa w ust. 1

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8689Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 127 ust.19 pkt 2)
2017-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, w innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 7, uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci, rodzaje niepełnosprawności wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, szczegółowy zakres indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz tryb jego opracowywania, a także zatrudnienie specjalistów do realizacji potrzeb dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8690Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 127 ust.120)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, o których mowa w ust. 2

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8691Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 128 ust.3)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, organizację kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach, o których mowa w ust. 1

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8692Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 142 ust.10 pkt 1)
2018-01-26

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

1)   szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8693Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 142 ust.10 pkt 2)
2018-01-26

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych, w tym zakres, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania przydatności i egzaminu wstępnego, o których mowa w ust. 4, egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 7, oraz skład i szczegółowe zadania odpowiednio komisji rekrutacyjnej i komisji kwalifikacyjnej

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8694Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 142 ust.10 pkt 3)
2018-01-26

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowe warunki przechodzenia uczniów z jednych typów publicznych szkół artystycznych do innych typów publicznych szkół artystycznych

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8695Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 162 pkt 1)
2017-01-26

 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1-4, art. 135 ust. 4 pkt 1i 2, art. 137 ust. 6, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 3 pkt 1 i 3-5 i art. 143 ust. 3

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8696Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 162 pkt 2)
2017-01-26

 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2)   sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8697Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 162 pkt 3)
2017-01-26

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3)   skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157, oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8698Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 164 ust.5 pkt 1)
2019-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

 1) szczegółowe warunki przechodzenia ucznia szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej - do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu, o którym mowa w ust. 1

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8699Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 164 ust.5 pkt 2)
2019-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) przypadki, w których uczeń szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej - może być przyjęty do szkoły publicznej innego typu do klasy programowo wyższej, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych - na semestr programowo wyższy, niż to wynika z kopii arkusza ocen ucznia lub zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia, o których mowa w ust. 2 

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8700Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 165 ust.16 pkt 1)
2017-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół artystycznych, placówek oraz na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane