Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8681Dz.U. 2023 poz. 1028
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

(art. 59do ust.3 pkt 1)
2024-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) terminy wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1

– mając na względzie, aby wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nie wpływała w istotny sposób na zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia, konieczność zapewnienia skuteczności sprawowanego nadzoru oraz możliwość składania deklaracji o wysokości należnej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8682Dz.U. 2020 poz. 1027
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

(art. 75 ust.3 pkt 1)
2017-07-22

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) terminy wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8683Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 29a ust.11 pkt 1)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb kierowania weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW oraz weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy AW, wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny, na turnus readaptacyjno-kondycyjny

 

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8684Dz.U. 2023 poz. 1605
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 477 ust.10 pkt 1)
2022-01-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8685Dz.U. 2021 poz. 2234
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

(art. 14 ust.3 pkt 1)
2016-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb oddelegowania pracownika, funkcjonariusza lub żołnierza, a także miejsce oraz charakter i zakres

zadań służbowych wykonywanych przez oddelegowanego pracownika, funkcjonariusza lub żołnierza

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8686Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 10g pkt 1)
2016-07-28

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8687Dz.U. 2023 poz. 1605
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 576 pkt 1)
2022-01-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania, mając na względzie zróżnicowaną wysokość wpisu zależną od wartości i rodzaju zamówienia, a także to że wpis nie może być wyższy niż 20 000 złotych, oraz biorąc pod uwagę dostępne formy jego uiszczenia

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8688Dz.U. 2024 poz. 125
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 29 ust.6 pkt 1)
2019-03-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady za

udział w pracach Rady

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8689Dz.U. 2023 poz. 1952
Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

(art. 8a pkt 1)
2023-09-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość stypendium słuchacza

– kierując się potrzebą zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do kształcenia w Szkole, a także efektywnością i racjonalnością świadczeń przyznawanych słuchaczom Szkoły oraz uwzględniając, aby środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą pokrywały koszty noclegu, przejazdów, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą, opłat wizowych, oraz uzasadnionych kosztów związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia

 

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8690Dz.U. 2021 poz. 944
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 26 pkt 1)
2015-11-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór i sposób prowadzenia listy rzeczników patentowych, kierując się koniecznością zapewnienia przejrzystości

danych ujętych na liście

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8691Dz.U. 2022 poz. 1105
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 28b ust.3 pkt 1)
2017-05-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o przyznanie odznaki, o której mowa w art. 28a ust. 1

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8692Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 23h pkt 1)
2023-09-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

a) wniosku o nadanie odznaki,

b) odznaki,

c) dyplomu potwierdzającego nadanie odznaki

– mając na uwadze konieczność ujednolicenia składanych wniosków, wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce oraz potrzebę zapewnienia jednolitego sposobu noszenia odznaki

 

Szef Służby Cywilnej
Otwarte - zaległe
 
8693Dz.U. 2024 poz. 632
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(art. 20 ust.2 pkt 1)
2018-10-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8694Dz.U. 2024 poz. 145
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 14 ust.6 pkt 1)
2019-01-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres, warunki i tryb przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8695Dz.U. 2024 poz. 632
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(art. 13 ust.4 pkt 1)
2017-03-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)    szczegółowy zakres, warunki, sposób i tryb przekazywania przez kierowników jednostek organizacyjnych służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego informacji, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz udostępniania im dokumentów niezbędnych dla celów tych postępowań

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8696Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 115 pkt 1)
2014-10-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)    terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w art. 113 ust. 1,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8697Dz.U. 2023 poz. 1605
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 477 ust.10 pkt 2)
2022-01-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumenty, które należy dołączyć, potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 474 ust. 2

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8698Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 29a ust.11 pkt 2)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) ramowy program turnusu readaptacyjno-kondycyjnego

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8699Dz.U. 2023 poz. 1028
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

(art. 59do ust.3 pkt 2)
2024-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i terminy rozliczania należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1

– mając na względzie, aby wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nie wpływała w istotny sposób na zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia, konieczność zapewnienia skuteczności sprawowanego nadzoru oraz możliwość składania deklaracji o wysokości należnej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8700Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 23h pkt 2)
2023-09-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób noszenia odznaki

– mając na uwadze konieczność ujednolicenia składanych wniosków, wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce oraz potrzebę zapewnienia jednolitego sposobu noszenia odznaki

 

 

Szef Służby Cywilnej
Otwarte - zaległe