Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8701Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 1g)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3, w tym:
g) wielkości i składowe algorytmu ustalania dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych
lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców
oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym,
dla jednostek naukowych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów
badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych, posiadających kategorię naukową A+, A, B
albo C,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8702Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) terminy składania wniosków o przyznanie dotacji i raportu rocznego z wykorzystania środków finansowych,
stanowiącego podstawę do rozliczenia przyznanych dotacji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8703Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7 pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie dotacji i w raporcie rocznym
z wykorzystania przyznanych środków finansowych, wraz z rozliczeniem finansowym poniesionych kosztów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8704Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7a pkt 1)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia
badawczego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, w jednostkach naukowych posiadających kategorię naukową
A+, A albo B

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8705Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7a pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia
badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2a,
w jednostkach naukowych posiadających kategorię naukową A+, A albo B lub w uczelniach

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8706Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7a pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych na działalność jednostek naukowych lub
uczelni związaną z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających
informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej
Biblioteki Nauki – systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji
naukowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8707Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7a pkt 4)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
4) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków na finansowanie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych
posiadających kategorię naukową A+, A, B albo C oraz rodzaje tych kosztów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8708Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7a pkt 5)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb rozliczania przyznanych środków finansowych
 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8709Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7a pkt 6)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:

6) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie środków finansowych oraz
w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania przyznanych środków finansowych wraz
z rozliczeniem finansowym poniesionych kosztów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8710Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.8)
2010-10-02

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na cele określone w ust. 1

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8711Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.1 pkt 1a)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 20,
w tym:
a) tryb oceny wniosków dotyczących zadań przewidzianych do finansowania

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8712Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.1 pkt 1b)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 20,
w tym:
b) tryb oceny realizacji zadań

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8713Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.1 pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o finansowanie inwestycji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8714Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.1 pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania środków
finansowych, zawierających informacje o realizacji inwestycji wraz z rozliczeniem finansowym poniesionych
kosztów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8715Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.2 pkt 1a)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na cele określone w art. 20, w tym:
a) przeznaczenie pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8716Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.2 pkt 1b)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na cele określone w art. 20, w tym:
b) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8717Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.2 pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób kumulowania pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8718Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.2 pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) maksymalne wielkości pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8719Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.2 pkt 4)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
4) maksymalną intensywność pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8720Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.2 pkt 5)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy oraz w raporcie rocznym
i raporcie końcowym z realizacji zadań objętych pomocą

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone