Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8701Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 108 ust.9g)
2017-07-25

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres polityki korporacyjnej

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8702Dz.U. 2023 poz. 900
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 83 ust.6)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół i placówek artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8703Dz.U. 2023 poz. 1502
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 40c ust.6 pkt 1.)
2017-10-03

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

1) corocznie do dnia 30 września stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8704Dz.U. 2023 poz. 1502
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 40c ust.6 pkt 1.)
2018-10-03

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

1) corocznie do dnia 30 września stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8705Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 130 ust.6 pkt 2)
2018-11-25

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazania znaków akcyzy:

2) jednemu z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy, który wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z decyzji oraz zezwoleń akcyzowych, o których mowa w art. 20a ust. 4 oraz art. 84 ust. 1, na zasadach, o których mowa w art. 84e​

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8706Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 130 ust.6 pkt 3)
2018-11-25

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazania znaków akcyzy:

2) jednemu z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy, który wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z decyzji oraz zezwoleń akcyzowych, o których mowa w art. 20a ust. 4 oraz art. 84 ust. 1, na zasadach, o których mowa w art. 84e​

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8707Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 23 ust.4 pkt 2)
2012-03-30

Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji prawa weteranów poszkodowanych do pomocy, o której mowa w ust. 1-3a, oraz właściwość organów w tym zakresie

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8708Dz.U. 2022 poz. 180
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 90a ust.5)
2018-09-03

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy do przekazywania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2b

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8709Dz.U. 2023 poz. 70
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(art. 7b ust.7)
2017-12-06

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji

objętych sprawozdaniem, wzór sprawozdania, terminy i sposób jego przekazywania oraz sposób jego sporządzania, a także terminy i sposób przekazywania oraz sposób sporządzania aktualizacji, o której mowa w ust. 6 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8710Dz.U. 2024 poz. 422
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

(art. 21g ust.13)
2018-09-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 5

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8711Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 27 ust.13 pkt 1)
2019-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania, jakie powinny spełniać podmioty prowadzące szkolenia w dziedzinie uzależnień

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8712Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 27 ust.13 pkt 2)
2019-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) ramowe programy szkoleń w dziedzinie uzależnień

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8713Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 27 ust.13 pkt 3)
2019-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb i sposób przeprowadzania egzaminu

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8714Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 27 ust.13 pkt 4)
2019-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8715Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 27 ust.13 pkt 5)
2019-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) wzory certyfikatów: instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień ​

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8716Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 44f pkt 1)
2018-08-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz substancji psychotropowych z podziałem na grupy, o których mowa w art. 32

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8717Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 126)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wzory tablic informacyjnych, o których mowa w art. 125 oraz w art. 129 ust. 2, w tym ich rozmiar, kształt, kolor, wzór i wielkość napisu

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8718Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 44f pkt 3)
2018-08-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wykaz nowych substancji psychoaktywnych ​

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8719Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 157f pkt 1)
2019-04-27

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec odbywający staż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8720Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 161 ust.11)
2028-03-31

Rada Ministrów przyjmuje, w drodze rozporządzenia, program ochrony wód morskich, uwzględniając stanowisko Komisji Europejskiej oraz kierując się powszechnym charakterem tego programu.

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe