Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8701Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 158 ust.3)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania odroczeń obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej oraz zakres dokumentacji dołączanej do wniosku o udzielenie odroczenia, uwzględniając wymóg, że odroczenia udziela się osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej na jej udokumentowany wniosek, oraz mając na względzie potrzebę ujednolicenia sposobu postępowania w tych sprawach.

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8702Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 68)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób wzywania do kwalifikacji wojskowej oraz treść obwieszczeń i wzór tego wezwania, sposób organizacji i przebieg kwalifikacji wojskowej, uwzględniając konieczność zapewnienia efektywnej współpracy organów wykonujących zadania w czasie kwalifikacji wojskowej oraz zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych do przeprowadzenia tej kwalifikacji.

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8703Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 88 ust.6 pkt 1)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb odwoływania się od orzeczeń psychologicznych

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8704Dz.U. 2023 poz. 788
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych

(art. 19 pkt 1)
2022-12-31

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 3–5 i w art. 5c:

1) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 8 ust. 1a, mając na względzie zapewnienie możliwości identyfikacji wnioskodawcy oraz stwierdzenia zgodności przedsięwzięcia z warunkami udzielenia finansowego wsparcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe
 
8705Dz.U. 2023 poz. 788
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych

(art. 19 pkt 2)
2022-12-31

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz  mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 3–5 i w art. 5c:

2) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 13b ust. 7, art. 13c ust. 7, art. 18 ust. 1b oraz art. 22a ust. 4, mając na względzie zapewnienie możliwości stwierdzenia, że przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód środowiskowych

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe
 
8706Dz.U. 2023 poz. 788
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych

(art. 19 pkt 3)
2022-12-31

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 3–5 i w art. 5c:

3) wzór formularza, o którym mowa w art. 18 ust. 2, mając na względzie zapewnienie ujednolicenia zakresu przekazywanych informacji

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe
 
8707Dz.U. 2023 poz. 788
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych

(art. 19 pkt 4)
2022-12-31

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 3–5 i w art. 5c:

4) sposób ustalania dopuszczalnej wysokości rekompensaty, o której mowa w art. 5 ust. 5 i art. 13d pkt 1, oraz sposób i tryb weryfikowania zgodności jej przyznawania z przepisami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, mając na względzie konieczność zapewnienia bieżącego monitorowania wysokości wypłaconej rekompensaty oraz przeciwdziałania przekazaniu beneficjentom wsparcia nadmiernego przysporzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe
 
8708Dz.U. 2022 poz. 1378
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 72 ust.2)
2021-11-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym przez wytwórców określonych w ust. 1, przy czym ilość i wartość tej energii elektrycznej obejmuje ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wynikającą z przeliczenia biogazu rolniczego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 62

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
8709Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 88 ust.6 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres badań psychologicznych wykonywanych w procesie wydawania orzeczeń psychologicznych

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8710Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 88 ust.6 pkt 3)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb kontroli wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych oraz wydawania orzeczeń psychologicznych

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8711Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 88 ust.6 pkt 4)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8712Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 88 ust.6 pkt 5)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) wzór orzeczenia psychologicznego, z wyjątkiem wzoru orzeczenia dotyczącego badań kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8713Dz.U. 2022 poz. 1812
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej

(art. 53)
2022-10-30

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb zgłaszania

kandydatów na członków Krajowego Komitetu oraz organizację i tryb działania Krajowego Komitetu, mając na względzie sprawne funkcjonowanie Krajowego Komitetu i wypełnianie przez niego obowiązków wynikających z ustawy oraz konieczność zapewnienia efektywnego dialogu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Otwarte - zaległe
 
8714Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 60 ust.7)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, grupy kobiet, których dotyczy obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wskazując grupy kobiet poddane temu obowiązkowi, oraz stanowiska służbowe lub funkcje, na które przeznacza się kobiety do służby wojskowej, uwzględniając wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub kobiet karmiących dziecko piersią, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz potrzeby Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8715Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 75)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji wojskowej,

dokumenty będące podstawą wprowadzenia danych do tej ewidencji, sposób odtwarzania ewidencji wojskowej, uwzględniając kategorie osób objętych ewidencją wojskową, formy spełniania obowiązku obrony, a także przypadki, w których następuje potrzeba odtworzenia ewidencji wojskowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8716Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 77 ust.4)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór książeczki wojskowej, sposób jej wydawania i ewidencjonowania oraz zwrotu, tryb postępowania w przypadku jej utraty albo zniszczenia, uwzględniając przeznaczenie do służby wojskowej oraz sprawność postępowania w zakresie wydawania książeczki wojskowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8717Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 78 ust.7)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje oraz wzory kart i tabliczek tożsamości, organy wojskowe właściwe do ich wydawania i ewidencjonowania, tryb ich ewidencjonowania, doręczania i postępowania w przypadku ich zniszczenia lub utraty, z uwzględnieniem przeznaczenia oraz wykorzystania kart i tabliczek tożsamości przez osoby, o których mowa w ust. 1, a także wzór rozkazu wyjazdu, mając na względzie zapewnienie konieczności jego ujednolicenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8718Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 593 ust.1)
2023-10-23

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i innymi

ministrami, którym są podporządkowane formacje uzbrojone, określi, w drodze rozporządzenia, terminy kierowania osób podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej do służby w formacjach uzbrojonych, uwzględniając potrzeby uzupełnieniowe tych formacji oraz okresy szkolenia w tych formacjach. Rozporządzenie wydaje się corocznie w okresie trwania obowiązku odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
8719Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 593 ust.4)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrami, którym są podporządkowane formacje uzbrojone,

określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób podlegających obowiązkowi odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej do służby w formacjach uzbrojonych, zapewniając współdziałanie w tych sprawach szefa wojskowego centrum rekrutacji i komendanta jednostki organizacyjnej formacji uzbrojonej lub innego właściwego w tych sprawach organu, a w zakresie przeznaczania i kierowania do tej służby, uwzględniając także konieczność uzupełniania Sił Zbrojnych w pierwszej kolejności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8720Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 599 ust.4)
2023-10-23

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi,

w drodze rozporządzenia, sposób i tryb finansowania kosztów leków, o których mowa w ust. 3, uwzględniając konieczność racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe