Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8701Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33zf ust.4)
2019-09-23

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w rejestrze, o którym mowa w ust. 1

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8702Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33zd ust.1 pkt 3)
2022-09-24

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wymagane zależności między oczekiwaną korzyścią eksperymentów medycznych, badań klinicznych produktów leczniczych lub badań klinicznych wyrobów medycznych, związanych z ekspozycją medyczną, a wielkością ryzyka i dawką skuteczną (efektywną)

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8703Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33zd ust.1 pkt 2)
2022-09-24

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) maksymalne wartości ograniczników dawek (limitów użytkowych dawek) dla osób uczestniczących w eksperymentach medycznych, badaniach klinicznych produktów leczniczych lub badaniach klinicznych wyrobów medycznych, związanych z ekspozycją medyczną, oraz dla opiekunów,

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8704Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33zd ust.1 pkt 1)
2022-09-24

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz szczegółowe wymagania dla urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8705Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33x pkt 2)
2022-09-24

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego oraz wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego zewnętrznego

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8706Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33x pkt 1)
2022-09-24

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres audytów klinicznych wewnętrznych oraz audytów klinicznych zewnętrznych

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8707Dz.U. 2020 poz. 220
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(art. 8 ust.3)
2016-01-18

Minister kierujący działem administracji rządowej właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej należących do danego działu, dla których została przewidziana praktyka zawodowa, określi, w drodze rozporządzenia, tryb uznawania tej praktyki odbytej w państwie członkowskim albo w państwie niebędącym państwem członkowskim oraz jej maksymalny uznawany okres

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8708Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33r ust.10)
2021-09-24

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji zawartych w Krajowej Bazie dotyczących poszczególnych kategorii urządzeń radiologicznych

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8709Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33q ust.13)
2021-09-24

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania, jakie mają spełniać jednostki ochrony zdrowia prowadzące działalność, o której mowa w ust. 1

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8710Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33p ust.14)
2021-09-24

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania, jakie mają spełniać jednostki ochrony zdrowia prowadzące działalność, o której mowa w ust. 1,uwzględniając wymagania dotyczące:

1) wyposażenia w urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze,

2) liczebności i kwalifikacji personelu biorącego udział w wykonywaniu poszczególnych rodzajów medycznych procedur radiologicznych

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8711Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33n ust.19 pkt 3)
2019-09-23

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór certyfikatu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8712Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33n ust.19 pkt 2)
2019-09-23

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres tematyczny szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8713Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33n ust.19 pkt 1)
2019-09-23

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) formy szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, i jego ramowy program

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8714Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33m ust.12 pkt 3)
2022-09-24

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres informacji objętych rejestrem, o którym mowa w ust. 11

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8715Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33m ust.12 pkt 2)
2022-09-24

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) działania, które należy podjąć w jednostce ochrony zdrowia po wystąpieniu ekspozycji niezamierzonej lub narażenia przypadkowego, właściwe dla kategorii, do której ta ekspozycja lub narażenie zostały zakwalifikowane, w tym działania służące ograniczeniu negatywnych skutków zdrowotnych dla pacjentów, wobec których doszło do ekspozycji niezamierzonej lub narażenia przypadkowego

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8716Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33m ust.12 pkt 1)
2022-09-24

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) kategorie ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych oraz kryteria kwalifikowania tych ekspozycji i narażeń do odpowiednich kategorii

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8717Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33l ust.16)
2022-09-24

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres oraz częstotliwość wykonywania testów eksploatacyjnych, a także dopuszczalne odchylenia badanych fizycznych parametrów dla urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8718Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33e ust.10)
2022-09-24

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie szczególnej ochrony w związku z ekspozycją medyczną w badaniach diagnostycznych, zabiegach i leczeniu kobiet w wieku rozrodczym, kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią, osób poniżej 16. roku życia, a także opiekunów oraz osób z otoczenia i rodziny pacjentów

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8719Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33g ust.3)
2022-09-24

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, diagnostyczne poziomy referencyjne, o których mowa w ust. 1

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8720Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 23c ust.7)
2020-07-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tereny, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia, o którym mowa w art. 23b

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane