Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8701Dz.U. 2023 poz. 913
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 10 ust.5)
2018-08-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentacji, o której mowa w ust. 1

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8702Dz.U. 2023 poz. 913
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 11 ust.4)
2018-08-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, progi uznania incydentu za poważny według rodzaju zdarzenia w poszczególnych sektorach i podsektorach określonych w załączniku nr 1 do ustawy

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8703Dz.U. 2023 poz. 913
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 14 ust.4)
2018-08-28

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjne i techniczne dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8704Dz.U. 2023 poz. 913
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 66 ust.9)
2018-08-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy Kolegium

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8705Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 11 ust.1 pkt 1)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania, jakie ma spełniać podmiot ubiegający się o wykonywanie zadań służby technicznej, o którym

mowa w art. 4, w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8706Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 11 ust.1 pkt 2)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb oceny, o której mowa w art. 4 ust. 6 i art. 6 ust. 3, dokonywanej przez Dyrektora TDT

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8707Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 11 ust.1 pkt 3)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór sprawozdania z oceny dokonywanej przez Dyrektora TDT

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8708Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 54 ust.1 pkt 1)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:

1) zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach krajowej homologacji typu pojazdu oraz szczegółowy

sposób przeprowadzania tych procedur

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8709Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 54 ust.1 pkt 2)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:

2) wymogi alternatywne stosowane w procedurze krajowej homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8710Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 54 ust.1 pkt 3)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:

3) szczegółowe czynności Dyrektora TDT i służb technicznych w procedurze krajowej homologacji typu pojazdu oraz

pojazdów produkowanych w małych seriach

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8711Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 54 ust.1 pkt 4)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:

4) zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji w związku z procedurą

krajowej homologacji typu pojazdu oraz pojazdów produkowanych w małych seriach

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8712Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 54 ust.1 pkt 5)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:

5) wzory dokumentów stosowanych w procedurze krajowej homologacji typu pojazdu oraz pojazdów produkowanych

w małych seriach

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8713Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 54 ust.1 pkt 6)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:

6) wzór oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8714Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 54 ust.1 pkt 7)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:

7) wzór i opis znaku stosowanego w procedurze krajowej homologacji typu pojazdu oraz pojazdów produkowanych

w małych seriach

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8715Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 55 ust.1 pkt 1)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla tramwaju lub trolejbusu:

1) zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze krajowej homologacji typu tramwaju lub trolejbusu oraz

szczegółowy sposób przeprowadzania tej procedury

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8716Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 55 ust.1 pkt 2)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla tramwaju lub trolejbusu:

2) szczegółowe czynności Dyrektora TDT i służby technicznej w procedurze krajowej homologacji typu tramwaju lub

trolejbusu

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8717Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 55 ust.1 pkt 3)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla tramwaju lub trolejbusu:

3) warunki i sposób wyboru tramwaju lub trolejbusu do badań homologacyjnych

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8718Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 55 ust.1 pkt 4)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla tramwaju lub trolejbusu:

4) zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji w związku z procedurą

krajowej homologacji typu tramwaju lub trolejbusu

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8719Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 55 ust.1 pkt 5)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla tramwaju lub trolejbusu:

5) wzory dokumentów stosowanych w procedurze krajowej homologacji typu tramwaju lub trolejbusu

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8720Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 55 ust.1 pkt 6)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla tramwaju lub trolejbusu:

6) wzór oznaczenia homologacyjnego i sposób numeracji świadectw krajowej homologacji typu tramwaju lub trolejbusu

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe