Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8701Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 1)
2013-08-11

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotu prowadzącego ośrodek doskonalenia techniki jazdy w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych oraz wyposażenia dydaktycznego;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8702Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 66 ust.1)
2013-08-11Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 6. wysokość: a) opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8703Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 20 ust.1)
2013-08-11

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1. wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ich opis;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8704Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 20 ust.1 pkt 3b)
2013-08-11

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 3) opłatę za wydanie:b)    międzynarodowego prawa jazdy - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8705Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 20 ust.1 pkt 3c)
2013-08-11

 Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 3) opłatę za wydanie:c)    pozwolenia na kierowanie tramwajem - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 30 zł.

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8706Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 20 ust.1)
2013-08-11

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 3. opłatę za wydanie: a) prawa jazdy,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8707Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1)
2013-08-11Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. wzór: d) pieczęci instruktora i wykładowcy,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8708Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 66 ust.1)
2013-08-11Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 7. wzór i sposób nadawania numeru ewidencyjnego egzaminatora;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8709Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 154 ust.6 pkt 4)
2013-08-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:4) sposób wyznaczenia oraz wartość maksymalnego zaangażowania funduszu inwestycyjnego zamkniętego w lokaty, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8710Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 94 ust.7 pkt 3)
2013-08-01

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 3)  warunki, jakie powinny spełniać niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz podmioty będące stroną umowy z funduszem

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8711Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 94 ust.7 pkt 1)
2013-08-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:1)    warunki zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8712Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 94 ust.7 pkt 6)
2013-08-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 6)    sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania funduszu w instrumenty pochodne

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8713Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 94 ust.7 pkt 5)
2013-08-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 5) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji niewystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8714Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 154 ust.6 pkt 3)
2013-08-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 3) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8715Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 154 ust.6 pkt 2)
2013-08-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 2) warunki zajmowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty pozycji w lokatach, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8716Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 154 ust.6 pkt 1)
2013-08-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 1) warunki lokowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów w niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8717Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 221)
2013-08-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także sposób i metodologię wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8718Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 94 ust.7 pkt 9)
2013-08-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 9) warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8719Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 94 ust.7 pkt 8)
2013-08-01

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 8) warunki, jakie muszą spełniać uznane indeksy

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8720Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 86 ust.10)
2013-07-25

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej, strefy całorocznej eksploatacji oraz, gdy jest to uzasadnione, strefy czasowo ograniczonej eksploatacji w pasażerskiej żegludze krajowej

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane