Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8701Dz.U. 2023 poz. 1028
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

(art. 59do ust.3 pkt 2)
2024-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i terminy rozliczania należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1

– mając na względzie, aby wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nie wpływała w istotny sposób na zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia, konieczność zapewnienia skuteczności sprawowanego nadzoru oraz możliwość składania deklaracji o wysokości należnej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8702Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 23h pkt 2)
2023-09-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób noszenia odznaki

– mając na uwadze konieczność ujednolicenia składanych wniosków, wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce oraz potrzebę zapewnienia jednolitego sposobu noszenia odznaki

 

 

Szef Służby Cywilnej
Otwarte - zaległe
 
8703Dz.U. 2023 poz. 1952
Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

(art. 8a pkt 2)
2023-09-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób obliczania stypendium w przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach w Szkole

– kierując się potrzebą zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do kształcenia w Szkole, a także efektywnością i racjonalnością świadczeń przyznawanych słuchaczom Szkoły oraz uwzględniając, aby środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą pokrywały koszty noclegu, przejazdów, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą, opłat wizowych, oraz uzasadnionych kosztów związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8704Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 10g pkt 2)
2016-07-28

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8705Dz.U. 2021 poz. 2234
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

(art. 14 ust.3 pkt 2)
2016-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób wypłacania uposażenia albo wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych przysługujących oddelegowanemu

pracownikowi, funkcjonariuszowi albo żołnierzowi, z uwzględnieniem podziału na uposażenie albo wynagrodzenie

i należności wypłacane przez ABW oraz jednostkę organizacyjną, z której pracownik, funkcjonariusz albo żołnierz

został oddelegowany

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8706Dz.U. 2023 poz. 1605
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 576 pkt 2)
2022-01-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe rodzaje kosztów postępowania odwoławczego, objętych wpisem oraz uzasadnionymi kosztami stron, a także sposób i tryb ich rozliczania

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8707Dz.U. 2024 poz. 345
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

(art. 13 ust.5 pkt 2)
2022-06-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb sporządzania i uzgadniania planu organizacji i działania ZPHM oraz jego zmian

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - uchylone
 
8708Dz.U. 2024 poz. 125
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 29 ust.6 pkt 2)
2019-03-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego przewodniczącemu Rady oraz członkom

Rady w związku z poniesieniem tych kosztów w ramach udziału w pracach Rady oraz sposób obliczania

wysokości albo maksymalną kwotę tego zwrotu

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8709Dz.U. 2023 poz. 1605
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 70 pkt 2)
2021-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych zawierających wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu lub konkursie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8710Dz.U. 2022 poz. 1105
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 28b ust.3 pkt 2)
2017-05-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór i sposób noszenia odznaki, o której mowa w art. 28a ust. 1

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8711Dz.U. 2024 poz. 749
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 26 pkt 2)
2015-11-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór legitymacji rzecznika patentowego, kierując się koniecznością zapewnienia identyfikacji osoby uprawnionej

do wykonywania zawodu oraz używającej tytułu zawodowego „rzecznik patentowy”

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8712Dz.U. 2024 poz. 145
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 14 ust.6 pkt 2)
2019-01-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 5

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8713Dz.U. 2023 poz. 1136
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 85b ust.9 pkt 2)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres badań, o których mowa w ust. 1

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8714Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 115 pkt 2)
2014-10-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)    sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 113 ust. 1,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8715Dz.U. 2024 poz. 632
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(art. 13 ust.4 pkt 2)
2017-03-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)    szczegółowy zakres, warunki, sposób i tryb udzielania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane dalej "CBA", Policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową oraz organy kontroli skarbowej niezbędnej pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego przy wykonywaniu czynności w ramach tych postępowań.

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8716Dz.U. 2024 poz. 251
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(art. 16 pkt 2)
2018-03-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb działania Międzynarodowej Rady Instytutu

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8717Dz.U. 2024 poz. 632
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(art. 20 ust.2 pkt 2)
2018-10-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)sposób rozliczania kosztów szkolenia, o których mowa w art. 19 ust. 4

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8718Dz.U. 2023 poz. 1136
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 85b ust.9 pkt 3)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) podmiot właściwy do przeprowadzania badań, o których mowa w ust.

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8719Dz.U. 2023 poz. 1952
Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

(art. 8a pkt 3)
2023-09-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy sposób obliczania i dokumentowania kosztów utrzymania za granicą, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3

– kierując się potrzebą zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do kształcenia w Szkole, a także efektywnością i racjonalnością świadczeń przyznawanych słuchaczom Szkoły oraz uwzględniając, aby środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą pokrywały koszty noclegu, przejazdów, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą, opłat wizowych, oraz uzasadnionych kosztów związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia

 

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8720Dz.U. 2023 poz. 1605
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 477 ust.10 pkt 3)
2022-01-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres zagadnień, w oparciu o które przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne oraz uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane