Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8721Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 23 ust.2 pkt 1a)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na cele określone
w ust. 1, w tym tryb:
a) oceny wniosków dotyczących zadań przewidzianych do finansowania

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8722Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 23 ust.2 pkt 1b)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na cele określone
w ust. 1, w tym tryb:
b) oceny realizacji finansowanych zadań

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8723Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 23 ust.2 pkt 1c)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na cele określone
w ust. 1, w tym tryb:
c) rozliczania przyznanych środków finansowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8724Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 23 ust.2 pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8725Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 23 ust.2 pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania środków
finansowych, zawierających informacje o realizacji współpracy naukowej z zagranicą wraz z rozliczeniem finansowym poniesionych kosztów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8726Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 23 ust.3 pkt 1a)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na cele określone w ust. 1, w tym:
a) przeznaczenie pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8727Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 23 ust.3 pkt 1b)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na cele określone w ust. 1, w tym:
b) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8728Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 23 ust.3 pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób kumulowania pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8729Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 23 ust.3 pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) maksymalne wielkości pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8730Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 23 ust.3 pkt 4)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
4) maksymalną intensywność pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8731Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 23 ust.3 pkt 5)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy oraz w raporcie rocznym
i raporcie końcowym z realizacji zadań objętych pomocą
 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8732Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 25 ust.7 pkt 1a)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1)   szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych na cele określone w ust. 1 , 3, 4a i 5 w zakresie finansowania zadań związanych ze sporządzaniem ekspertyz, opinii i ocen naukowych, oraz rozliczania tych środków, w tym tryb oceny:
a)   wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę

 
Zamknięte - uchylone
 
8733Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 25 ust.7 pkt 1b)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1)   szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych na cele określone w ust. 1 , 3, 4a i 5 w zakresie finansowania zadań związanych ze sporządzaniem ekspertyz, opinii i ocen naukowych, oraz rozliczania tych środków, w tym tryb oceny:
b)   realizacji finansowanych zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę

 
Zamknięte - uchylone
 
8734Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 25 ust.7 pkt 1c)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania przyznanych środków finansowych na cele
określone w ust. 1 i 4a, w tym tryb:
c) rozliczania przyznanych środków finansowych

 
Zamknięte - uchylone
 
8735Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 25 ust.7 pkt 2a)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:

2)   szczegółowy zakres informacji zawartych :
a)  we wnioskach o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę

 
Zamknięte - uchylone
 
8736Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 25 ust.7 pkt 2b)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:

2)   szczegółowy zakres informacji zawartych :
b)  w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania środków finansowych przyznanych na cele określone w ust. 1, 3, 4a i 5 w zakresie finansowania zadań związanych ze sporządzaniem ekspertyz, opinii i ocen naukowych
 

 
Zamknięte - uchylone
 
8737Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 25 ust.7 pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania środków
finansowych, zawierających informacje o realizacji działalności upowszechniającej naukę wraz
z rozliczeniem finansowym poniesionych kosztów

 
Zamknięte - uchylone
 
8738Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 25 ust.8 pkt 1a)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na cele określone w ust. 1 i 4a, w tym:
a) przeznaczenie pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8739Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 25 ust.8 pkt 1b)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na cele określone w ust. 1 i 4a, w tym:
b) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8740Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 25 ust.8 pkt 2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób kumulowania pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone