Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8721Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 2)
2013-01-28

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 2) liczbę rozmnożeń materiału siewnego dla poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych, z uwzględnieniem opisu poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8722Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 4)
2013-01-28

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:4) szczegółowe wymagania w zakresie jakości materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, z zastrzeżeniem pkt 8

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8723Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 5)
2013-01-28

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:dopuszczalną wielkość partii materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych w obrocie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8724Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 6)
2013-01-28

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:sposób oznaczania partii materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych wytworzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8725Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 7)
2013-01-28Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:wzór upoważnienia udzielanego przez zachowującego odmianę osobie, która będzie prowadzić obrót materiałem siewnym, składającej wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego - w przypadku odmian chronionych wyłącznym prawemMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8726Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 8)
2013-01-28

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:wykaz gatunków roślin rolniczych, których materiał siewny może być uznany za materiał siewny kategorii handlowy, oraz wymagania w zakresie jakości dla tego materiału

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8727Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 3)
2013-01-28

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 3)    szczegółowe wymagania w zakresie wytwarzania materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, z uwzględnieniem w szczególności:
a)    terminów dokonywania i liczby ocen stanu plantacji nasiennej w odniesieniu do poszczególnych grup roślin i gatunków,
b)    izolacji przestrzennej od innych upraw, czystości gatunkowej i odmianowej, zdrowotności, określenia przedplonu oraz zmianowania roślin na plantacjach nasiennych,
c)    czasu prowadzenia plantacji wieloletnich roślin rolniczych,
d)    sposobu oznaczania plantacji nasiennych,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8728Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 72a pkt 1)
2020-01-01

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wymagania w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i roślin ozdobnych oraz sadzonek winorośli

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8729Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 72a pkt 2)
2020-01-01

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2)   sposób oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i roślin ozdobnych oraz sadzonek winorośli

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8730Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 1)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1)   warunki lokalowe oraz wyposażenie techniczne niezbędne do wykonywania oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz uzyskania akredytacji w tym zakresie,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8731Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 2)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2)   sprzęt wymagany do pobierania prób materiału siewnego,

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8732Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 3)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3)   zakres oraz sposób wykonywania nadzoru nad urzędowymi kwalifikatorami, akredytowanymi kwalifikatorami, urzędowymi próbobiorcami, akredytowanymi próbobiorcami, akredytowanymi laboratoriami i urzędowymi laboratoriami oraz kontroli ich pracy,

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8733Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 4)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

4)   minimalną liczbę wykonanych ocen oraz minimalną liczbę pobranych prób w określonym czasie,

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8734Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 5)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

5)   programy szkoleń, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 i art. 79 ust. 3,

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8735Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 6)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

6)   szczegółowe warunki kadrowe, organizacyjne i techniczne, jakie powinny spełniać ośrodki szkoleniowe,

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8736Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 7)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

7)   wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3,

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8737Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 8)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

8)   warunki i sposób przeprowadzania egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3, oraz sposób przechowywania dokumentacji w tym zakresie

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8738Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 118 pkt 1)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)   sposób ustalania i wysokość opłat, o których mowa w art. 115 ust. 1

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8739Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 118 pkt 2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2)   sposób uiszczania opłat, o których mowa w art. 115 ust. 1
 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8740Dz.U. 2012 poz. 1265
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 29b pkt 1)
2014-08-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje zezwoleń, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane