Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8721Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 43zq ust.3 pkt 1)
2019-01-01

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) uprawnienia funkcjonariuszy i pracowników do wyżywienia w trakcie wykonywania czynności służbowych w ramach form kształcenia, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając normy wyżywienia oraz formy ich realizacji, a także wysokość dziennej pieniężnej wartości normy wyżywienia, jej waloryzację oraz dopuszczalne przekroczenia, a także inne przypadki, w których wyżywienie przysługuje

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8722Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 43zq ust.3 pkt 2)
2019-01-01

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

 2) tryb i warunki otrzymywania równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz jego wysokość przez funkcjonariuszy i pracowników wykonujących czynności służbowe w ramach form kształcenia

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8723Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 205 pkt 4)
2018-11-30

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb postępowania oraz właściwość przełożonych w zakresie przyznawania i wypłaty nagród uznaniowych i zapomóg ​

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8724Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 119 ust.4)
2018-11-30

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki otrzymywania równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie podczas pełnienia służby oraz jego wysokość, uwzględniając sposób jego naliczania oraz wypłaty

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8725Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 168 ust.9)
2018-11-30

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o których mowa w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz jednostki organizacyjne do tego właściwe

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8726Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 76 ust.6)
2018-12-20

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii KNF, określi, w drodze rozporządzenia, metodę obliczania kwoty, o której mowa w ust. 4 pkt 2

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8727Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 27 ust.5 pkt 1)
2019-01-01

 

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ramowe procedury:

1) przyjmowania oraz obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8728Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 27 ust.5 pkt 2)
2019-01-01

 

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ramowe procedury:

2) dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8729Dz.U. 2024 poz. 459
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

(art. 5 ust.3)
2018-06-30

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, obszary, na których poszczególni zarządzający obszarami będą wykonywać zadania określone w ustawie, przez przypisanie zarządzającym terenów położonych w administracyjnych granicach powiatów

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8730Dz.U. 2024 poz. 459
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

(art. 14 ust.3 pkt 11)
2023-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

11) sposób wydzielenia organizacyjnego działalności objętej decyzją o wsparciu oraz prowadzenia rozliczeń w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nieobjętej decyzją o wsparciu

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8731Dz.U. 2023 poz. 1111
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

(art. 20 ust.17)
2018-10-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3 i 4, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8732Dz.U. 2023 poz. 1111
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

(art. 20 ust.18)
2018-10-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, minimalną sumę gwarancji ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 4

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8733Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 91 ust.7c)
2018-07-14

 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach

 

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8734Dz.U. 2023 poz. 324
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 39 pkt 1)
2018-09-03

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia dydaktycznego, jakie powinien posiadać podmiot szkolący

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8735Dz.U. 2023 poz. 324
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 39 pkt 2)
2018-09-03

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego wykładowcy prowadzącego podstawowe szkolenia i okresowe szkolenia

  • Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8736Dz.U. 2023 poz. 324
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 39 pkt 3)
2018-09-03

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowe programy i warunki techniczno-organizacyjne podstawowych szkoleń i okresowych szkoleń

  • Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8737Dz.U. 2023 poz. 324
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 39 pkt 4)
2018-09-03

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór zaświadczenia o ukończeniu podstawowych szkoleń i okresowych szkoleń

  • Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8738Dz.U. 2023 poz. 324
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 26 ust.6)
2018-09-03

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje czynności związanych z przeprowadzaniem badań, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, i doprowadzeniem do prawidłowego działania tachografu oraz wysokość opłat za te czynności

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8739Dz.U. 2015 poz. 1255
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 20 ust.5)
2018-08-31

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu corocznie określa, w drodze
rozporządzenia, wysokość kwoty bazowej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8740Dz.U. 2023 poz. 913
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 6 pkt 1)
2018-08-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz usług kluczowych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane