Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8721Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 23c ust.7)
2020-07-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tereny, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia, o którym mowa w art. 23b

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8722Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 71 ust.12 pkt 5)
2019-09-23

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) zawartość wniosku o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 5, oraz wykaz dokumentów dołączanych do wniosku

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8723Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zf ust.4 pkt 3)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób odbywania ciągłego szkolenia, w tym tryb dokumentowania jego przebiegu

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8724Dz.U. 2016 poz. 393
Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016

(art. 18 ust.3 pkt 2)
2016-03-25

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy sposób dokonywania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8725Dz.U. 2016 poz. 393
Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016

(art. 18 ust.3 pkt 1)
2016-03-25

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych, które podlegają zgłoszeniu
w terminie, o którym mowa w ust. 1, oraz okoliczności uzasadniające to zgłoszenie

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8726Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 71 ust.12 pkt 4)
2019-09-23

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) zakresy szkoleń i formy organizowania szkoleń dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 5

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8727Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 71 ust.12 pkt 3)
2019-09-23

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób pracy składów egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1, oraz wysokość wynagrodzenia członków tej komisji za uczestnictwo w składzie egzaminacyjnym

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8728Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 71 ust.12 pkt 2)
2019-09-23

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób przeprowadzania oraz sposób ustalania wyniku egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 5, oraz wysokość opłaty za ten egzamin

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8729Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 71 ust.12 pkt 1)
2019-09-23

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) typy uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 5, rodzaje działalności, do których nadzorowania uprawniają, oraz szczegółowe warunki nadawania tych uprawnień

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8730Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 44f pkt 3)
2018-08-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wykaz nowych substancji psychoaktywnych ​

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8731Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 26 ust.5 pkt 6)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) wzór karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8732Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 26 ust.5 pkt 5)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób potwierdzania dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form doskonalenia zawodowego

dyspozytorów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8733Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 26 ust.5 pkt 4)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8734Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 19 ust.2)
2020-06-30

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8735Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 44f pkt 1)
2018-08-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz substancji psychotropowych z podziałem na grupy, o których mowa w art. 32

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8736Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 27 ust.13 pkt 5)
2019-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) wzory certyfikatów: instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień ​

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8737Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 27 ust.13 pkt 4)
2019-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8738Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 27 ust.13 pkt 3)
2019-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb i sposób przeprowadzania egzaminu

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8739Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 26 ust.5 pkt 3)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8740Dz.U. 2023 poz. 700
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

(art. 10 ust.9)
2016-09-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz laboratoriów, o których mowa w ust. 6

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane