Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8721Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 1a)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów

1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności

oraz kompetencji społecznych, przy czym:

1) w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:

a) w zakresie języka i komunikowania się – struktury i zasady tworzenia wypowiedzi

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8722Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 5)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

5) funkcje oceniania bieżącego ucznia, z uwzględnieniem konieczności przekazywania uczniowi informacji o jego

osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8723Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9g ust.12)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, sposób prowadzenia listy ekspertów, tryb wpisywania i skreślania ekspertów z listy

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8724Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 10)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym: 

 10) termin przechowywania prac zdających oraz dokumentacji egzaminu zawodowego,

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8725Dz.U. 1997 Nr 41 poz. 254
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 19 ust.5)
2012-07-02Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw zdrowia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego i Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Kościoła, określą, w drodze rozporządzenia, sposób organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz korzystającym ze zorganizowanego odpoczynkuMinister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8726Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 85)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymogi techniczne, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8727Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 4)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

4) skalę rocznych, semestralnych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wraz ze wskazaniem,

które z ocen według tej skali uznaje się za oceny pozytywne, a które za negatywne, oraz podstawowe obszary,

które bierze się pod uwagę przy ocenianiu zachowania ucznia, skalę rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej

zachowania, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia jednolitego systemu oceniania ucznia

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8728Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 3c)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów

1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności

oraz kompetencji społecznych, przy czym:

3) w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy

Kwalifikacji określa:

c) w zakresie funkcjonowania społecznego – podejmowanie obowiązków, współdziałanie i angażowanie się.

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8729Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 3b)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów

1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności

oraz kompetencji społecznych, przy czym:

3) w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy

Kwalifikacji określa:

b) w odniesieniu do zdrowia i środowiska – dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo oraz postawę wobec środowiska

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8730Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 3a)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów

1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności

oraz kompetencji społecznych, przy czym:

3) w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy

Kwalifikacji określa:

a) w zakresie języka i komunikowania się – kulturę komunikowania się

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8731Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 6)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

6) warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, a w przypadku ucznia, o którym mowa

w art. 16 ust. 8 – także rodzaje zajęć edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego,

skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia

prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8732Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 3)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

3) zakres projektu edukacyjnego oraz warunki jego realizacji, z uwzględnieniem konieczności ujęcia w kryteriach

oceniania zachowania udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8733Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 7)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

7) tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu

poprawkowego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu

oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu;

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8734Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 8)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

8) tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 lub art. 44ya ust. 3, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2, skład komisji, o których mowa w art. 44n ust. 4 lub art. 44ya ust. 3, z uwzględnie-niem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzania tego sprawdzianu lub prawidłowości usta-lania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego udokumentowania pracy komisji

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8735Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 9)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

9) warunki promocji ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem,

z uwzględnieniem rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, które wlicza się do średniej ocen,

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8736Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 10)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

10) tryb i formę przeprowadzania egzaminu semestralnego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości

przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8737Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 4)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

4) warunki, jakie muszą spełniać tłumaczenia świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93

ust. 3, oraz dokumentów, o których mowa w pkt 2

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8738Dz.U. 2019 poz. 1942
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

(art. 31 ust.1 pkt 1)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres

danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych,

zbiorach danych jednostek, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy przekazywania

do bazy danych SIO danych, o których mowa w:

1) art. 8 pkt 1 lit. c, e-k i pkt 2-4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j, pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. f

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8739Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 71b ust.7 pkt 2)
2015-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, w innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci, rodzaje niepełnosprawności wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, szczegółowy zakres indywidualnego programu edukacyjno--terapeutycznego oraz tryb jego opracowywania, a także zatrudnienie specjalistów do realizacji potrzeb dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8740Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 36a ust.1f)
2015-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, staż pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 1a, sposób i tryb przeprowadzania konkursu oraz skład i tryb pracy komisji konkursowej

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane