Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8721Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 68 ust.1 pkt 4)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowe czynności Dyrektora TDT i służb technicznych w procedurze indywidualnego dopuszczenia pojazdu

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8722Dz.U. 2023 poz. 922
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

(art. 5 ust.6a)
2022-06-18

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie

powinny spełniać wnioski o pomoc na działanie określone w art. 1 ust. 1 pkt 4 oraz wnioski o wypłatę tej pomocy

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8723Dz.U. 2023 poz. 922
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

(art. 5 ust.7)
2022-06-18

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać formularze wniosków, o których mowa w ust. 4a, umieszczane na stronie internetowej Agencji, oraz szczegółowe warunki i tryb składania tych wniosków za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Agencji, mając na względzie identyfikację producenta rolnego w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz zabezpieczenie danych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8724Dz.U. 2023 poz. 926
Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

(art. 2f)
2012-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji, rodzaje dokumentów, których kopie dołącza się do tego wniosku, oraz tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji, uwzględniając w szczególności zakres niezbędnej analizy, o której mowa w art. 2a ust. 1, przy udzielaniu określonych poręczeń lub gwarancji oraz zapewnienie sprawności rozpatrywania wniosków.

Minister Skarbu Państwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
8725Dz.U. 2023 poz. 926
Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

(art. 34a ust.4 pkt 1)
2018-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki oraz tryb udzielania w ramach programów rządowych w formie poręczeń lub gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego:

1) pomocy publicznej

 

  • Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Minister Finansów
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8726Dz.U. 2023 poz. 926
Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

(art. 34a ust.4 pkt 2)
2018-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki oraz tryb udzielania w ramach programów rządowych w formie poręczeń lub gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego:

2) pomocy de minimis

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8727Dz.U. 2023 poz. 926
Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

(art. 34a ust.4 pkt 3)
2018-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki oraz tryb udzielania w ramach programów rządowych w formie poręczeń lub gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego:

3) pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8728Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 100c ust.3 pkt 1)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy, sposób i tryb:

1) informowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych otwartego funduszu o obowiązku przekazania środków

zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS w związku z ukończeniem

przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8729Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 100c ust.3 pkt 2)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy, sposób i tryb:

2) umarzania, o którym mowa w ust. 2, informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o okresach, za które umorzono jednostki rozrachunkowe oraz dokonywania rozliczeń między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a otwartym funduszem wynikających z obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w taki sposób, aby w miesiącu, w którym ubezpieczony ukończy wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nastąpiło umorzenie wszystkich jednostek rozrachunkowych pozostających na rachunku ubezpieczonego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8730Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 106ja)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności dla działu I i grup ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz minimalną wysokość kapitału gwarancyjnego dla działu I załącznika do tej ustawy

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8731Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 123a)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, termin i tryb dokonywania wypłat transferowych

w przypadkach, o których mowa w art. 119 oraz w przepisach rozdziałów 12 i 13. Rozporządzenie powinno określać

zasady współdziałania Krajowego Depozytu i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz otwartych funduszy i Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń wypłat transferowych oraz sposób rozdysponowania odsetek

z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczenia tej wypłaty.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8732Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 185 ust.4 pkt 1)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość wpłat wnoszonych do Funduszu Gwarancyjnego, z tym że całkowita wartość środków Funduszu

Gwarancyjnego nie może przekraczać 0,3% wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy, chyba że

wartość zobowiązań Funduszu Gwarancyjnego wobec otwartych funduszy przekracza tę wielkość

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8733Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 185 ust.4 pkt 2)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb wnoszenia wpłat do Funduszu Gwarancyjnego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8734Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 185 ust.4 pkt 3)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób i tryb działania Funduszu Gwarancyjnego, w tym lokowania jego środków

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8735Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 185 ust.4 pkt 4)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób gospodarowania środkami Funduszu Gwarancyjnego, wysokość opłat wnoszonych do Krajowego Depozytu za administrowanie Funduszem Gwarancyjnym i tryb ich wnoszenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8736Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 185 ust.4 pkt 5)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

5) warunki i tryb dokonywania wypłat ze środków Funduszu Gwarancyjnego oraz ich zwrotu powszechnym towarzystwom,

a także sposób dokonywania rozliczeń z powszechnymi towarzystwami, które zaprzestały dokonywania

wpłat wskutek zakończenia działalności określonej w ustawie

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8737Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 196 pkt 1)
2014-02-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny oraz informacja, o której mowa

w art. 191 ust. 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8738Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 196 pkt 2)
2014-02-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)    sposób i termin udostępniania przez fundusz prospektu informacyjnego oraz termin przesyłania informacji, o których mowa w art. 191-193

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8739Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 196 pkt 3)
2014-02-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)    zakres sprawozdań i bieżących informacji dostarczanych przez towarzystwo i fundusz do organu nadzoru oraz terminy przekazywania tych sprawozdań i informacji

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8740Dz.U. 2023 poz. 948
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

(art. 107 ust.2)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania się przez podmioty powiązane do uprzedniego porozumienia cenowego

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane