Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8721Dz.U. 2024 poz. 312
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 37 ust.7 pkt 1)
2017-07-10

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania sądów, zawierający w szczególności:

1) wewnętrzną organizację sądów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8722Dz.U. 2024 poz. 312
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 37 ust.7 pkt 2)
2017-07-10

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania sądów, zawierający w szczególności:

2) tryb funkcjonowania sądów, w tym określenie właściwości miejscowej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8723Dz.U. 2024 poz. 312
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 37 ust.7 pkt 3)
2017-07-10

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania sądów, zawierający w szczególności:

3) czynności jurysdykcyjne i administracyjne sądów i ich organów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8724Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 13ia ust.20)
2020-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych

 

 

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8725Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 13iba ust.11)
2021-08-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość prowizji, o której mowa w ust. 8

 

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8726Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 13l ust.2)
2022-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb, sposób i zakres kontroli, o której mowa w ust. 1, wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8727Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 13mf ust.10)
2023-05-06

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia KPK, mając na względzie wzór formularza określony w załączniku II do dyrektywy 2019/520.

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8728Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 16zi)
2023-05-06

Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz aktów wykonawczych wydanych przez Komisję Europejską na podstawie dyrektywy 2019/520.

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8729Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 24m ust.3)
2012-06-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, metodę dokonywania klasyfikacji, o których mowa w ust. 1,

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8730Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 24mb ust.6 pkt 1)
2022-09-09

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) metodę i sposób przeprowadzania oceny ryzyka, o której mowa w art. 24ma ust. 1

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8731Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 24mb ust.6 pkt 2)
2022-09-09

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób przekazywania sprawozdania z oceny ryzyka, o którym mowa w art. 24ma ust. 3, do ministra właściwego do spraw transportu

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8732Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 24mb ust.6 pkt 3)
2022-09-09

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) zawartość i sposób prezentacji wyników oceny ryzyka w sprawozdaniu z oceny ryzyka, o którym mowa w art. 24ma ust. 3

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8733Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 24mb ust.6 pkt 4)
2022-09-09

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

4) kategorie bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8734Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 39 ust.7k)
2016-07-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o udostępnienie kanału technologicznego, rodzaje dokumentów dołączanych do tego wniosku, wysokość stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego oraz sposób obliczania opłaty za częściowe udostępnienie kanału technologicznego, biorąc pod uwagę poziom uzasadnionych kosztów budowy i eksploatacji kanału technologicznego, jego wypełnienie kablem lub kanalizacją kablową oraz potrzeby rozwoju telekomunikacji, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8735Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 40 ust.7)
2023-09-21

Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, ustala, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej, dla dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł, z tym że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 20 zł.

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8736Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 40a ust.5 pkt 1)
2022-12-18

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia:

1) tryb, sposób, termin oraz warunki wnoszenia opłaty elektronicznej i jej rozliczania

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8737Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 40a ust.5 pkt 2)
2022-12-18

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia:

2) tryb, sposób i termin dokonywania zwrotu opłaty elektronicznej w przypadku gdy opłata ta została wniesiona w kwocie wyższej niż należna oraz nienależnie pobranej opłaty elektronicznej

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8738Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 40a ust.5 pkt 3)
2022-12-18

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia:

3) tryb, sposób i termin przekazywania opłat elektronicznych oraz kar grzywny, o których mowa w art. 13na ust. 1 i art. 13naa ust. 1 i 2, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8739Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 40a ust.5 pkt 4)
2022-12-18

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

określi, w drodze rozporządzenia:

4) przypadki, w których ustanawiane jest zabezpieczenie należności z tytułu opłat elektronicznych, formę i sposób jego ustalania oraz tryb, sposób i termin dokonywania zwrotu tego zabezpieczenia

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8740Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 41 ust.2 pkt 2)
2012-10-19

Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz: 2. dróg krajowych, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedyńczej osi do 8 t.

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane