Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8721Dz.U. 2017 poz. 2128
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 26 ust.7)
2010-07-13

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. wzory: c) świadectw pomiarowych;

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8722Dz.U. 2017 poz. 2128
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 26 ust.7)
2010-07-13

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. wysokość i sposób uiszczania opłat za poszczególne czynności pomiaru statku

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8723Dz.U. 2017 poz. 2128
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 26 ust.7)
2010-07-13

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób i zakres wykonywania czynności pomiaru statku;

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8724Dz.U. 2017 poz. 2128
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 26 ust.7)
2010-07-13

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. wzory: a) wniosku o przeprowadzenie pomiaru statku,

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8725Dz.U. 2017 poz. 2111
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

(art. 6 ust.2)
2018-02-16

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wielkość, wzór i sposób umieszczenia informacji, o których mowa w ust. 1, oraz treść informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8726Dz.U. 2017 poz. 2097
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 19 ust.7)
2023-08-25

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzory rejestrów, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając potrzebę sprawnego przepływu danych i kontroli realizacji praw do rekompensaty.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8727Dz.U. 2017 poz. 2077
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 38a pkt 1)
2015-06-01

Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:
1) kwotę ustaloną w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego, ogłoszonej zgodnie z art. 38, na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich
kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze
roku budżetowego, za który ogłaszana jest relacja, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8728Dz.U. 2017 poz. 2077
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 36 ust.6)
2018-03-01

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania umorzonych kwot oraz termin ogłaszania wykazu, o którym mowa w ust. 3, a także organy obowiązane do przekazywania dyrektorowi izby administracji skarbowej danych umożliwiających sporządzenie tego wykazu i termin ich przekazywania
 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8729Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 8)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

8) tryb ogłaszania statutu związku powiatowo-gminnego, zmiany tego statutu oraz informacji o wykreśleniu
związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-gminnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8730Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 7)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

7) zakres danych podlegających wpisowi do rejestru związków powiatowo-gminnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8731Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 6)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób prowadzenia rejestru związków powiatowo-gminnych, w tym sposób dokonywania wpisów w tym rejestrze,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8732Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 5)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

5) dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszeń, o których mowa w pkt 2–4

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8733Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 4)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
4) wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-
-gminnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8734Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 3)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku powiatowo-gminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8735Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku powiatowo-gminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8736Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 1c)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb postępowania w sprawach:

c) wykreślenia związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-gminnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8737Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 1b)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb postępowania w sprawach:

b) rejestracji zmiany statutu związku powiatowo-gminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8738Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 1a)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb postępowania w sprawach:
a) rejestracji związku powiatowo-gminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8739Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 68 ust.6 pkt 8)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

8) tryb ogłaszania statutu związku powiatów, zmiany tego statutu oraz informacji o wykreśleniu związku powiatów
z rejestru związków powiatów

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8740Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 68 ust.6 pkt 7)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

7) zakres danych podlegających wpisowi do rejestru związków powiatów

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane