Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8721Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 28 ust.6 pkt 3)
2011-08-11

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności energetycznej, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8722Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 28 ust.6 pkt 4)
2011-08-11

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 4. dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8723Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 28 ust.6 pkt 5)
2011-08-11

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 5. sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła, o której mowa w ust. 3

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8724Dz.U. 2015 poz. 345
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 6 ust.10)
2014-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8725Dz.U. 2015 poz. 345
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 6 ust.10)
2014-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. ilość leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa, oraz sposób obliczania kosztu sporządzania leku recepturowegoMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8726Dz.U. 2023 poz. 826
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 24 ust.7 pkt 2)
2020-11-26

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) minimalne wymagania, jakie muszą spełniać analizy, o których mowa w art. 25 pkt 14 lit. c i art. 25a pkt 14 oraz art. 26 pkt 2 lit. h-j

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8727Dz.U. 2023 poz. 826
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 35 ust.10 pkt 1)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. sposób i procedury przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji;

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8728Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(art. 187 ust.6)
2012-12-09Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, realizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnegoMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8729Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 45 ust.5)
2012-01-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki postępowania przetargowego na udzielenie koncesji, o których mowa w niniejszym rozdzialeMinister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8730Dz.U. 2022 poz. 2702
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 35 ust.6 pkt 1)
2016-11-05

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) ramowy program stażu adaptacyjnego,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8731Dz.U. 2022 poz. 1599
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

(art. 32 ust.7 pkt 1)
2022-07-02

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb przyznawania członkowi kadry narodowej, trenerowi oraz zawodnikowi stypendium sportowego, a także wstrzymywania i pozbawiania tego stypendium

 

 

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8732Dz.U. 2023 poz. 826
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 35 ust.10 pkt 2)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. wysokość opłat, o których mowa w ust. 3,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8733Dz.U. 2023 poz. 826
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 38 ust.4 pkt 1)
2017-06-02

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie:

1)   osoby uprawnionej,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8734Dz.U. 2023 poz. 826
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 38 ust.4 pkt 2)
2017-06-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie:

2)    pielęgniarki i położnej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8735Dz.U. 2023 poz. 826
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 38 ust.7)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji zawartych w zleceniu, wzór zlecenia na zaopatrzenie w postaci papierowej oraz wzór zlecenia naprawy w postaci papierowej

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8736Dz.U. 2022 poz. 2702
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 35 ust.6 pkt 2)
2016-11-05

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia:

    

2)    sposób i tryb odbywania oraz zaliczania stażu adaptacyjnego,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8737Dz.U. 2022 poz. 2702
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 35 ust.6 pkt 3)
2016-11-05

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia:

    3)    szczegółowy zakres uprawnień zawodowych pielęgniarki i położnej w okresie odbywania stażu adaptacyjnego,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8738Dz.U. 2022 poz. 2702
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 35 ust.6 pkt 4)
2016-11-05

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia:

4) warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy, w którym odbywają się staże adaptacyjne

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8739Dz.U. 2022 poz. 1599
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

(art. 34 ust.4)
2020-06-04

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych, w zależności od osiągnięcia sportowego, oraz szczegółowy tryb i warunki przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych

 

 

 

 

Minister Sportu 
Zamknięte - zrealizowane
 
8740Dz.U. 2022 poz. 1599
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

(art. 35 ust.4)
2017-11-28

 Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i wzory odznak, wzory legitymacji potwierdzających przyznanie tych odznak, rodzaje wyróżnień oraz przedział wysokości nagród pieniężnych, w zależności od osiągnięć w działalności w zakresie sportu, a także szczegółowe warunki i tryb przyznawania odznak, wyróżnień i nagród pieniężnych

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane